Gå til indhold

PLO'rientering 04/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Høj medlemstilfredshed i både PLO og PLA

26. februar 2021

Nyt fra bestyrelsen: Høj medlemstilfredshed i både PLO og PLA


I slutningen af 2020 blev der gennemført en medlemsundersøgelse af tilfredsheden med PLO og PLA på linje med de øvrige foreninger i Lægeforeningen. Undersøgelsen viser på stort set alle punkter en høj medlemstilfredshed i PLO og PLA i forhold til andre fagforeninger. 

Det er vi selvfølgelig glade for i bestyrelsen. Men vi fokuserer også på de områder, hvor vi kan forbedre os. Vi har derfor på baggrund af resultaterne valgt at intensivere vores arbejde med synlig interessevaretagelse og med aktiviteter, der kan styrke det kollegiale sammenhold.

Interessevaretagelse er en høj prioritet i PLO’s daglige arbejde. PLO har nærmest konstante møder, telefonopringninger og korrespondancer med relevante interessenter.

Selv om PLO’s interessevaretagelse vurderes over benchmark, er det stadig her, vi kan blive endnu bedre. Måske også bedre til at vise jer medlemmer, hvad der forgår i maskinrummet.

Coronakrisen har tæret på fællesskabsfølelsen i PLO

Medlemmerne vurderer oplevelsen af fællesskab forholdsvis lavt. Det er en udfordring, vi deler med mange andre fagforeninger.

Følelsen af fællesskab skabes i høj grad af konkrete faglige og sociale arrangementer.

Det er derfor nærliggende at antage, at resultatet på dette område er påvirket af corona-restriktionerne, som i 2020 har haft en meget indgribende betydning for netop de aktiviteter, der normalt kan styrke det kollegiale fællesskab. 

Det gælder klyngemøder, lægelaugsmøder, møder i PLO-K, møder i DGE-grupper, SE-dage, efteruddannelse og Lægedage.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at have meget stort fokus på understøttende aktiviteter, der styrker det kollegiale fællesskab blandt praktiserende læger, så snart det er muligt.

Vi vil arbejde på særlige tiltag og opfølgning i forhold til genopstart af klyngernes arbejde og i forhold til sociale indslag i forbindelse med efteruddannelsesaktiviteter og gå-hjem-møder.

På falderebet en lille opfordring:

Vi kan ud af medlemstilfredshedsundersøgelsen se, at de medlemmer, der benytter PLO’s medlemsfacebookgruppe, er meget tilfredse med både hastigheden og indholdet på de svar, de får fra sekretariatet på deres spørgsmål. 

Jeg kan derfor varmt anbefale alle at melde sig ind i gruppen. Den er lukket og kun for PLO’s medlemmer. Man kan nøjes med at have en professionel profil, som man kun bruger til at følge med i PLO’s nyheder.

PLO's medlemsfacebookgruppe finder du her

Du kan se flere resultater fra undersøgelsen her

For yderligere information kontakt 
Formand for PLO 
Jørgen Skadborg

jsk.plobest@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


PLO's direktør har fået nyt job

Direktør Jonatan Schloss fra PLO har opsagt sin stilling og fratræder ved udgangen af marts. Det skyldes, at han 1. april tiltræder stillingen som direktør i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter. PLO vil nu sætte en proces i gang med henblik på at få ansat en efterfølger. 

”I PLO’s bestyrelse er vi kede af at måtte sige farvel til Jonatan Schloss, som gennem fem år har ledet vores sekretariat og rådgivet PLO’s politiske ledelse med stor dygtighed,” siger PLO’s formand Jørgen Skadborg. 

”Med Jonatan som direktør er det lykkedes at få sat en klar politisk dagsorden om behovet for at styrke almen praksis og det nære sundhedsvæsen. Der blev i 2017 indgået en ny overenskomst, der sikrede vækst og udvikling for almen praksis. Og der er politisk truffet beslutninger om at uddanne flere speciallæger i almen medicin, så vi på længere sigt kan få gjort op med manglen på praktiserende læger”.

”Jeg ønsker Jonatan held og lykke med det nye job og i hans videre karriere”, slutter Jørgen Skadborg.

Jonatan Schloss understreger, at han efter fem gode år i PLO ser frem til nye spændende udfordringer:

”Jeg har fået tilbudt en nyoprettet stilling som direktør i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter, som er en fusion af tre eksisterende KL-organisationer med over 80 medarbejdere, en omsætning på 130 mio. kroner og sin egen bestyrelse. Jeg får en stor opgave med at bidrage til at udvikle ledelse og kompetenceudvikling i kommunerne”.

”Komponent tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse til kommunerne. For mig er det attraktivt at kunne forene det de tilbud, som Komponent giver, med de behov, der er i kommunerne. Og samtidig skabe et markant afsæt for ledelsesudvikling i det offentlige. For mange år siden var jeg kontorchef i KL, så der er også lidt ”vende hjem” i det”, siger Jonatan Schloss.

