Gå til indhold

PLO'rientering 05/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis har stukket en stor del af de vaccinerede borgere

12. marts 2021

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis har stukket en stor del af de vaccinerede borgere

Omkring 220.000 borgere er nu færdigvaccineret mod COVID-19. En stor del af dem har almen praksis stået for at vaccinere, det gælder fx beboere på plejecentre, en del frontpersonale, borgere på botilbud og sengeliggende i eget hjem. Lige nu vaccineres der i Region Hovedstaden også patienter hos egen læge. Almen praksis er klar til at løfte en endnu større opgave, hvis vi får lov.

Forleden dag kunne man i TV se John og Else blive vaccineret af deres læge Søren Brix i Nivå. Det ældre ægtepar havde opgivet at booke tid til vaccination og var tydeligt glade og lettede over, at de kunne komme til samtidig hos deres egen praktiserende læge. Ellers var de ikke blevet vaccineret, sagde John.

Ægteparret fik tilbuddet om vaccination hos egen læge som en del af et forsøg i Region Hovedstaden, hvor 1000 borgere i denne uge har fået denne mulighed. Selv om der har været besværligheder i forhold til de tilsendte målgrupper, så er det overordnet gået rigtig godt, og forsøget er netop blevet udvidet til 4000 borgere mere.

Det er en god nyhed.

Jeg tror, vi i almen praksis kan løfte en enorm indsats i forhold til at vaccinere mod COVID-19. Hvis vi løbende får doserne ud i klinikken, så kan vi relativt nemt løbende ringe til patienterne og få dem ind til vaccination.

Jeg er overbevist om, at tilslutningen til vaccinen ville øges, ikke mindst for vores ældre og sygeste patienter, som vi ofte kender godt og har en god relation til. Samtidig ville hele processen blive betydeligt tryggere og lettere for patienterne, der ikke selv skal holde øje med invitationen, booke tider (hvis der da er tider at få) og fragte sig længere væk til regionalt vaccinationssted.

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Vaccination med AstraZeneca sat i bero

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter meldinger om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Vaccination af læger og personale (del af målgruppe 4) rammes i særlig grad af pauseringen af AstraZeneca-vaccinen.

Alle tider til vaccination med AstraZeneca de kommende 14 dage vil automatisk blive aflyst, det gælder både 1. og 2. stik. Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Sundhedsstyrelsen kan desværre endnu ikke præcis sige, hvornår man som frontpersonale under 65 år kan blive vaccineret – det vil afhænge af revurderingen af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man få mulighed for at bestille en tid senere.

Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det Sundhedsstyrelsens forventning, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder. 

Læs desuden nyhed fra Sundhedsstyrelsen: Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause indtil videre

Faktaark fra Sundhedsstyrelsen (link ikke længere aktivt)

FAQ fra Sundhedsstyrelsen (link ikke længere aktivt)

Notat om pauseringen fra Sundhedsstyrelsen

I forhold til patienterne

Praktiserende læger behøver IKKE være opsøgende og aktivt kontakte de patienter, der er vaccineret med AstraZeneca. Alle læger, der får henvendelser fra patienter, der oplever bivirkninger, skal være ekstra opmærksomme og indberette disse.

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ydelsesafregning for henvisning til vaccination

Sekretariatet har fået en række spørgsmål om afregning for patientkontakter vedrørende henvisning til vaccination. I denne forbindelse skal vi præcisere anvendelsen af ydelse 0101+ registreringskode 1002.

Ydelsen afregnes, hvis en telefonisk konsultation i dagtid erstatter et fysisk fremmøde (0101) eller et sygebesøg. I forhold til p-markering markeres regningen med ”g”.

En telefonisk konsultation, som erstatter fysisk fremmøde kan gennemføres, hvis den praktiserende læger vurderer, at gennemførelsen giver fagligt mening.

Praksispersonale, som normalt udfører konsultationer, kan også gennemføre dem pr. telefon, hvis det giver fagligt mening.
Telefonsamtaler med et indhold og omfang som sædvanlige telefonkonsultationer, honoreres fortsat med ydelse 0201, og det er ikke den slags kontakter, som kan erstattes af 0101+1002.

