Gå til indhold

Honorering af praktiserende lægers hjemmebesøg efter udskrivelse i samarbejde med kommune

På denne side finder du rammeaftalen om honorering af praktiserende lægers, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden.

§ 1 Aftalens parter 

Aftalen er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden i henhold til Overenskomst om almen praksis § 2.

§ 2. Aftalens formål

Stk. 1. 

Aftalens formål er at etablere grundlag for et struktureret samarbejde mellem hospitalet, kommunens visitation og den kommunale sygepleje, hvor den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken i fællesskab følger op på hospitalsudskrevne borgere med henblik på nedbringelse af antallet af tilbagefald og genindlæggelser og dermed bedre livskvalitet for borgere, der er nyudskrevne fra hospital.

Stk. 2. 

Aftalens mål er følgende:

 • At nedbringe antallet af tilbagefald og dermed genindlæggelser for borgerne
 • At vedligeholde eller øge borgernes funktionsniveau
 • At optimere medicineringen i forbindelse med udskrivning 
 • At sikre opfølgning på hospitalsbehandling
 • At sikre, at der bliver taget initiativ til relevante visiterede kommunale foranstaltninger

§ 3. Læger omfattet af aftalen

Aftalen omfatter samtlige praktiserende speciallæger i almen medicin med ydernummer i Region Hovedstaden.

§ 4. Patienter omfattet af aftalen

Aftalen gælder borgere med bopæl i Region Hovedstaden, der har været indlagt på et hospital og er omfattet af sikringsgruppe 1 og 2.

Borgeren skal af en erfaren kliniker være vurderet til ud fra helbredsmæssige, organisatoriske og/eller sociale kriterier at falde ind under betegnelsen skrøbelige (ældre) borgere.

Såvel hospitalspersonale, primærsygeplejerske som praktiserende læge kan tage initiativ til et opfølgende hjemmebesøg.

For at være omfattet af aftalen forudsættes det, at borgeren er indforstået med et hjemmebesøg.

§ 5. Den praktiserende læges funktioner

 • Såfremt det findes relevant at foretage et hjemmebesøg, aftales omfanget af og datoen herfor, og der gennemføres et hjemmebesøg alternativ en fælles konsultation med deltagelse af borgeren, hjemmesygeplejersken, lægen og eventuelle pårørende. Pårørendes deltagelse i hjemmebesøget forudsætter samtykke for borgeren
 • Lægen foretager vanlig dokumentation i egen journal
 • Lægen udfærdiger – hvis det under besøget er aftalt – en opdateret medicinliste, jf. § 6, stk. 2.
 • Lægen iværksætter eventuelle forebyggende eller behandlende tiltag.

Hvis opfølgningen sker i form af konsultation i klinikken afregnes med 0101 (almindelig konsultation).

§ 6. Hjemmebesøgets indhold

Stk. 1. 

Opfølgende hjemmebesøg kan efter behovsvurdering indeholde følgende elementer:

Medicingennemgang som vurderes efter følgende kriterier:

 • Effekt
 • Dosering
 • Indikation/kontraindikationer
 • Komplians
 • Bivirkninger
 • Interaktioner
 • Behandlingsvarighed
 • Ressourceanvendelse 
 • Derudover bør hensigtsmæssig polyfarmaci vurderes i forhold til eventuelle bivirkninger. Generel helbredsvurdering af kendt sygdom, ernæring, motion, sanser (hørelse og syn), inkontinens, obstipation og de 5 d’er (depression, demens, delir, droger og druk).

Vurdering af borgerens funktionsevne

Sammen med hjemmesygeplejersken vurdering af, om der er behov for

 • Justering/tilpasning af den personlige og praktiske hjælp*
 • Brug for varige hjælpemidler*
 • Eventuelle boligændringer*

*I tilfælde af konstateret behov formidler hjemmesygeplejersken kontakt til kommunens visitation, som foretager det videre fornødne.

Stk. 2. 

Hvis der under besøget er aftalt en ændring i medicineringen, sender lægen en opdateret medicinliste til hjemmeplejen via korrespondancemodulet. Medicinlisten fremsendes senest 5 hverdage efter besøget.

