Gå til indhold

Tillæg til aftale om øget kapacitet til sikring af lægedækningen i Thisted

1. Formål

Med henblik på at understøtte opbygningen af yderligere kapacitet i praksis og medvirke til sikring af patienternes mulighed for tilmelding til en praktiserende læge i et område præget af problemer med lægedækningen er der indgået en § 2-aftale mellem Region Nordjylland og Praksisudvalget i Nordjylland om øget kapacitet til sikring af lægedækningen i Thisted.
Det er samtidigt formålet med aftalen at arbejde med løsninger som tager højde for, at der er tale om et område som er karakteriseret af større geografiske afstande.
For at sikre at patienter i det pågældende område kan tilmeldes de praksis. som aftalen omfatter, selv om der er tale om en afstand på over 15 km. som i den nuværende overenskomst er grænsen for, hvad læger skal acceptere under hensyntagen til aflæggelse af nødvendige sygebesøg, stilles der desuden i medfør af dette tillæg øget honorering for sygebesøg samt patienttransport til rådighed for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de lægelige ressourcer i praksis.

2. Sygebesøg

Egen læge afgør, om sygebesøg eventuelt foretages af stedlig læge ifølge aftale med denne.

2.1 Honorering af egen læges sygebesøg

Såfremt et sygebesøg er nødvendigt og ikke kan erstattes af transport af patienten honoreres dette efter overenskomstens almindelige takster.
I tillæg hertil honoreres det medgåede tidsforbrug såfremt der er tale om en patient som har bopæl mere end 15 km fra praksis. Dette afregnes med følgende ydelsesnr. i det relevante antal:

Ydelse
nr.
  Honorar
4184 Medgået tidsforbrug pr. påbegyndte 10. minut

kr. 120,05

Der ydes desuden kørselsgodtgørelse efter Landsoverenskomstens regler jf. § 76.
 
2.2 Honorering ved stedlig læges sygebesøg

Den stedlige læge honoreres svarende til dobbelt almindelig besøgstakst.
Ved afregning anvendes følgende ydelsesnr.:

Ydelse
nr.
  Honorar
4180 Sygebesøg indtil 4 km kr. 391,16
4181 Sygebesøg fra påbegyndte 5 km indtil 8 km kr. 458,54
4182 Sygebesøg fra påbegyndte 9 km indtil 12 km kr. 521,96
4183 Sygebesøg fra påbegyndte 13 km indtil 16 km kr. 585,78

I tillæg hertil honoreres det medgåede tidsforbrug. Dette afregnes med følgende ydelsesnr. i det relevante antal:

Ydelse
nr.
  Honorar
4184 Medgået tidsforbrug pr. påbegyndte 10. minut kr. 120,05

l forbindelse med nødvendig telefonisk drøftelse af patienten imellem egen læge og stedlig læge honoreres medgået tidsforbrug for hver af lægerne ligeledes med følgende ydelsesnr. i relevant omfang:

Ydelse
nr.
  Honorar
4185 Medgået tidsforbrug pr. påbegyndte 10. minut kr. 120,05

Der ydes desuden  kørselsgodtgørelse efter Landsoverenskomstens regler jf. § 76.

De pågældende ydelser er grundbeløb som reguleres efter overenskomstens reguleringsprocent på tidspunktet for udførelse af ydelsen.

3. Patienttransport

Muligheden for transport af patienter til lægens konsultation gælder under følgende betingelser:

  • der er tale om patienter som efter aftalens indgåelse er tilmeldt denne praksis fordi de ikke har mulighed for at vælge anden praksis og hvor afstanden mellem patientens bopæl og praksis overstiger 15 km.
  • der er tale om tilfælde hvor lægen skønner, at patienten ikke selv har mulighed for at transportere sig til lægens konsultation og alternativet derfor er et sygebesøg selv om patientens tilstand ikke umuliggør transport
  • en patienttransport kan udelukkende dækkes, hvor den er rekvireret  af lægen forud tor transporten. Der kan med andre ord ikke efterfølgende dækkes en patients udgifter til transport.

4. Ikrafttrædelse m.m.

Dette tillæg gælder for patienter tilmeldt praksis som følge af Aftale om øget kapacitet til sikring af lægedækningen i Thisted.

Tillægget træder i kraft samtidig med Aftale øget kapacitet til sikring af lægedækningen i Thisted. men bortfalder ikke ved aftalens bortfald hvad enten hovedaftalen bortfalder på grund af udløb, opsigelse eller ændring af 15 km grænsen. 

Godkendt 09-06-2010    PLO-dok. 643732

Siden oprettet 17. november 2022