Gå til indhold

Etablering af lægepraksis i sundhedshuse i Region Nordjylland, der opføres med tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Formålet med § 2 aftalerne er at skabe et grundlag for indflytning for alment praktiserende læger i sundhedshusene i Region Nordjylland.

Aftalerne gælder i forhold til de sundhedshuse, der opføres med tilskud fra den statslige pulje på kr. 800 mio.

Der indgås § 2-aftaler for følgende sundhedshuse:

  • Hurup
  • Pandrup
  • Sæby
  • Brønderslev

1. Aftalens parter

Aftalen indgås mellem PLO-Nordjylland og Region Nordjylland.

2. Formål

Formålet med nærværende aftale er at styrke og fastholde den almenmedicinske lægebemanding i regionen og de pågældende geografiske områder ved at etablere sundhedshuse.

Dette søges tilvejebragt ved, at der i sundhedshusene etableres en række klinikker, som kan rumme behandlingsfaciliteter for læger og deres ansatte personale. Desuden etableres lokaler til uddannelseslæger.

Aftalen sikrer fleksible og tidssvarende fysiske rammer med mulighed for udvikling af almen praksis og understøtter uddannelsesindsatsen for yngre læger.

3.Indhold

3.1 IT og telefoni
Region Nordjylland etablerer et fælles intranet og etablerer - efter indstilling fra de indflyttende lejere i praksis - et fælles journal- og telefonsystem for praksis omfattet af denne aftale ved projektets start i en periode fra aflevering af det enkelte sundhedshus og 2 år frem.

Dette omfatter de nødvendige installationer i lokalerne samt software. Dertil kommer hardware i form af telefoner samt standard pc udstyr til 3 arbejdsstationer pr. kapacitet Der etableres en elektronisk modtagefunktion, der kobles til journalsystemet i hvert af husene.

Formålet med delte er at sikre integration mellem læger og klinikker i praksis, således det er muligt at passe patienter på tværs af organisatoriske opdelinger.

Lægerne forpligtiges til at anvende det fælles system.

Den fremadrettede drift og fornyelse af udstyr, intranet. telefon- og journalsystem afholdes af lejerne omfattet af denne aftale.

3.2 Flytteomkostninger
Regionen stiller et flyttefirma til rådighed og betaler dermed de sædvanlige flytteomkostninger i forbindelse med indflytning i de nye praksislokaler, herunder også udgifter til ned- og udpakning af inventar for praksis omfattet af denne aftale ved projektets start. Det er flytning fra en adresse til en anden der betales.

3.3.Uddannelseslokaler
For at understøtte at sundhedshusene inddrages aktivt i uddannelsesindsatsen for yngre læger i almen praksis, etablerer Region Nordjylland uddannelseslokaler i sundhedshusene. Der etableres 3 lokaler i husene i hhv. Hurup og Pandrup, mens der etableres 4 lokaler i husene i hhv. Sæby og Brønderslev.

Lokaler til uddannelseslæger placeres efter aftale med Region Nordjylland, så de kan benyttes så hensigtsmæssigt som muligt af så mange praksis som muligt. Lokalerne indrettes efter gældende standarder. Det forventes at almen praksis omfattet af denne aftale deles om uddannelseslokalerne og i fællesskab aftaler organisering og retningslinjer for daglig brug af lokalerne.

I perioder hvor praksis omfattet af denne aftale benytter et eller flere udannelseslægelokaler afholder praksis selv udgiften til husleje, drifts- og forbrugsomkostninger samt betaler et driftsbidrag.

Driftsomkostninger dækker udgifter til fællesarealer, herunder fx vedligeholdelse af udenoms arealer, viceværtfunktion, el til fælles belysning. Forbrugsudgifter dækker omkostninger til el, vand og varme. Udgifterne til ovenstående baserer sig på det anslåede forbrug for lignende lejemål i det enkelte sundhedshus og reguleres efter gældende standarder jf lejekontraktens vilkår. Der opsættes ikke separate målere.

Udgifter til forbrugsvarer såsom forbindsstoffer m.v. afholdes af praksis. Det samme gør sig gældende for udgifter til rengøring.

Udgifterne for praksis forbundet med benyttelse af uddannelseslokalerne betales ud fra nedenstående fastlagte perioder:

KBU-læge 6 måneders udgifter betales af praksis
Introlæge 6 måneders udgifter betales af praksis. I tilfælde hvor introlægen er i praksis i 1 år, betales 12 måneders udgifter af praksis
Fase I og II

6 måneders udgifter betales af praksis

Fase III 12 måneders udgifter betales af praksis

I ekstraordinære tilfælde hvor uddannelsesforløbet afbrydes i en længere periode, fx ved barsel eller længerevarende sygdom, kan praksis fritstilles fra at betale udgifter til uddannelseslægelokalet. Såfremt der i aftaleperioden ændres på strukturen omkring uddannelsesforløbet, justeres denne aftale tilsvarende.

Det forventes at praksis omfattet af denne aftale som udgangspunkt benytter disse uddannelseslægelokaler, når der er tilknyttet uddannelseslæger til praksis. Skulle det i aftaleperioden vise sig, at disse uddannelseslægelokaler ikke benyttes i tilstrækkeligt omfang, har Region Nordjylland mulighed for at benytte lokalerne til andre formål.

3.4 Klinikfaciliteter
Regionen yder i etableringsfasen tilskud til indkøb af laboratorieudstyr på baggrund af de bevilgede midler med 500.000 kr. pr. sundhedshus.

Læger omfattet af den aftale har mulighed for at leje sig ind i det fælles laboratorium. Der indgås en særlig aftale med Region Nordjylland herom.

3.5
Et af formålene med sundhedshusene er at praksis får de driftsmæssige fordele forbundet med fx fælles personale, laboratorium og lignende. 
Praksis anvender og bidrager til sundhedshusets fælles faciliteter på baggrund af vilkår som aftales i lejerforeningen jf lejeaftalen.

4. Ikrafttrædelse og opsigelse

4.1
Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift og ophører uden varsel 10 år efter første læges indflytning. Dog senest 11 år efter det enkelte sundhedshus er klar til indflytning for den første lejer.

4.2
Aftalen er uopsigelig for begge parter indtil udgangen af december 2023 og kan herefter af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

4.3
I forbindelse med en eventuel opsigelse af aftalen gælder forpligtigelsen efter punkt 3.3 fortsat frem til aftalens udløb efter punkt 4.1.

4.4
Denne aftale indgås for regionens vedkommende med forbehold for politisk godkendelse.

4.5
Denne aftale indgås for PLO-Nordjyllands vedkommende med forbehold for de kommende lejeres accept.

5. Tvivlsspørgsmål

5.1
Uenighed om fortolkning af denne aftale afgøres af Samarbejdsudvalget for almenlæger i Region Nordjylland. 
Dateret 12-12-2013    PLO-dok. 916254

Siden oprettet 17. november 2022