Gå til indhold

Vikar i almen praksis

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening og Yngre Læger har aftalt en overenskomst, der gælder, når praksis ansætter en vikar. Endvidere har PLA og YL udarbejdet en ansættelseskontrakt, der skal anvendes ved ansættelse af en vikar i almen praksis, når klinikken er medlem af PLA.

Er d​u ikke medlem af PLA, er du/klinikken velkommen til at benytte kontrakten, men du/I skal så være klar over, at lægeklinikken dermed forpligter sig til at følge den overenskomst, som er indgået mellem PLA og YL. Ønsker du/I ikke dette, skal du/I anvende anden ansættelseskontrakt.

Er du medlem af PLA kan du/I også få hjælp og rådgivning i forbindelse med ansættelseskontrakten på tlf. 3544 8400.

Vær opmærksom på, at der ikke kan ansættes en lægevikar i en ledig lægekapacitet.

Vikaren skal fungere som stedfortræder/afløser, og I må derfor ikke være i praksis samtidig. Er der en ledig kapacitet i praksis, skal der ansættes en § 24-ansat læge, som kan læse om her.

Søg efter vikar eller ledig vikarstilling på Ugeskrift for Lægers’ vikarliste.

Krav til vikaren

Principallægen skal efter overenskomst om almen praksis så vidt muligt sørge for, at en antaget vikar er speciallæge i almen medicin. Vikarer ansat mere end to måneder skal altid opfylde denne betingelse, med mindre vikaren er eller har været fase 2-praksisamanuensis i den pågældende praksis.

En vikar med ret til selvstændigt virke kan dog ansættes i indtil seks måneder i en flerlægepraksis, hvis der er en ejerlæge fysisk til stede i klinikken, når vikarlægen arbejder. Vikarlægen må ikke være eneansvarlig for patienter.

Aflønning af lægevikarer ansat i almen praksis

Uanset om en lægevikar er speciallæge i almen medicin eller ej, er lønnen ens.

Vikaren skal aflønnes med en dagtakst, som er fastsat til 0,28% af det forudgående regnskabsårs nettoindtægt ganget op med den korrektionsfaktor, som fremgår af honorartabellen. Dagtakstens beregning er koblet sammen med den indtjening, som principallægen plejer at oppebære, når vedkommende selv er på arbejde.

Alternativt kan vikaren aflønnes med en løn, der svarer til afdelingslægeløn.

Dagstakst beregnet efter nettoindtægt

Dagstaksten beregnes med 0,28% af det forudgående års nettoindtægt ganget med en korrektionsfaktor.

Inden beregningen af dagstaksten skal følgende fradrages:

  • Indtægt fra principallægens ansættelse som fx bedriftslæge, praksiskonsulent, kommunallæge eller anden ansættelse
  • Tilskud til praksisamanuensisløn
  • Vagtindtægt

Dagstakst for en 8-timers ansættelse

En praksis har, efter fradrag af anden lægelig beskæftigelse, tilskud til praksisamanuenser og vagtindtjening, en nettoindtjening på 1.000.000 kr. i 2023. Korrektionsfaktoren for 2023 er 2,9 % (pr. 1. april 2024).

Eksempel på beregning

1.000.000 kr. x 0,28 % = 2.800 kr. x 1,029 = 2.881,20 kr. Bemærk at dagstakten løbende skal reguleres i henhold til de korrektionsfaktorer, der fremgår af honorartabellen, som udsendes 1. april og 1. oktober.

Afdelingslægetaksten

En dagstakst beregnet ud fra afdelingslægelønnen skal være inklusiv afdelingslægens pensionsbidrag. Pr. 1. april 2024 er

  • en dagstakst for 8 timers arbejde på 3.785,07 kr.
  • svarerende til en timeløn på 473,13 kr.

Afdelingslægelønnen reguleres løbende i henhold til de generelle offentlige lønreguleringer. For både dagstaksten og afdelingslægelønnen gælder, at lønnen skal reguleres forholdsmæssigt, såfremt vikaren arbejder færre timer i forhold til principallægens normale arbejdsdag.

Pension
Der skal ikke tillægges pension - hverken til dagstakten eller afdelingslægelønnen.

Feriepenge
Der skal betales feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen. Feriepengene skal indbetales til Feriekonto.

Øvrige ansættelsesvilkår

Løn under sygdom:
En vikar har ret til løn under sygdom, hvis vikaren er funktionær. En vikar vil normalt blive betragtet som funktionær, hvis arbejdstiden i gennemsnit ligger på 8 timer pr. uge.

Hvis din vikar bliver syg, kan du se mere om mulighederne for refusion fra Administrationsudvalget.

Barns 1. sygedag:
En vikar har ikke ret til barns 1. sygedag med løn, med mindre I har aftalt det i kontrakten. Vikaren vil have ret til frihed uden løn, hvis vikarens fravær fra praksis er nødvendig.

Månedsløn

Hvis vikaren arbejder efter et fast skema, er det også muligt at aftale en månedsløn. Der er ikke aftalt en gældende takst for månedsløn, og det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at der ved aflønning med månedsløn ikke ydes en lavere løn, end hvis der var sket afregning med dagstakst. Vær opmærksom på, at der er tale om en fast månedsløn, og der derfor ikke må ske reduktion som følge af helligdage og lignende.

Se gældende 'Overenskomst mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Yngre Læger for Vikariater i almen praksis (2021-24)'

Ekstraordinært medlemskab af PLO for vikarer

Hvis du ikke allerede er ordinært medlem af PLO, kan du som vikar blive ekstraordinært medlem, når du har speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Vil du tilmelde dig, så klik her.

Kontingentsats fastsættes årligt og kan ses her.