Stk. 3. 

Eventuelle efterfølgende hjemmebesøg sker i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser.

§ 7. Honorering

Stk. 1. 

Det forudsættes, at ydelserne, jf. § 5 alene gives på hverdage i dagarbejdstiden 08.00-16.00.

Stk.2. 

For telefonkonsultationen jf. § 5, nr. 1, honoreres lægen pr. 1. april 2013 med kr. 62,82.

Stk. 3. 

For hjemmebesøget, jf. § 5, nr. 2, honoreres lægen pr. 1. april 2013 med kr. 817,79.

Stk. 4. 

For fremsendelse af medicinliste jf. § 5 nr. 4 honoreres lægen pr. 1. april 2013 med kr. 52,06. Dette honorar udløses kun, såfremt der under hjemmebesøget er foretaget ændringer i medicineringen.

Stk. 5. 

Lægens tidsforbrug til mødestedet honoreres i henhold til Landsoverenskomstens § 102, stk.2c.

Stk. 6. 

Der ydes kørselsgodtgørelse med de til enhver tid gældende regler i henhold til overenskomsten om almen praksis, § 67, pr. 1. april 2013 kr. 4,33 for kørsel indtil 20.000 km pr. påbegyndt km.

Stk. 7. 

De i stk. 2-5 nævnte beløb reguleres med overenskomstens til enhver tid gældende overenskomsttillæg. Den i stk. 5 nævnte kørselsgodtgørelse reguleres i overensstemmelse med overenskomstens § 67.

Stk. 8. 

I øvrigt honoreres lægen i henhold til de til enhver tid gældende takster i Overenskomst om almen praksis.

§ 8. Afregning

Stk. 1. 

Afregning af ydelserne sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Overenskomst om almen praksis sammen med de øvrige regninger vedrørende lægens gruppe 1-sikrede.

Stk. 2. 

Ydelserne, jf. § 7 tildeles særskilt ydelsesnummer, der skal benyttes af lægen i forbindelse med afregning.

§ 9. Landsoverenskomstens § 93

Ydelserne i henhold til denne aftale indgår ikke i den statistik, der udarbejdes i henhold til overenskomstens § 93, ligesom de ikke er omfattet af et evt. økonomiloft.

§ 10. Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkningen af denne aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret.

§ 11. Opsigelse

Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 12. Evaluering

Stk. 1. 

Nærværende aftale evalueres efter udgangen af 2015. Evalueringsudvalget skal være paritetisk sammensat, således at der er lige mange repræsentanter fra hver af aftalens parter.

Stk. 2. 

Evalueringen skal tage udgangspunkt i aftalens formål. Der indhentes oplysninger fra de tilsluttede kommuner, de praktiserende læger i disse kommuner samt hospitalet om samarbejdet.

Stk. 3. 

Evalueringen skal være afsluttet inden 1. juli 2016.

§ 13. Ikrafttræden

Stk. 1. 

Aftalen har gyldighed fra datoen for underskrift.

Stk. 2. 

Aftalen har virkning for borgerne i en kommune:

 • Når tilrettelæggelsen af ordningen har været drøftet i det respektive samordningsudvalg
 • Når kommunen har meddelt ikrafttrædelsesdato til Region Hovedstaden
 • Når Region Hovedstaden har meddelt ikrafttrædelsesdato til de relevante praktiserende læger og PLO-Hovedstaden.

Stk. 3. 

Aftalen skal i henhold til Overenskomst om almen praksis § 2 indberettes til overenskomstens parter.    

Godkendt den 04-09-2013    PLO-dok. 835981

Ydelseskoder til aftale
4250 Hjemmebesøg 
4251 Telefonkonsultation 
4252 Medicinlister 
4253 Kørselsgodtgørelse
Ydelseskoder til allonge
4657 konsultation/patientbesøg i klinikken
4250 opfølgende hjemmebesøg

Se desuden: Allonge: Aftale om palliative patientforløb, hvor der er søgt om terminalt tilskud (pdf)

Siden oprettet 18. november 2022