Gå til indhold

Eventuel fremleje af tilbygning ved lægehuset i Aulum

Formål

Nærværende aftale gør det muligt for praksis at få udvidet lægehuset og dermed  indgå en ny lejekontrakt, idet Region Midtjylland forpligter sig til, at ville  fremleje  tilbygningen i resten af lejekontraktens uopsigelighedsperiode, såfremt lægehuset  oplever  et faldende aktivitetsniveau.

Baggrund

I Aulum har der tidligere været  to lægepraksis  - en enkeltmandspraksis og en kompagniskabspraksis med tre læger. Den 30. juni 2008 ophørte enkeltmandspraksis, og der var ikke umiddelbart mulighed for at patienterne kunne tilmeldes en anden læge. Samarbejdsudvalget for almen læger besluttede derfor, at Lægehuset  Rugbjergvej 12 i Aulum  med virkning fra l. juli  2008 kunne  overtage  det ledige ydernummer i Aulum og dermed forpligtelsen for de tilknyttede patienter.

Der er efterfølgende godkendt en selektiv lukning for fremtidig patienttilgang til praksis udenfor postnummer 7490 Aulum. Praksis har pr. l. oktober 2009 tilknyttet 6.310 patienter.

Lægehuset har hidtil bestået  af tre læger. Det ekstra ydernummer er imidlertid pr. l. juli 2009 blevet besat. Lægerne har ønsket at øge bemandingen for bedst muligt at varetage de tilknyttede patienter.

Kompagniskabet lejer i dag 599 kvm.  Aktuelt er der lokalefaciliteter til 3 læger og en uddannelseslæge samt klinikpersonale. Den nuværende lokalekapacitet giver ikke mulighed for yderligere ansættelser.

Udlejer er indstillet på at udvide lokalefaciliteterne fra de nuværende
599 kvm til 757 kvm. I den forbindelse skal der mellem  læger og udlejer indgås en ny lejekontrakt med en ny uopsigelighedsperiode svarende  til afskrivningsperioden for tilbygningen.
Lægerne ønsker, at regionen  påtager sig en del af lægernes  risiko  i forhold  til at være underlagt en længere  uopsigelighedsperiode end i den eksisterende lejekontrakt. 

Aftalens vilkår

  1. I den situation, hvor praksis  på baggrund  af et faldende aktivitetsniveau ikke har behov  for at benytte  lægehusets tilbygning på 158 kvm, forpligter Region Midtjylland sig til, at ville fremleje lokalerne  i den resterende del af lejekontraktens uopsigelighedsperiode.
  2. Region Midtjylland betaler den forholdsmæssige andel af huslejen i den resterende uopsigelighedsperiode. Såfremt lægehuset ønsker at aftalen skal tages i brug, varsles regionen 6 måneder i forvejen. Huslejen svarer ved aftalens indgåelse til ca. 683 kr. pr. kvm, og bliver årligt reguleret på baggrund af nettoprisindekset.
  3. Region Midtjylland kan frit disponere over den andel af bygningen, som Region Midtjylland betaler husleje for.
  4. Parterne er enige om, at såfremt Region Midtjylland fremlejer tilbygningen, vil lokalerne så vidt muligt skulle anvendes til andre  sundhedsfremmende formål, som eventuelt kan understøtte de tilbageværende læger i at varetage  den givne population af sikrede.
  5. Ovenstående hensigtserklæring i punkt 4 kan kun effektueres, hvis parterne er enige herom. Opnås der ikke enighed, vil aftalens grundprincip i henhold til punkterne 1-3 være gældende.

Ikrafttræden og ophør

Den nye lejekontrakt træder i kraft den dato, hvor lejer kan tage den nye tilbygning i brug.  Aftalen ophører 7½ år efter den nye lejekontrakts ikrafttræden.

Godkendt 10-12-2009    PLO-dok. 885986

Siden oprettet 15. november 2022