Gå til indhold

Lejemål/ejerskab, som overgår til Regionen - etablering af lægepraksis i Sundheds- & Kvartershus i Aalborg Øst

Formålet med § 2-aftalen er at skabe et grundlag for indflytning af alment praktiserende læger i Sundheds- & Kvartershuset i Aalborg Øst.

1. Aftalens parter 

Aftalen indgås mellem PLO-Nordjylland og Region Nordjylland.

2. Formål

Formålet med nærværende aftale er at styrke og fastholde den almenmedicinske lægebemanding i den østlige del af Aalborg Kommune ved at fremme etablering af praksis i Sundheds- & Kvartershuset.
Dette søges tilvejebragt ved, at der i Sundheds- & Kvartershuset etableres en række klinikker på 1. sal i de lokaler Region Nordjylland har indgået aftale med Himmerland Boligforening om, og som denne aftales vilkår finder anvendelse på. Disse lokaler kan rumme behandlingsfaciliteter for læger og deres ansatte personale. Desuden etableres lokaler til uddannelseslæger. 

Aftalen sikrer fleksible og tidssvarende fysiske rammer med mulighed for udvikling af almen praksis og understøtter uddannelsesindsatsen for yngre læger.
Parterne er enige om, at denne aftale ikke kan danne præcedens for andre lignende aftaler i fremtiden.

3. Indhold

3.1. IT og infrastruktur
Region Nordjylland etablerer et fælles intranet og etablerer – efter indstilling fra de indflyttende lejere i praksis – et fælles journal- og telefonsystem for praksis omfattet af denne aftale ved projektets start. Dette omfatter de nødvendige installationer i lokalerne samt software. Dertil kommer hardware i form af telefoner samt standard pc udstyr til 2 arbejdsstationer pr. kapacitet. Der etableres en elektronisk modtagefunktion, der kobles til journalsystemet.
Formålet med dette er at sikre integration mellem læger og klinikker i praksis, således det er muligt at passe patienter på tværs af organisatoriske opdelinger. Lægerne forpligtiges til at anvende det fælles system. 
Den fremadrettede drift og fornyelse af udstyr, intranet, telefon- og journalsystem afholdes af brugerne.

3.2. Flytteomkostninger
Regionen stiller et flyttefirma til rådighed og betaler dermed de sædvanlige flytteomkostninger i forbindelse med indflytning i de nye praksislokaler. Det er flytning fra en adresse til en anden der betales.

3.3. Uddannelseslokaler
For at understøtte, at behandlerhuset inddrages aktivt i uddannelsesindsatsen for yngre læger i almen praksis, etablerer Region Nordjylland uddannelseslokaler i behandlerhuset – herunder betaler etableringsomkostninger til indretningen efter gældende standarder.
Der etableres 2 lokaler til uddannelseslæger, som placeres centralt, så de kan benyttes af alle praksis, og dermed ikke i den enkelte praksis. Det forventes at almen praksis deles om uddannelseslokalerne og at de benyttes, når der er tilknyttet uddannelseslæger til praksis.
Det er praksis omfattet af denne aftale, der står for organisering og løbende vedligehold af uddannelseslokalerne.
I perioder hvor der er uddannelseslæger tilknyttet praksis afholder praksis selv udgiften til husleje og driftsomkostninger til uddannelseslokalerne ud fra nedenstående fastlagte perioder:
 

• KBU-læge: 6 måneders leje betales af praksis
 • Introlæge: 6 måneders leje betales af praksis. I tilfælde hvor introlægen er i praksis i 1 år betales 12 måneders husleje af praksis
• Fase I og II:  6 måneders leje betales af praksis
• Fase III: 12 måneders husleje betales af praksis

Region Nordjylland dækker tomgangsleje i uddannelseslokalerne, når der ikke er tilknyttet uddannelseslæger til praksis.
I ekstraordinære tilfælde hvor uddannelsesforløbet afbrydes i en længere periode, fx ved barsel eller længerevarende sygdom, indtræder Region Nordjylland som garantistiller for tomgangsleje.
Såfremt der i aftaleperioden ændres på strukturen omkring uddannelsesforløbet, justeres denne aftale tilsvarende.

