Gå til indhold

Honorering for deltagelse i regionale arbejdsgrupper, udvalg samt efteruddannelses- og kvalitetsudviklingsaktiviteter

§ 1 Aftalens parter

Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Midtjylland og Region Midtjylland jf. § 2 i Landsoverenskomsten for almen lægegerning.

§ 2 Formål

Aftalens formål er at sikre mulighed for at inddrage praktiserende læger i mødevirksomhed som led i løsningen af regionens opgaver på sundhedsområdet.
 
Endvidere regulere aftalen hvorledes der kan honoreres for praktiserende lægers deltagelse i regional kvalitetsudvikling og efteruddannelse.

§ 3 Indhold

Aftalen omfatter honorering for praktiserende lægers deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg, kurser, konferencer og lignende.
Aftalen omfatter praktiserende læger med praksisadresse i Region Midtjylland.
 
Honorering kan ske hvor Region Midtjylland udpeger repræsentanter for almen praksis, efter indstilling fra Praksisudvalget samt repræsentanter for praktiserende speciallæger.

Praktiserende lægers deltagelse i mødeaktivitet m.m. vedrørende faglig rådgivning

Der kan ydes honorar for deltagelse i møder, arbejdsgrupper, kongresser og andre aktiviteter, hvor Region Midtjylland har en interesse i at inddrage almen praksis i den lægefaglige rådgivning og hvor praktiserende faglige og organisatoriske indsigt er ønsket. Primær Sundhed afgør, hvilke aktiviteter der ydes honorar for.
 
For deltagelse i møder ydes der honorering uanset tidspunkt for mødernes afholdelse og gives for den faktiske mødetid.
 
For møder, kurser og konferencer, som varer en dag eller mere ydes følgende honorering, dvs. at den samme takst ydes for alle dage:

Dag 1 100 % svarende til en dagstakst på 6.278,16 kr. 
(8 timer * 784,77 kr.)
Dag 2 og 3 75 % svarende til en dagstakst på 4.708,62 kr. 
(8 timer * [75 % af 784,77 kr.])
Dag 4 og derover 50 % svarende til en dagstakst på 3.139,08 kr. 
(8 timer * [50 % af 784,77 kr.])


For et forløb på 3 dage vil honoraret være 6.278,16 kr. for 1. dag, for 2. dag 4.708,62 kr. og for 3. dag 4.708,62 kr., svarende til i alt 15.695,40 kr.
 
Efter nærmere aftale kan regionale lægelige konsulenter udover deres ansættelse honoreres efter denne aftale. Dette betyder at eksempelvis hospitalspraksiskonsulenter udover deres normale ansættelse som praksiskonsulent kan indgå i arbejdsgrupper i forhold til arbejdet med sundhedsaftaler og kronikerindsats.

Praktiserende lægers deltagelse i faglige kurser, konferencer og efteruddannelsesaktiviteter

Som udgangspunkt trækker den praktiserende læge på sin personlige efteruddannelseskonto ved den centrale efteruddannelsesfond, og der vil ikke blive ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også for deltagelse i fyraftensmøder efter almindelig dagarbejdstid. I særlige tilfælde kan det aftales at yde honorering.
 
Der ydes ikke særskilt godtgørelse for praksispersonalets deltagelse i faglige kurser med mere.

Konsulentbesøg i praksis

Der ydes som udgangspunkt ikke honorering til praksis ved konsulentbesøg. Der kan efter konkret vurdering træffes beslutning om at kompensere praksis for tidsforbruget ved konsulentbesøget.

§ 4 Honorering og dokumentation

Honorering tager udgangspunkt i tillægsoverenskomst af 16. april 1999 vedrørende iværksættelse af forebyggende og/eller sundhedspædagogiske ydelser samt forsøgsaftale efter beslutning i amterne. Satsen udgør pr. 1. oktober 2007 kr. 790,11 og reguleres efter overenskomsten.1

Vejledende skema for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste findes på Praksis.dk.

Kørselsgodtgørelse ydes efter statens kilometertakst for kørsel i egen bil (3,35 kr. pr. kilometer pr. 1. januar 2007).
 
Der ydes honorering for lægens tidsforbrug til transport i dagtid (8 – 16). Køretid fastsættes ud fra Kraks Vejvisers angivelser.

§ 5 Finansiering

Udgifter til honorering efter denne aftale finansieres af Region Midtjylland eller efter ansøgning til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Midtjylland.

§ 6 Tvivlsspørgsmål

Spørgsmål om fortolkning af denne aftale forelægges Samarbejdsudvalget for almen praktiserende læger i Region Midtjylland.

§ 7 Opsigelse og ophør

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel fra den 1. i en måned.

----------
 
1 Der udbetales honorar i henhold til § 3 og § 4 i Tillægsoverenskomst af 16-04-1999 til landsoverenskomsten om almen lægegerning mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation vedrørende iværksættelse af forebyggende og/eller sundhedspædagogiske ydelser samt forsøgsaftaler efter beslutning i amterne.

Godkendt 04-12-2007    PLO-dok. 318838

Siden oprettet 15. november 2022