Gå til indhold

Video i OK22

I Overenskomst for Almen Praksis 2022 skelnes mellem to typer af videokonsultationer:

En planlagt videokonsultation, hvor lægen/praksispersonalet visiterer og fastsætter tidspunktet for videokontakten, som erstatter en fysisk konsultation eller sygebesøg. Det kan typisk være en opfølgende konsultation på en kendt problemstilling men også en indledende samtale eller en konkret lægefaglig vurdering af en problemstilling.

Patienten kan godt få hjælp fra anden person til gennemførelse af videokonsultationen, som ved en hver anden fysisk konsultation, hvor patienten vælger at lader sig ledsage af en bisidder, tolk eller lign. I videokonsultationen kan ledsageren også bistå med teknisk hjælp.

  1. En planlagt videokonference er et møde mellem lægen og andre sundhedsprofessionelle aktører på hospitalerne, speciallægepraksis og/eller i kommunerne og evt. patienten selv. Mødet omhandler et konkret patientforløb og har primært et koordinerende og/eller rådgivende formål. Der deltager som minimum tre aktører i en videokonference.

    Videokonferencen kan træde i stedet for fysisk tilstedeværelse ved afholdelse af udskrivningskonferencer, koordineringsmøder med samarbejdspartnere, fx mellem praksis og kommunens hjemmepleje/socialpsykiatri/jobcentre mv., eller med involvering af specialister på sygehuset.

Ved brug af video til patientkontakt er det en lægefaglig vurdering, hvornår video kan være den rette kontaktform. Patienten eller andre kan ikke kræve kontakt via video, men lægen skal tage hensyn til patientens behov og personlige ikke-medicinske forhold fx lang transporttid til klinikken.

Se evt. Bilag 4 til forhandlingsaftalen, der ligger til grund for Overenskomst om almen praksis, hvor parterne beskriver anvendelsen af videoløsninger i almen praksis her.

Honorering og ydelseskoder

Videokonference er en grundydelse og afregnes med ydelseskoden 0126

Den planlagte videokonsultation i dagtid honoreres i overenskomstens første år med 165,27 kr. (april 2021). Honoraret reduceres til 156,03 kr. i overenskomstens 2. år. I overenskomstens 3. år reduceres honoraret til almindelig konsultationstakst (ydelse 0101).

Såfremt der ikke opnås forbindelse, og parterne derfor vælger at gennemføre konsultationen via telefon, honoreres der svarende til almindelig telefonkonsultation (0201).

Følgende tillægsydelser kan udføres i forbindelse med en videokonsultation:

  • 2151: Instruktion i brug af kliniske skemaer
  • 2149: Diagnostik, udredning og opfølgning ved anv. af fagligt anerkendte psykometriske tests
  • 2161: Tillæg ved ydelse af lægehjælp, hvor der anvendes kvalificeret tolk
  • 2401: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge
  • 2402: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge

En videokonsultation vil, hvor det har et konkret formål, kunne anvendes til samtaleterapi [6101/6201] og årskontrol [0120] med tilsvarende honorar. Hvis samtaleterapi eller årskontrol tages over video, benyttes ydelserne 6101/6201 og 0120 sammen med registreringskoden 1003.

Videokonference er en grundydelse og afregnes med ydelseskoden 0126.

En videokonference honoreres efter konferencens varighed i moduler a 10 minutter med et ydelseshonorar på 160,57 kr. pr. modul (april 2021-niveau). Der kan maksimalt honoreres for seks moduler pr. konference. Såfremt der ikke opnås forbindelse, og én eller flere af aktørerne derfor vælger at overgå til telefon, honoreres der fortsat med 160,57 kr. pr. modul af 10 minutter (april 2021-niveau).

Siden er oprettet marts-april 2022

Siden er opdateret oktober 2022