Gå til indhold

PLO's akutudvalg

Kommissorium for PLO's akutudvalg

Formål
Det er udvalgets formål at arbejde med emner inden for akutområdet, både den akutte betjening i dagtiden samt i lægevagten i vagttiden, hvor denne er forankret hos de praktiserende læger.

Udvalget er et politisk udvalg, der skal anvise retning samt indstille og referere til PLO’s bestyrelse på akutområdet.

Opgaver
Udvalgets opgave er at beskæftige sig med emner inden for ovennævnte områder af relevans for almen praksis.

Akutudvalget skal:

  • Beskrive PLO's arbejde i forhold til landsoverenskomster. Både forberedende op til kommende forhandlinger og i efterløbet af en indgået landsoverenskomst
  • Dette sker i dialog med bestyrelsen og PLO’s Forhandlingsudvalg
  • Sikre fælles viden om organisering, visitation, bemanding, akut tilgængelighed, kommunikation og samarbejde på tværs af de regionale lægevagter
  • Være PLO’s politiske forankring i samarbejdet med lægevagtens ansvarlige myndigheder
  • At fremme initiativer for gennemførelse af PLO’s politikpapir og dermed styrke indsatsen for akutbetjeningen i almen praksis
  • Kunne tage emner op på eget initiativ inden for ovenstående formål

Forankring
Udvalget refererer til PLO’s bestyrelse og kvalificerer denne, hvor bestyrelsen drøfter eller træffer beslutning i sager, der emnemæssigt henhører under Akutvalget.

Sammensætning
Udvalget består af 7-8 medlemmer. 2-3 udpeges af PLO’s bestyrelse, mens de øvrige fem medlemmer repræsenterer de regionale lægevagtsudvalg.

Til støtte for udvalget, kan udvalget desuden nedsætte ad hoc arbejdsgrupper med sagkyndige, der har særlig viden inden for udvalgets arbejdsområder. Arbejdsgruppen
mødes ikke fast, men arbejder alene ad hoc efter anmodning fra udvalget.

Udvalgets formand udpeges af PLO's bestyrelse.

Udvalget mødes fire gange årligt, og ofte via videokonference. Hvert andet år afholder udvalget et internat af halvanden dags varighed, hvor aktuelle eller relevante emner kan drøftes mere uddybende. Deltagerkredsen aftales i udvalget.

Siden oprettet 8. november 2022

Medlemmer i akutudvalget

Ulrik Hesislev

Formand

Dennis Staahltoft

Medlem

Jakob Ravn

Medlem

Bruno A. Melgaard Jensen

Medlem

Dinah Marie Høngaard

Medlem

Morten Svenning Nielsen

Medlem

Benjamin Finn Denta

Medlem

Søren Brix Christensen

Medlem