”Jeg har haft fem gode år som direktør for PLO og oplever, at jeg har været med til at sikre en god overenskomst for medlemmerne, ligesom PLO som organisation også står et andet sted i dag i forhold til ”beslutningsdanmark”. Jeg kommer til at savne mine medarbejdere og vil gerne sige tak til medlemmer og bestyrelse for et givende mod- og medspil igennem årene,” slutter Jonatan Schloss.

Til toppen af nyhedsbrevet


Læger og klinikpersonale tilbydes nu vaccination

Statens Serum Institut (SSI) inviterer nu læger og klinikpersonale til vaccination. Invitationen gælder læger, vagtlæger og klinikpersonale, som siden december har tilmeldt sig vaccination via PLO's hjemmeside. Alle inviterede vil modtage besked via e-Boks og kan forvente at blive vaccineret inden for nærmeste fremtid. De 65+-årige får tilbudt Pfizers vaccine.  

Alt sundhedspersonale over 65 år får tilbud om en Pfizer-vaccine og vil modtage invitation et par dage senere end dem, der tilbydes en AstraZeneca-vaccine.

Skulle du mod forventning ikke modtage en besked i e-Boks i løbet af de kommende uger, eller vil du tilmelde fx nyansatte, skal du (gen)tilmelde her. Denne mulighed for tilmelding vil forblive åben et stykke tid endnu.

Hvis du allerede er vaccineret, fx i forbindelse med vaccination på plejecenter, skal du ikke foretage dig yderligere.

Langt det meste sundhedspersonale får tilbudt en AstraZeneca-vaccine, og Sundhedsstyrelsen opfordrer alle til at tage imod den.

For yderligere information kontakt 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk 

Til toppen af nyhedsbrevet


Indberetning af dødsfald opstået efter vaccination mod COVID-19

Lægemiddelstyrelsen har modtaget en del henvendelser fra praktiserende læger, som er i tvivl om, hvorvidt dødsfald, der er opstået efter vaccination mod COVID-19, skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Denne tvivl skyldes bl.a., at der er skærpet indberetningspligt i forhold til COVID-19-vacciner. Indberetningspligten omfatter kun formodede bivirkninger.

Den skærpede indberetningspligt indebærer, at læger skal indberette alle formodede bivirkninger (bortset fra formodede bivirkninger som følge af medicineringsfejl) hos patienter, som de har i behandling eller har behandlet, til Lægemiddelstyrelsen.

Indberetningspligten omfatter kun formodede bivirkninger. Dette gælder også i forhold til dødsfald. Lægen skal kun indberette til Lægemiddelstyrelsen, hvis lægen har en formodning om, at vaccinen kan have været medvirkende årsag eller årsag til dødsfaldet.

Det er vigtigt, at indberetningen indeholder en fyldestgørende beskrivelse af forløbet, og at lægen tydeligt beskriver den formodede sammenhæng med vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen har foreløbigt vurderet 31 indberetninger, der omhandler dødsfald i tiden omkring vaccination. I alle 31 tilfælde er det Lægemiddelstyrelsens vurdering, at det er mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold. 

Det samme gør sig gældende i de øvrige EU-lande. EMA konkluderede i sin seneste sikkerhedsrapport, at der ikke ses en sammenhæng mellem vaccinen og de indberettede dødsfald, der har været i EU-landene.

Hvis den læge, der tilkaldes i anledning af et dødsfald, har en mistanke om, at vaccinationen kan have haft betydning for dødsfaldet, skal lægen foretage indberetning til politiet med henblik på retslægeligt ligsyn og evt. retslægelig obduktion.

Se yderligere information om indberetning her: 

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, 
mbb.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


E-mail med negativt COVID-19-prøvesvar

Det er kommet frem, at nogle praksis har afregnet ekstraordinært mange ydelser 4484. Som vi tidligere har skrevet, er det aftalt, at praksis som hovedregel IKKE sender e-mail med negativt COVID-prøvesvar. PLO har sendt brev til sundhedsministeren om at få stoppet de mange unødvendige negative prøvesvar til almen praksis.

Borgeren kan selv finde sit prøvesvar på sundhed.dk og Min Læge-appen, og derfor skal praktiserende læger som hovedregel IKKE sende en e-mail i denne anledning, medmindre lægen har vurderet, at det er fagligt indiceret med konkret og supplerende information. I så fald orienteres patienten fx via e-mail, og ydelseskode 4484 anvendes.

PLO har sendt brev til sundhedsminister Magnus Heunicke om at få stoppet de eksorbitant mange negative prøvesvar, der hver dag tilflyder almen praksis, og vil forfølge muligheden for, at dette sker.

