Gå til indhold

Tilsyn i almen praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i henhold til sundhedslovgivningen tilsyn med behandling og patientsikkerhed i almen praksis. Tilsynsvirksomheden består af to typer tilsyn – tilsyn med behandlingssteder (sundhedsfaglige tilsyn) og tilsyn med sundhedspersoner (det individuelle tilsyn). Nedenfor kan du læse mere om begge typer tilsyn.

Sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører en række sundhedsfaglige (organisatoriske) tilsyn i almen praksis baseret på et koncept med vægt på dialog og læring.

Disse tilsyn erstatter de tidligere risikobaserede tilsyn, og konceptet består af  3 faglige målepunkter og 10 dialog-/refleksionspunkter. Udvælgelsen af klinikker sker ved tilfældig stikprøve, dog med en vis geografisk spredning.

Styrelsen lægger op til at gennemføre tilsyn i ca. 10 % af almen praksis klinikkerne. Styrelsen har dog meddelt, at de ikke gennemfører sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis i 2023. 

De tre målepunkter er udvalgt af styrelsen ud fra en betragtning om mulige forbedringspotentialer.

Målepunkterne er:

  • Interview om instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp (delegeret lægeforbeholdt virksomhed)
  • Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser
  • Journalgennemgang vedrørende behandling med afhængighedsskabende lægemidler

De 10 refleksionspunkter er bl.a. modtagelse af epikriser, samarbejde med kommunen (herunder plejehjem, hjemmepleje etc.), håndtering af risikosituationslægemidler, ideer om kvalitetsforbedringer, dosisdispensering mv. - disse områder indgår ikke som målepunkter, men som dialogområder.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de fremover har journalisering i forbindelse med ordination af lægemidler som fokusområde.

Det er vigtigt, at klinikker generelt set er i stand til at oplyse, hvad en given patient har fået af medicin – også oplysninger, der ligger længere end 2 år tilbage.

Journaloplysningerne gemmes i lægepraksissystemet og skal indeholde følgende oplysninger:

  • lægemidlets navn, styrke, mængde, dosering og administrationsmåde
  • hyppighed eller de intervaller, hvormed lægemidlet skal gives
  • eventuelle tidspunkter og behandlingsvarighed
  • hvornår behandlingen skal ophøre

Vejledningsmateriale

PLO’s sekretariat har udarbejdet følgende vejledning til klinikker, som er udtaget til sundhedsfagligt tilsyn i almen praksis:

Praksis, som udtages til tilsyn og har spørgsmål til den praktiske gennemførelse, kan henvende sig til PLO’s sekretariat.

Tilsyn med sundhedspersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med sundhedspersoners virke (det individuelle tilsyn) baseret på løbende overvågning af ordinationer med særligt fokus på bl.a. stærk og afhængighedsskabende medicin og på henvendelser fra patienter, kollegaer, øvrige myndigheder mv. i forhold til bekymringer for den konkrete behandling (bekymringshenvendelser).

 

Siden blev opdateret 27. sept 2022