Gå til indhold

Lægebetjeningen på Endelave

§ 1 Ø-lægen og arbejdsopgaver

Ø-lægen skal opfylde de til enhver tid gældende betingelser i Landsoverenskomst om almen lægegerning mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og PLO for at praktisere for den offentlige sygesikring og drive praksis efter denne.

Stk. 1

Lægens arbejdsområde er beskrevet i bilag 1 til denne aftale.

Stk. 2

Lægevagtsvisitationen kan ifølge aftale varetages af Lægevagten i Region Midt. 

§ 2 Lægens honorering for opgaver som praktiserende læge 

Lægen honoreres for lægebetjeningen af befolkningen på Endelave med de til enhver tid gældende ydelseshonorarer i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning.

Stk. 2

I det omfang, der er tale om lægebetjening, der i henhold til Landsoverenskomsten beror på amtslige/regionale aftaler, f.eks. rammeaftaler, honoreres lægen efter de for praktiserende læger i amtet/regionen gældende aftaler. 

Stk. 3

Endvidere honoreres lægen med et fast grundbeløb svarende til basishonorar for 1419 patienter, jf. Landsoverenskomst om almen lægegerning.

Pr. 1. oktober 2006 udgør grundbeløbet 423.826,92 kr. pr. år. Grundbeløbet reguleres i takt med reguleringerne af basishonoraret i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning. Grundbeløbet udbetales månedsvis bagud med 1/12 af det årlige grundbeløb. Der sker ingen reduktion i grundbeløbet ved ø-lægens fravær fra øen.

Stk. 4

Lægen indsender sine afregninger til amtet/regionen.

Stk. 5

For lægehjælp og attester, som sædvanligvis er den offentlige Sygesikring uvedkommende, betales lægen af rekvirenten efter de takster, der forhandles af Lægeforeningen med kommuner, forsikringsselskaber m.fl. Ellers beregner lægen selv sit honorar for private ydelser, frie attester m.v. 

§ 3 Bolig og konsultation 

Til stillingen er knyttet tjenestebolig med konsultationslokale. Lægen har pligt til at bo og holde konsultation i denne, og lægen skal fraflytte boligen, når hvervet som ø-læge ophører. Boligen overgives i god og forsvarlig stand.

Stk. 2

Årlig husleje udgør pr. 1.oktober 2006 3.327.75 kr. pr. md. Lejen reguleres i henhold til 
 statens takster, første gang den 1. juli 2007. Månedlig leje fradrages i grundbeløbet, jf. § 2, stk. 3. 

Stk. 3

Amtet/regionen afholder udgift til såvel den indvendige som den udvendige vedligeholdelse efter de for statens tjenestebolig gældende regler. Lægen betaler forsyningsudgifter i forbindelse med beboelsesdelen. 

§ 4 Inventar og udstyr i konsultationen

Amtet/regionen stiller fast inventar og udstyr til rådighed i konsultationslokalet, samt dækker udgifter til varme, strøm, telefon, edb-kommunikation samt forbindsstoffer m.v. i henhold til positivlisten for Endelave.

Endvidere betaler amtet/regionen a/c 5.000 kr. pr. år til ø-lægen til dækning af indkøb af inventar og udstyr i konsultationen. Beløbet kan justeres efter aftale mellem amt/region og lægen.

Stk. 2

Amtet/region betaler endvidere for bortskaffelse af klinisk risikoaffald.

§ 5 Sygdom, barsel og adoption 

Lægen er omfattet af aftalen om fravær af familiemæssige årsager mellem Amtsrådsforeningen og KTO.

Stk. 2

Lægen modtager det i § 2 stk.3 nævnte grundbeløb under sygdom og barsel m.v. 

§ 6 Ferie og anden frihed 

Lægen har i henhold til Ferieaftalen mellem ARF og KTO ret til betalt ferie i 5 uger + i uge, i alt 6 uger (inkl. lørdag og søndag) pr. år.

Stk. 2

Lægen modtager det i § 2 stk. 3 nævnte grundbeløb under ferie. Herudover betaler amtet/regionen et ferietillæg svarende til 1,5 % af grundbeløbet.

Stk. 3

Som kompensation for den udvidede vagtforpligtelse har lægen ret til at holde op til 18 kompensationsfridage i løbet af et år. Fridagene, der er hele dage, kan holdes enkeltvis eller som sammenlagt frihed. Fridagene placeres på hverdage. Er ø-lægen f.eks. væk fra øen torsdag-mandag, benyttes 3 kompensationsfridage (torsdag, fredag, mandag). 

§ 7 Efteruddannelse 

Lægen har ret til frihed til indenfor to på hinanden følgende kalenderår at deltage i relevant efteruddannelse i minimum 12 hverdage. Transport til og fra efteruddannelse arrangeres under hensyntagen til behov for mindst mulig vikardækning. Rejsedage til og fra efteruddannelse medregnes ikke i efteruddannelsesfraværet.