Se brevet til ministeren her

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Henvisning af pårørende til vaccination (gruppe 6)

Hvis du som praktiserende læge henviser borgere i gruppe 5, skal du også huske at tage stilling til, om pårørende (gruppe 6) skal visiteres. Det er i udgangspunktet den behandlende læge på sygehus, der skal tage stilling til de pårørende til patienter, som er henvist fra sygehuset. Den pårørendes egen læge kan dog også visitere på baggrund af nedenstående kriterier.

I retningslinjerne (link ikke længere aktivt) fremgår følgende kriterier (afsnit 5.2.6 s. 45):

  • Hvis den pårørende er en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for personen i særlig øget risiko.
  • Hvis den pårørende er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særlig øget risiko for smitte ud over fx blot det, at man deler bolig, fx trachealsugning og lignende.
  • Hvis den pårørende er nær kontakt med en person i særlig øget risiko, som ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, fx forældre til børn med svært nedsat immunforsvar i forbindelse med organtransplantation.

Ud fra en konkret vurdering kan handicaphjælpere også være omfattede.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er en ret lille gruppe, der lever op til kriterierne ovenfor. Inden den praktiserende læge beder den pårørende kontakte sygehuset med henblik på visitation, kan det således være en god idé at vejlede om kriterierne først.   

For yderligere information kontakt 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk 

Til toppen af nyhedsbrevet


Ny forløbsplan for patienter med iskæmisk hjertesygdom

Det er nu muligt at aktivere forløbsplan for hjertepatienter i alle lægepraksissystemerne. Det sker samme sted i dit lægesystem, som du tilgår forløbsplaner for KOL og diabetes.

At tilbyde patienterne en digital forløbsplan er den del af OK18-forpligtigelsen.

Læs dette brev for yderligere information og detaljer

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Aftale om økonomiloft forlænges til 30. juni 2021

PLO og RLTN er den 24. februar 2021 blevet enige om at forlænge økonomiprotokollatet (ofte omtalt som økonomiloftet) for almen praksis til 30. juni 2021 med henblik på, at parterne kan fortsætte forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsten.

Økonomiprotokollatet blev senest forlænget til 1. april 2021 efter aftale mellem parterne den 29. oktober 2020.

Som følge af coronaepidemien har parterne en fælles forståelse om, at epidemien har medført en ekstraordinær situation for almen praksis, hvorfor der kan ses bort fra en eventuel overskridelse af den økonomiske ramme i 1. og 2. kvartal af 2021, hvis merforbruget kan henføres til COVID-19-relaterede udgifter.

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Børnelægernes Børnetips

Børnelægernes Børnetips er en række korte og handlingsanvisende film og informationsark, der omhandler de mest almindelige symptomer hos børn i alderen 6 måneder til 12 år. Formålet er at give forældre overblik over akutte symptomer og at vejlede dem i, hvornår de kan se tiden an, og hvornår de skal ringe efter hjælp.

Se Børnelægernes Børnetips her: børnelægernesbørnetips.dk

Børnelægernes Børnetips består af en række korte og instruktive film, der har til formål at give forældre overblik over akutte symptomer og at vejlede dem i:

  • hvornår de med ro i sindet kan se tiden an
  • hvornår de skal kontakte egen læge, akuttelefon, lægevagt eller 112

Filmene handler om symptomer relateret til cirka 80 pct. af al akut opstået sygdom hos børn samt en særlig film om corona hos børn.

Til hver film er der udarbejdet et faktaark med de vigtigste handlingsanvisninger. Alle film og faktaark er versioneret til engelsk og arabisk. Ønsker du links til disse, så kontakt projektleder Mette-Marie Medelby Davidsen mette-marie.davidsen@gmail.com

Kan du bruge en film til InfoTV i din praksis, kan du downloade den her

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


DSAM søger lægefaglig konsulent

DSAM søger en lægefaglig konsulent i ca. syv timer om ugen. Konsulenten får ansvar for koordinering og udarbejdelse af høringssvar og er med til at udpege og holde kontakten til kollegaer, der repræsenterer DSAM i forskellige arbejdsgrupper, primært i Sundhedsstyrelsen.

Der er frist den 15. marts 2021 kl. 12.00. Se hele stillingsopslaget her

For yderligere information kontakt
DSAM, dsam@dsam.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

Ekstraordinært medlemsmøde den 8. marts

Med baggrund i at PLO-Sjælland har opsagt lokalaftalen om lægevagten med region Sjælland afholdes der virtuelt medlemsmøde den 8. marts kl. 17.30.

Der er allerede orienteret om opsigelsen i det seneste nyhedsbrev, og heri opfordres der samtidig til forinden mødet at fremsende eventuelle spørgsmål i tilknytning til opsigelsen. Det kan ske til plo-sjaelland@dadl.dk

For tilmelding henvises til den udsendte invitation den 12. februar, hvori der er angivet et link til brug for deltagelsen. Er der brug for genfremsendelse af invitationen, kan der rettes henvendelse til Mette Jacobsen på mail: mja.plo@dadl.dk.

Til toppen af nyhedsbrevet