Gå til indhold

Kyssesyge (mononukleose) - analyser (§2 aftale)

§ 1 Aftalens parter

Aftalen indgås mellem Region Midtjylland og Praksisudvalget i Region Midtjylland og omfatter således alene alment praktiserende læger med ydernummer i Region Midtjylland og patienter bosat i Region Midtjylland.

§ 2 Aftalens formål

Aftalens formål er at lade praktiserende læger foretage analyser ved mistanke om kyssesyge (mononukleose).

§ 3 Aftalens afgrænsning

Aftalen indebærer, at praktiserende læger kan foretage analyser ved mistanke om kyssesyge (mononukleose) i stedet for at indsende undersøgelser til laboratorierne.

§ 4 Aftalens honorering

Der honoreres med en tillægsydelse svarende til tre laboratorieenheder svarende til en pris på 35,58 kr. (grundhonorar).
Klinisk mikrobiologisk afdeling er indstillet på efter rekvisition at udsende kits til de praktiserende læger, som ønsker selv at udføre analyserne. Kitsene kan holde i op til to år.

§ 5 afregning

Følgende ydelsesnummer anvendes:

Ydelse Tekst Grundhonorar
4118 Analyse ved mistanke om kyssesyge (mononukleose) 35,58

Honoraret reguleres med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for regulering i henhold til landsoverenskomstens § 80.

§ 6 Tvister

Uenighed om fortolkning af denne aftale afgøres i Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Midtjylland.

§ 7 Ikrafttrædelse og ophør

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.
Såfremt en ny overenskomst på almen læge området omfatter indholdet af denne aftale eller ændrer grundlaget for aftalen betragtes aftalen som opsagt fra datoen for den nye overenskomsts ikrafttræden.

Godkendt 18-11-2010                   PLO-dok. 548671

Siden oprettet 15. november 2022