Gå til indhold

Ejerlægers ansvar ifølge overenskomsten

Her kan du læse om det ansvar, man har som ejerlæge i forhold til hovedbeskæftigelse og evt. ansatte læger ifølge overenskomsten for almen praksis – og ikke mindst, hvad det betyder.

Det følger af overenskomsten, at man ikke kan eje et ydenummer uden at have hovedbeskæftigelse med at drive og tage ansvar for egen klinik/egne klinikker. Ansvaret for at overenskomsten overholdes, ligger hos den læge, som ejer ydernummeret.

Det er kun muligt at købe og eje et ydernummer, hvis man er speciallæge i almen medicin. I forbindelse med en praksishandel orienterer PLO regionen, som registrerer (ejer)lægen på ydernummeret/kapaciteten således, at lægen fremgår af lægevalgslisten til brug for patienters lægevalg på sundhed.dk.

En læge kan kun være registreret på én lægekapacitet i et ydernummer.

At have hovedbeskæftigelse med at drive og tage ansvar for egen klinik/egne klinikker indebærer, at ejerlægen passer den kapacitet, med 1600-2700 tilmeldte gruppe 1-sikrede patienter, som ejerlægen er noteret på, dvs. er den læge, som patienterne kan forvente at møde i praksis.

Er ejerlægen fraværende i praksis og dermed forhindret i at yde patienterne lægehjælp, skal praksis sørge for, at nødvendig lægehjælp kan ydes af nabolæger, der har indvilget heri, eller af vikar.

Vikar kan kun anvendes ved midlertidigt fravær som fx sygdom, ferie, efteruddannelse mv. Omfang af fravær kan gøres til genstand for drøftelse i samarbejdsudvalget.

Ejer lægen flere klinikker, kan lægen som sagt kun være noteret med sin hovedbeskæftigelse på ét ydernummer/én kapacitet.

Ejerlægen skal sikre, at andre ydernumre/kapaciteter, med tilsvarende 1600-2700 tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter, passes af fastansatte speciallæger i almen medicin, jf. nedenfor, og ejerlægen er ansvarlig for, at overenskomsten overholdes i alle ejerlægens ydernumre, herunder at afregning over for regionen sker i overensstemmelse med overenskomsten. 

En ejerlæge kan således ikke overlade den fulde drift af praksis til en ekstern koncern og alene agere ”skrivebordslæge”/passiv ejer. Overenskomsten forudsætter, at en ejerlæge påtager sig ansvaret for drift af et eller flere ydernumre, og ifølge PLO’s opfattelse selv er noteret på én kapacitet og dermed har hovedbeskæftigelse i praksis. Det forudsættes, at ejerlægen tager ansvar for driften af sit eller sine ydernumre, hvilket også indebærer et overordnet ansvar for patientbehandlingen og for at sikre, at div. opgaver i praksis udføres forsvarligt, fx

  1. Selvom dele af patientbehandlingen efter en konkret vurdering er delegeret til kvalificeret personale som sygeplejersker eller lægesekretærer, vil det altid være (ejer)lægens ansvar, at der er udarbejdet de rette instruktioner, og at der følges op i forhold til udførelsen af delegerede opgaver ved supervision i klinikken.
  2. At henvise en patient til yderligere undersøgelse eller behandling er ligeledes en lægeforbeholdt opgave. Personalet kan bistå, men beslutningen er lægens.
  3. Journalføring er et lægeligt ansvar. Personale kan bistå, men lægen skal sikre, at en patientjournal føres korrekt i henhold til sundhedslovgivningen.
  4. Håndtering af patientdata kan ligeledes delegeres, men lægen skal som arbejdsgiver sikre, at alle medarbejdere forstår og overholder reglerne for databeskyttelse og tavshedspligt.

Om brugen af ansatte læger

Ejer lægen flere ydernumre/en ledig lægekapacitet, kan sådanne besættes med en ansat speciallæge i almen medicin i en fast stilling i stedet for med en kompagnon.

Ejerlægen meddeler en ansættelse (og evt. fratrædelse) til PLO, som orienterer regionen, der noterer den ansatte læge på lægevalgslisten.

Klinikken skal over for regionen, og i praksisdeklarationen, oplyse, hvilke læger der har fast daglig virke i klinikken. Det er de navngivne læger, som borgerne skal kunne forvente at møde i klinikken, der skal oplyses om.

En fast ansat læge dækker således en lægekapacitet i en praksis, der som hovedregel skal kunne varetage behandlingen af mellem 1.600 og 2.700 tilmeldte patienter. Såfremt en fast ansat læge fratræder sin stilling, skal kapaciteten som hovedregel besættes af en ny fast læge indenfor ét år.

En fast ansat læge skal dermed varetage det samme arbejde, i forhold til at yde patientbehandling, som en praksisejer, der er registreret på en kapacitet. Det er dog altid ejerlægens ansvar, at en ansat læge overholder overenskomsten.

På baggrund af udfordringer med de ansatte lægers tilstedeværelse og ansættelsesgrad i klinikkerne, hvilket påvirker patientbehandlingen, herunder kontinuiteten, blev overenskomstens parter i juni 2023 enige om følgende præciseringer i overenskomsten, som gælder fra medio august 2023:

  1. At ansatte læger efter overenskomstens § 24 – i lighed med ejerlæger – skal have deres hovedbeskæftigelse i almen praksis samt have fast dagligt virke i den praksis, hvor den ansatte læge dækker en lægekapacitet.
  2. At ejerlægen på forlangende af regionen skal oplyse den faktuelle daglige lægebemanding i praksis med henblik på vurdering af omfanget af den § 24-ansatte læges fravær.

Fastansatte læger skal således både have hovedbeskæftigelse og fast dagligt virke i den klinik, hvor de forventes at passe patientbehandlingen af mellem 1600-2700 tilmeldte patienter. De skal registreres på lægevalgslisten og skal være de læger, som en tilmeldt patient kan forvente at møde i klinikken.

Er en fast ansat læge fraværende i praksis, og dermed forhindret i at yde patienterne lægehjælp, skal praksis sørge for, at nødvendig lægehjælp kan ydes af nabolæger, der har indvilget heri, eller af vikar. Vikar kan kun anvendes ved midlertidigt fravær som fx sygdom, ferie, efteruddannelse mv. Omfang af fravær kan gøres til genstand for drøftelse i samarbejdsudvalget.

 

 

Side oprettet 21. marts 2024