3.4
Et af formålene med etablering af praksis i Sundheds- & Kvartershuset er at praksis får de driftsmæssige fordele forbundet med fx fælles personale, laboratorium o.lign. Praksis anvender og bidrager til husets fælles faciliteter på baggrund af vilkår, som aftales mellem praksis.


4. Praksisforhold

4.1. Tilmeldte patienter
Eksisterende praksis, der flytter ind i Sundheds- & Kvartershuset, forpligtes til fortsat at have tilmeldt patienterne fra den eksisterende praksis.
I forhold til reglerne om flytning af praksis til Sundheds- & Kvartershuset følges overenskomstens regler og flytning skal derfor godkendes i Samarbejdsudvalget for almen læger i Region Nordjylland jf. § 8, stk. 3. I forbindelse med Samarbejdsudvalgets behandling af ansøgningen om flytning, skal Samarbejdsudvalget tage stilling til, om der er behov for, at praksis fortsat medvirker til sikring af lægedækningen i det geografiske område praksis fraflytter. I så fald skal dette meddeles praksis som en del af tilladelse til flytning af praksis.
Praksis har åbent for tilgang jf. overenskomstens regler.

4.2.  Overtagelse af lejemål og ydernummer
Ved praksisophør efter indflytning i Sundheds- & Kvartershuset, hvor en læge ikke er i stand til - inden for den i overenskomstens fastlagte frist - at overdrage sin praksis eller praksisdel til en anden praktiserende læge, overgår denne til Regionen, som et 0-ydernummer jf. overenskomstens § 7. Samarbejdsudvalget kan herefter tildele ret til nedsættelse i Sundheds- & Kvartershuset til en ny læge jf. overenskomstens § 17, stk. 1.

Såfremt en af lejerne i aftaleperioden ophører med at drive lægepraksis i Sundheds- & Kvartershuset efter overenskomstens regler, frigøres vedkommende fra lejeaftalen med det heri givne varsel, idet Region Nordjylland fra ophørstidspunktet overtager den udtrædende parts forholdsmæssige andel af lejekontraktens forpligtigelser i forhold til udlejer i resten af aftaleperioden – dog senest indtil Region Nordjylland udlejer lejemålet på ny.
I tilfælde hvor det ikke er muligt at udleje ledige lokaler til praktiserende læger, vil regionen have muligheden for at forsøge at udleje til andre end praktiserende læger.

Såfremt praksis inden lejeaftalens ophør fraflytter Sundheds- & Kvartershuset med tilladelse fra Samarbejdsudvalget, er praksis’ forpligtelser overfor udlejer Region Nordjylland uvedkommende.
Ved praksis’ eventuelle fremleje til en anden praksis gælder nærværende § 2 ikke for den nye lejer.
Ved praksis’ eventuelle afståelse til en anden praksis indtræder den nye lejer i nærværende § 2 aftale i stedet for den hidtidige lejer. Tidsperioden for § 2 aftalen ændres ikke fra den oprindelige.

5. Ikrafttræden og opsigelse

5.1
Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift og ophører uden varsel 10 år efter første læges indflytning. Dog senest 1. januar 2023.

5.2
Aftalen er uopsigelig for begge parter indtil udgangen af juli 2022 og kan herefter af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

5.3
I forbindelse med en eventuel opsigelse af aftalen gælder forpligtigelsen efter punkt 3.3. fortsat frem til aftalens udløb efter punkt 5.1.

5.4
For lejeaftaler indgået inden en eventuel opsigelse af nærværende gælder punkt 4 i hele lejeaftalens bindingsperiode – uanset nærværende § 2 aftale er opsagt. Dog senest det punkt der er anført i punkt 5.1.

5.5
Denne aftale indgås for regionens vedkommende med forbehold for politisk godkendelse.

6. Tvivlsspørgsmål

6.1
Uenighed om fortolkning af denne aftale afgøres af Samarbejdsudvalget for almen læger i Region Nordjylland.

Godkendt 14-06-2012    PLO-dok. 638963