Gå til indhold

Lægebetjening af Aalborg Kommunes akuttilbud

§ 1. Aftalegrundlag

Aftalen er indgået i henhold til overenskomst om almen praksis mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) (herefter benævnt "overenskomsten").

§ 2. Aftalens parter

Aftalens parter er PLO-Nordjylland og Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen.

§ 3. Aftalens målgruppe

Aftralen er gældende for gruppe 1-sikrede med bopæl i Aalborg Kommune, og som midlertidigt er tilknytttet den kommunale akutfunktion.

Målgruppen for den kommunale akutfunktion er "patienter, som er i en pleje- og/eller behandlingsmæssig tilstand, som bedst varetages i et borgernært sundhedstilbud med de fornødne sygeplejefaglige kompetencer. Tilbuddet kan ikke erstatte en sygehusindlæggelse, hvis patienten har behov for dette" (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger "Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje", april 2014).

§ 4. Formål

Aftalens formål er at fastsætte rammerne for den alment medicinske lægebetjening af borgere tilknyttet kommunal akutfunktion i Aalborg Kommune.

§ 5. Ydelsesbeskrivelse

Stk.1.
Den praktiserende læge varetager alment medicinske problemstillinger for egne patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner, som er beliggende indenfor 15 km fra lægens praksis 1.

Stk. 2
For tilmeldte patienter indlagt på en kommunale akutplads beliggende mere end 15 km fra lægens praksis, vil følgende læge(r) påtage sig ansvaret for patientens alment medicinske behandling.

Kommunen ansætter en eller flere speciallæger i almen medicin, om muligt en alment praktiserende læge fra lokalområdet.

Ansatte læger honoreres med PLO's konsulenttakst kr. 878,61 (pr. 1.9.2014).

Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse udarbejdes efter aftale med PLO-Nordjylland.

§ 6. Honorering

Stk. 1
Honoreringen er den samme uanset om det er egen læge, stedlig læge eller ansat læge, der varetager lægebetjeningen af akutfunktionen.

Stk. 2
Lægen honoreres for sygebesøg hos patienter tilknyttet den kommunale akutfunktion med en grundtakst på kr. 416,40 (grundhonorar). Grundtaksten omfatter de første 10 min. af sygebesøget.

Stk. 3
Herudover honoreres det medgåede tidsforbrug til transport og til selve sygebesøget  inkl. evt. kommunikation med personale, pårørende m.v. (udover de 10 min. der er indeholdt i grundtaksten) med kr. 138,80 per påbegyndt 10 min. Tidsforbrug til transport regnes fra lægen forlader praksis til lægen når frem til sygebesøget samt fra lægen afslutter sygebesøget til lægen er retur i praksis.

Stk. 4
Lægens elektroniske eller telefoniske kommunikation med pårørende, med personale på den kommunale akutfunktion og med andre fagpersoner involveret i patientens behandling honoreres efter medgået tidsforbrug med kr. 138,80 per påbegyndt 10 min.

Stk. 5
Nødvendig telefonisk drøftelse af patienten imellem egen læge, stedlig læge eller ansat læge, jf. § 5, honoreres for hver læge efter medgået tidsforbrug med kr. 138,80 per påbegyndt 10 min.

Stk. 6
Der ydes godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel per påbegyndt km efter statens takst plus et tillæg på 15 %, jf. overenskomsten § 67. Ved afregning markeres dette på regningen.

Stk. 7
Alment medicinske ydelser, herunder tilægs- og laboratorieydelser, honoreres efter overenskomsten, og ved afregningen markeres dette på regningen.

Stk. 8
Da patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner har mere komplekse medicinske problemstillinger end almindelige almenmedicinske patienter, vil der ofte være behov for en tættere kontakt til praktiserende læge. Derfor kan de enkelte ydelser afregnes flere gange samme dag på samme patient.

§ 7. Regulering af honorarerne

Alle ydelser er grundbeløb som reguleres efter overenskomstens almindelige reguleringsprocent, jf. overenskomstens § 68.

§ 8. Afregning

Stk.1
Ydelserne, jf. § 6, der skal benyttes af lægen i forbindelse med afregningen holdes dermed udenfor økonomirammen, jf. økonomiprotokollatet i overenskomst om almen praksis.

Ydelseskode Grundhonorar Ydelse
4389 kr. 416,40 Sygebesøg, inkl. første 10 min. af besøget
4390 kr. 138,80 Tidsforbrug per påbegyndt 10 min. til transport i forbindelse med sygebesøg, besøgstid udover 10 min. samt kommunikation i forbindelse med eller uafhængigt af sygebesøg

Stk. 2
Afregning af ydelseserne sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i overenskomsten.

§ 9. Aftalens ikrafttrædelse og opsigelse

Stk. 1
Nærværende aftale træder i kraft fra dens underskriftdato, medmindre andet er angivet.

Stk. 2
Aftalen skal indberettes til overenskomstens parter.

Stk. 3
Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel regnet fra den 1. i måneden.

Stk. 4
Såfremt der mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation indgås overenskomstmæssig aftale, der dækker ovenstående område, bortfalder denne aftale uden opsigelse fra det tidspunkt, hvor den pågældende overenskomstmæssige aftale træder i kraft.

§ 10. Fortolkning af aftalen

Spørgsmål om fortolkning af denne aftale forelægges Samarbejdsudvalget i Region Nordjylland.

Såfremt enighed om fortolkning af aftalen ikke kan opnås i det regionale samarbejdsudvalg, kan sagen forelægges i Landssamarbejdsudvalget, jf. overenskomsten § 120 ff.

_____________________________________
1 Lægen varetager ligeledes alment medicinske problemstillinger for egen tilmeldt, som er bosiddende længere væk end 15/5 km fra praksis, når den praktiserende læge har accepteret tilmelding før 1. september 2014, og når patienten er tilknyttet en kommunal akutfunktion, som er beliggende indenfor samme afstand som fra praksis til bopæl.


Godkendt 10. november 2014                           PLO-dok 1065099

Læs også Allonge til 'Lægebetjening af Aalborg Kommunes akuttilbud' (pdf)

Læs også Allonge af 17. juni 2021 til 'Lægebetjening af Aalborg Kommunes akuttilbud' geriatriske tilsyn (pdf)

Siden oprettet 3. marts 2023