Gå til indhold

Opfølgende hjemmebesøg

§ 1 Aftalens parter 

Aftalen indgås mellem Region Midtjylland og Praksisudvalget i Region Midtjylland og omfatter således alene patienter bosat i Region Midtjylland. Aftalens parter er enige om, at ydelsen opfølgende hjemmebesøg vil være gavnlig for patienterne, og opfordrer derfor til brug af ydelsen. 

§ 2 Aftalens formål 

Opfølgende hjemmebesøg har til formål at sikre et godt og sammenhængende udskrivningsforløb for særligt sårbare patienter, der udskrives fra sygehusindlæggelse. Konkret skal de opfølgende hjemmebesøg vurdere og sikre opfølgning på patientens behov for støtte i hverdagen, hospitalets vejledning vedr. udskrivning og patientens medicinforbrug.  

§ 3 Aftalens afgrænsning 

Opfølgende hjemmebesøg kan ydes til alle patienter, der screenes og visiteres til opfølgende hjemmebesøg ved udskrivelse fra hospitalet. Derudover kan opfølgende hjemmebesøg ydes til borgere, hvor praktiserende læge registrerer en forværring i borgerens helbredstilstand i forlængelse af en udskrivelse. Den praktiserende læge kan, i dette tilfælde, rette henvendelse til borgerens bopælskommune med henblik på at aftale et opfølgende hjemmebesøg.  
 
Opfølgende hjemmebesøg ydes som op til tre kontakter. Første kontakt har karakter af et længere møde med patienten i dennes eget hjem. Anden og eventuelt tredje kontakt ydes som udgangspunkt i lægens konsultation men kan afhængig af patientens 
tilstand også foregå i patientens hjem. 

§ 4 Aftalens afregning og honorering

Opfølgende hjemmebesøg består af op til tre kontakter, der afregnes og honoreres således:

Ydelse Tekst Grundhonorar
4213 Opfølgende hjemmebesøg, 1. kontakt som hjemmebesøg 720,76
4214 Opfølgende hjemmebesøg, 1. kontakt som konsultation 211,14
4215 Opfølgende hjemmebesøg, 2. og 3. kontakt som hjemmebesøg 229,27
4216 Opfølgende hjemmebesøg, 2. og 3. kontakt som konsultation 126,86

I forbindelse med kontakter, der finder sted som hjemmebesøg, ydes kørselsgodtgørelse efter landsoverenskomstens § 61 og tidsforbrugstillæg svarende til § 94, stk. 2c.

Honoraret reguleres med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for regulering i henhold til landsoverenskomstens § 62 og § 80.

§ 5 Evaluering

Udvidelsen af ordningen med opfølgende hjemmebesøg i Region Midtjylland evalueres efter 12 måneders forløb. Evalueringen vil omfatte ordningen, herunder økonomien i aftalen og i hvilket omfang ydelserne bruges.

§ 6 Ikrafttrædelse og ophør

Aftalen træder i kraft 1. oktober 2014 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Dateret 02-09-2014                  PLO-dok. 1027597

Siden oprettet 15. november 2022