Gå til indhold

Medicingennemgang for multimedicinerede patienter med kronisk sygdom - indsats med fokus på systematik

§ 1 Aftalens parter

Aftalen indgås mellem Region Midtjylland og Praksisudvalget i Region Midtjylland. Aftalens parter er enige om kraftigt at opfordre alle praktiserende læger til at deltage i de planlagte indsatser.

§2 Aftalens formål

Formålet er via en farmaceutisk indsats at forbedre kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og patientsikkerheden med fokus på patienter med kronisk sygdom. Indsatsen skal bidrage til et kompetenceløft i almen praksis med henblik på at styrke den praktiserende læges rolle som tovholder.
Målet er, at praksis får skabt systematik i arbejdet med medicinafstemning og medicingennemgang.

§ 3. Aftalens indhold

Praksis i Region Midtjylland deltager i lokale praksisgrupper og omfatter både læger og praksispersonale.
I hver praksisgruppe afholdes 2 møder af hver 3 timers varighed. På møderne indføres deltagerne i metoder til:

  • medicinafstemning og brug af FMK
  • gennemgang af medicin og journal
  • komplet medicingennemgang
  • seponering, dosisjustering og aftrapning
  • patientsikkerhed

PDSA-cirklen (Plan – Do - Study – Act) anvendes som metode til at få systematikken indført i klinikken. Mellem møderne anvender praksis metoderne for medicinafstemning og evt. medicingennemgang med henblik på at implementere disse som en del af den kliniske hverdag.

De regionale lægemiddelkonsulenter kan løbende kontaktes i form af telefonkontakt, mail eller praksisbesøg. Konsulenterne stiller endvidere farmaceutisk kompetence til rådighed i konkrete patientsammenhænge.
Der foretages en evaluering af de deltagende praktiserende lægers indsats med gennemførelse af medicingennemgange fx i form af en statusbeskrivelse eller målopfyldelse i forhold til opstillede indikatorer.

Der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen ”Farmaceutisk indsats for kroniske patienter med komplekse medicinordinationer”.

§ 4 Honorering

For deltagelse i forløbet og implementering af metoderne i praksis honoreres praktiserende læger hver med 5.000 kr., som udbetales efter tilbagemeldingen.

Honoreringen finansieres af bevilgede midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets puljemidler.

§ 5 Tidsforløb

Der planlægges en pilotafprøvning i en praksisgruppe i efteråret 2011 og herefter afvikles møder i praksisgrupperne i løbet af 2012 efter en fastlagt plan.

§ 6. Evaluering

Der foretages en samlet evaluering, som forestås af Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus. Evalueringen omfatter både en evaluering af indsatsen og af effekten i forhold til ændrede ordinationer. Evalueringen foretages på aggregeret niveau.

§ 7. Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft 1. oktober 2011.

Godkendt 30-06-2011              PLO-dok. 549973