Stk. 2

Lægen modtager det i § 2 stk. 3 nævnte grundbeløb under fravær begrundet i efteruddannelse. 

§ 8 Vikar 

Amtet/regionen har ansvaret for at stille vikar til rådighed i forbindelse med lægens fravær i forbindelse med ferie, vagtfridage, efteruddannelse, sygdom, barsel, adoption eller anden rimelig grund.

Stk. 2

Under fravær, der kan planlægges, skal lægen med rimelig frist give administrationen meddelelse om sit fravær. Er der tale om fravær på mindst i uge skal lægen give administrationen meddelelse med i måneds varsel.

Stk. 3

Lægen er pligtig at stille konsultationslokale (og venteværelse) samt vikarbolig til rådighed for vikaren.

Stk. 4

Amtet/regionen afholder samtlige udgifter til vikar, herunder vikarens rejseudgifter (færgebillet og km-godtgørelse iflg. statens takster).

Stk. 5

Vikaren aflønnes pr. arbejdsdag inkl. rejsedage med et fast grundbeløb svarende til en forholdsmæssig andel af det faste grundbeløb som ø-lægen modtager i henhold til § 2 stk. 3. Herudover modtager vikaren ydelseshonorarer.

Stk. 6

I forbindelse med ø-lægens fravær udover stk. 1, er ø-lægen selv forpligtet til at engagere vikar samt afholde udgifterne forbundet hermed. 

§ 9 Opsigelse

Lægen har over amtet/regionen et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Stk. 2

Amtet/regionen kan opsige lægen med følgende opsigelsesvarsler afhængig af lægens ansættelsesperiode: 

  • Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder 
  • Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder. 
  • Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder. 
  • Med et varsel på 6 måneder herefter.

Stk. 3

Meddelelse om opsigelse fremsendes til lægen med kopi til Praktiserende Lægers Organisation.

Stk. 4

Meddelelsen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholdes oplysninger orienteres Praktiserende Lægers Organisation herom i forbindelse med opsigelsen.

Stk. 5

Praktiserende Lægers Organisation kan kræve sagen forhandlet med amtet/regionen, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i lægens eller Endelaves forhold. Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt indenfor en frist af i måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse med mindre andet aftales.

Stk. 6

Opnås der ikke enighed ved en forhandling kan organisationen kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, der sammensættes på samme måde som den i § 9 stk. 4 nævnte voldgiftsret.

Stk. 7

Finder afskedigelsesnævnet at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i lægens eller Endelaves forhold, kan det pålægges amtet/regionen at afbøde virkningerne ved opsigelsen. Hvis ikke både lægen og amtet/regionen ønsker ansættelsesforholdet opretholdt skal amtet/regionen betale en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Nævnets omkostninger fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part.

§ 10 Tvister 

Enhver uenighed om nærværende overenskomsts forståelse kan af parterne søges bilagt ved mægling eventuelt ved voldgift efter reglerne i denne bestemmelse.

Stk. 2

Hvis en af parterne forlanger det, skal striden søges bilagt ved et møde mellem repræsentanter for amtet/regionen og Praksisudvalget for de lokale praktiserende læger. Mødet afholdes snarest muligt og senest inden 14 dage efter indkaldelse herom medmindre andet aftales. Parterne kan på dette møde ikke aftale en løsning, som ændrer nærværende aftales ordlyd. Såfremt der ikke opnås enighed mellem parterne beskrives uenigheden i et mødereferat som underskrives af begge parter.

Stk. 3

Der afholdes herefter snarest muligt og senest 14 dage efter at mødereferatet er modtaget et mæglingsmøde mellem aftalens parter. Ved dette møde kan hver part medtage de deltagere man ønsker. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem parterne kan sagen overgives til endelig afgørelse ved fagligt voldgift.

Stk. 4

Voldgiftsretten består af fem medlemmer, hvor to vælges af hver part. Parterne vælger i fællesskab en uvildig opmand. Udpegningen skal ske senest 14 dage efter modtagelse af Voldgiftsbegæringen, medmindre andet aftales. Opnås der ikke enighed om valget af opmand anmodes præsidenten for østre Landsret om at udpege denne. Voldgiftsrettens kendelse er bindende for parterne.

Stk. 5

Voldgiftsretten fastsætter selv sin forretningsorden. Retten kan afhøre parter og vidner og afsige en motiveret kendelse.

§ 11 Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale kan af parterne opsiges med mindst 3 måneders varsel til ophør den 1. i en måned.

Stk. 2

Lægens ansættelse er fortsat gældende selvom aftalen opsiges.

Stk. 3

Aftalen træder i kraft pr. 1. oktober 2006. 

PLO-dok. 802719