Gå til indhold

Honorar for praktiserende læger, der er konsulenter for RKKP

PLO og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har indgået aftalen om honorering, som du kan læse på denne side,

§ 1 Aftalens parter m.v.

Denne aftale er indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). 

§ 2 Konsulentopgaven

Aftalen omfatter praktiserende speciallæger i almen medicin, som deltager som konsulenter i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser. 

Styregrupperne er ansvarlige for det faglige indhold i de kliniske kvalitetsdatabaser jf. bekendtgørelse Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser (retsinformation.dk).

Grupperne mødes typisk én gang om året, dog lidt hyppigere i år, hvor databasens indhold/indikatorsæt opdateres. 

§ 2 Honorering

For alle mødetimer, uanset tidspunkt, samt transport i dagtiden kl. 08-16 til møder, betales et timehonorar som pr. 1/10 2019 udgør 941,47 kr. ex moms.

For transporttimer efter kl. 16 samt for alle transporttimer i weekenden betales halv takst. Timehonoraret reguleres 1. april og 1. oktober i henhold til overenskomst om almen praksis § 62. 

§ 3 Transportudgifter og kørsel 

Transportudgifter refunderes i henhold til regning.

Kilometergodtgørelse honoreres efter statens takster.

§ 4 Afregning

Afregning sker ved fremsendelse af elektronisk faktura til RKKP's Videncenter, EAN. nr. 5798002764895, CVR. nr. 29190925. På faktura skal fremgå databasen navn og dato for mødet. 

§ 5 Opsigelse

Nærværende aftale kan opsiges af hver af aftalens parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 6 Ikrafttræden

Nærværende aftale er gyldig fra dens underskriftsdato.

Underskrevet d. 18/11 2019.