Gå til indhold

Udvalg for tværsektorielt samarbejde

Kommissorium for Udvalg for tværsektorielt samarbejde

 

Formål

Det er udvalgets formål at arbejde med emner, der omhandler samarbejdet i det nære sundhedsvæsen mellem de praktiserende læger, praktiserende speciallæger, andre behandlere på sundhedsområdet, kommuner og regioner samt hospitaler i nærområdet.

Fokus skal være på den nye organisering i sundhedsklynger og gennemførelsen af sundhedsreformen. Udvalget skal indsamle og undersøge ny viden, fagligt og politisk i samarbejdsfeltet og arbejde med de emner, der rører sig både nationalt og i kommunerne og i hospitalssektoren. Udvalget skal understøtte PLO-K og PLO-R via klare informationsveje.

Udvalget er et politisk udvalg, der skal anvise retning for samt indstille og referere til PLO’s

bestyrelse indenfor ovennævnte områder.


Opgaver

Udvalgets opgave er at beskæftige sig med udvikling af politik i samarbejdet mellem aktører i det nære sundhedsvæsen og hospitalsområdet ved at:

 • Udvikle forslag til PLO’s politik om det tværsektorielle samarbejde – herunder udvikle 
  samarbejdet med KL og med Danske Regioner inden for tværsektorielle område.
 • Understøtte at være patientens tovholder i et komplekst sundhedsvæsen, og guide patienten i relevante
  sundhedsfaglige processer.
 •  Følge op på implementering af overenskomst om almen praksis på det kommunale område.

 • Sikre og optimere PLO’s position i forhold til de niveauer i de regionale sundhedsklynger, hvor PLO skal
  deltage ifølge lovgivningen.

 • Indsamle og undersøge data om snitflader mellem almen praksis, kommune og hospital.

 • Udvikle samarbejdet med FAPS på de fælles berøringsflader i praksissektoren.

 • Arbejde med data og viden om rammerne for samarbejde med andre sundhedsaktører, og sikre et sammenhængende patientforløb.

 •  Afdække og analysere konsekvenser af centrale sundhedsmyndigheders beslutninger på det nære tværsektorielle sundhedsområde.

 • Tage emner op på eget initiativ inden for ovenstående formål.


Forankring

Udvalget refererer til PLO’s bestyrelse.

Med henblik på koordination af PLO’s politik på området, deltager udvalgets formand, når det er relevant, i andre udvalgsmøder og mødefora.

 
Sammensætning og arbejdsform

Udvalget består af 9 medlemmer:

·         Mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

·         Et medlem fra hver regionsbestyrelse.

Udvalgets formand udpeges af PLO’s bestyrelse.

Udvalget understøttes af PLO’s sekretariat.

Udvalget holder møde 3-4 gange årligt, primært virtuelt.

Udvalget har mulighed for at inddrage sagkyndige og eksterne parter, der har særlig viden inden for udvalgets arbejdsområder på ad hoc basis.

 •  Der skal udpeges et medlem fra hvert PLO-R med interesse for udvalget opgaver.

 • 3-4 medlemmer udpeges af og blandt PLO’s bestyrelse, hvoraf den ene udnævnes til formand.

Udvalg for tværsektorielt samarbejde

Lise Høyer

Formand

Region Midtjylland

Ulrik Hesislev

Medlem

Region Sjælland

Bruno A. Melgaard Jensen

Medlem

Region Midtjylland

Anders Dupont

Medlem

Region Hovedstaden

Morten Svenning Nielsen

Medlem

Region Syddanmark

Niels Dreisler

Medlem

Region Hovedstaden

Allan Høg Poulsen

Medlem

Region Midtjylland

Peter Wied

Medlem

Region Sjælland

Andreas Kakulidis Toft

Medlem

Region Nordjylland