Gå til indhold

Afhentningsordning af ucentrifugerede blodprøver m.v.

1. Aftalens parter

Denne aftale indgås mellem PLO-Midtjylland og Region Midtjylland.

2. Aftalens baggrund og elementer

I forbindelse med Region Midtjyllands opsigelse af rammeaftalen om centrifugering af blodprøver etablerer Region Midtjylland en afhentningsordning af ucentrifugerede blodprøver,der træder i kraft den 1. juni 2012.Der er på den baggrund behov for at tilpasse den i 2009 lndgåede § 2-aftale om kvalitetsslkring,betaling for blodprøvetagningsrør.

Aftalen har flg elementer:

 • blodprøvetagning,
 • afhentning  af ucentrifugerede blodprøver
 • mulighed for indsendelse af andet prøvemateriale fra praksis
 • (mikrobiologi, patologi) m.m.) samt
 • ufrankeret post til regionens hospitaler og frankeret brevpost til
 • viderelevering til Post Danmark (bortset fra værdipost  og pakker)
 • klimaskabe til almen praksis incl. service
 • formidling af alarmsvar
 • deltagelse i Laboratoriekvalitetssikringsordnlngen {LKO)
 • betaling for blodprøvetagningsrør.

3. Aftalens indhold

Blodprøvetagning

Praktiserende læger udfører blodprøvetagning i henhold til overenskomstens § 57 (ydelse 2101). Der kan alene modtages centrifugerede blodprøver fra lægepraksis på Samsø, Anholt og Endelave.

Deltagelse i en regional afhentningsordning 

Praktiserende læger i Region Midtjylland der varetager blodprøvetagning deltager i en regional finansieret afhentningsordning af ucentrifugerede blodprøver. Klinisk Biokemisk Afdeling udsender informationsmateriale om afhentningstidspunkt m.v. i forbindelse med iværksættelse.

Afhentningsordningen medtager øvrigt prøvemateriale, post (jf pkt. 2) m.v. til Regionshospitalerne.

For så vidt angår medtagelse af post fra almen praksis skal det yderligere præciseres, at  regionen fraskriver sig ansvaret for eventuel bortkommen post. Der medtages alene frankerede breve og ikke værdipost samt pakker.

Klimaskabe

Region Midtjylland stiller vederlagsfrit et klimaskab til  rådighed, idet de ucentrifugerede blodprøver skal opbevares ved 21grader C  +/- 1 grad indtil afhentning  har fundet sted. Klimaskabene sikrer optimal opbevaring af blodprøverne. Regionen varetager service/udskiftning af defekte skabe.

Alarmsvar

I forbindelse med afdelingernes analysering af blodprøverne kan der i enkeltstående tilfælde være analyser, som kræver lægefaglig hurtig vurdering = alarmsvar. Den rekvirerende læge har ansvaret for, at uventede analyseresultater, hvor patienten er akut behandlingskrævende, formidles til patienten. Lægevagten varetager uændret opgaven uden for normal dagarbejdstid.

Deltagelse i LKO aktiviteter

Med henblik pat kvalitetssikre analyseresultater for undersøgelser udført i almen praksis etablerer Region Midtjylland en regionsdækkende laboratoriekonsulentordning (LKO), som skal bidrage til et ensartet samarbejde mellem de alment praktiserende læger og de klinisk biokemiske og klinisk mikrobiologiske afdelinger på ;hospitalerne. Indholdet i dette samarbejde tager udgangspunkt  i Fagligt Udvalgs (Laboratorieudvalgets)  vejledning  om kvalitetssikring af laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis. De deltagende praksis tilsluttes web-quality.
Parterne udarbejder retningslinjer for kvalitetssikringsordninger og det forventes, at finansieringen heraf er på plads med eksisterende aftaler kombineret med denne aftale.

Regionens praktiserende læger, der mod honorar udfører laboratorieanalyser efter overenskomstens § 66, er forpligtet til at deltage i LKO arbejdet for s& vidt angår kvalitetssikrede analyser og er samtidig forpligtet til at anvende de af regionen udleverede blodprøvetagningsrør.

Laboratorieutensilier

De klinisk biokemiske afdelinger stiller blodprøvetagningsrør til rådighed for de praktiserende læger. De praktiserende læger betaler for blodprøvetagningsrør i medfør af aftalen.

4. Finansiering

Region Midtjylland finansierer en afhentningsordning  af ucentrifugerede blodprøver.

Praktiserende læger, der udfører blodprøvetagning og udfører analyser i praksis i henhold til overenskomsten betaler for hver fuldtidspraktiserende læge 223 kr. pr måned i 2012 takstniveau for:

 • sikring af egne analysers kvalitet  ved deltagelse i LKO samarbejdet,
 • modtagelse af blodprøvetagningsrør.
 • mulighed for at medsende andet prøvemateriale med afhentningsordningen. Betalingen reguleres med den almindelige honorarregulering.

Hver praksis betaler 1 gang årligt abonnementsafgiften (p.t. 15 kr. pr. måned pr. praksis) for benyttelse af Web-Quality i forbindelse med kvalitetssikring af prøver.

Region Midtjylland stiller i øvrigt ressourcer til rådighed for laboratoriekonsulentordningen på det niveau, der kendes i dag.

5. Aftalens ikrafttrædelse, varighed og opsigelse  

Aftalen træder i kraft den 1. juni 2012 og kan opsiges med 6 måneders varsel. I tilfælde af opsigelse er parterne forpligtet  til at genforhandle de økonomiske forudsætninger. Såfremt overenskomstens parter indgår aftaler på området, tages aftalen op til fornyet behandling.

Dateret 13-03-2012    PLO-dok. 889089

Siden oprettet 15. november 2022