Telefonsamtaler, som resulterer i en aftale om, at patienten behandles af lægen eller klinikpersonalet senere samme dag anses fortsat som en uhonoreret tidsbestilling.

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægeerklæring om fritagelse for podning er momsfritaget

Hvis en læge laver en erklæring til en person om, at de krævede COVID-19-tests ikke bør udføres på personen med henvisning til de gældende retningslinjer, vil erklæringen kunne anses for at beskytte personens helbred og dermed være momsfritaget. Det har Skatteministeriet meddelt PLO.

Den 28. februar 2021 udsendte PLO på foranledning af Børne- og Undervisningsministeriet information til alle medlemmer om, at praktiserende læger skal udstede såkaldt ”friattest”, hvis børn /unge skal fritages fra podning. I visse tilfælde bliver der stillet krav om to ugentlige COVID-19-test, før elever og lærere må møde fysisk op på deres undervisningsinstitution.

Prisfastsættelse                                                                                                                                                            
Som tidligere meddelt er det op til hver enkelt læge selv at prissætte ydelsen. PLO henleder dog opmærksomheden på, at prissætningen skal stå mål med tidsforbruget for lægen jf. attestvejledningen

Med hensyn til betaling så skal attestskabelonen være udfyldt af uddannelsesinstitutionen med EAN nr., således at lægen kan fremsende regning via dette.

Ikke altid behov for lægeerklæring 

Der er kun behov for lægeerklæring, hvis skolen/institutionen ikke siger god for elevens udfordringer i forhold til at blive testet. Det fremgår af retningslinjerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (Retningslinjer for COVID-19-test -> "undtagelser")

Her står der

Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever og ansatte der, 

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19. 
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
  • Ift. undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering ift. om en elev undtages.
  • Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.
  • Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at institutionen kan vurdere, om eleven skal undtages test.

For yderligere information kontakt 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


BPA-ordning er inkluderet i målgruppe 5

Borgere, som er omfattet af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), er inkluderet i gruppe 5. Sundhedsstyrelsen opfordrer egen læge til – når patienten henvender sig – at visitere disse til vaccination.

Lægen kan ikke umiddelbart se, om patienterne har en sådan ordning. Det er imidlertid meget få patienter, som forventes visiteret fra almen praksis (max et par patienter pr. praksis), og disse er typisk knyttet til sygehus og henvises af behandlingsansvarlige læge derfra.

Hvis lægen er i tvivl, om en patient er på BPA-ordningen, kan patientens bopælskommune kontaktes.

For yderligere information kontakt 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


COVID-19 som arbejdsskade

Praktiserende læger har som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker, herunder også sygdom med COVID-19, uanset om tilskadekomne har brugt værnemidler eller ej.

Hvis en ansat er blevet syg med COVID-19, og der er mistanke om, at den ansatte kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller en kortvarig udsættelse (op til 5 dage) for smitte i forbindelse med arbejdet, skal arbejdsgiveren anmelde det som en arbejdsulykke.

På Arbejdstilsynets hjemmeside findes yderligere information om kriterier, regler for anmeldelse og anerkendelse af sygdom som følge af smitte med COVID-19

For yderligere information kontakt 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Selvhjælp til symptomer efter COVID-19

En ny folder fra Komiteen for Sundhedsoplysning kommer med gode råd til mennesker, der døjer med følgevirkninger efter COVID-19-sygdom.

Omkring hver tiende, der har haft COVID-19, oplever symptomer lang tid efter, at den akutte sygdom er opstået. Symptomerne kan vække bekymring hos den enkelte og have stor påvirkning på hverdag og trivsel. Komiteen for Sundhedsoplysning har i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og Danske Regioner udarbejdet en folder med otte konkrete råd til mennesker, der oplever langvarige symptomer efter COVID-19 og anden virussygdom.

Folderen kan ses og downloades gratis her

Praktiserende læge kan bestille trykte eksemplarer på Komiteen for Sundhedsoplysnings hjemmeside eller henvise til denne, hvor alle kan downloade folderen gratis.

Den er gratis mod betaling af forsendelsesomkostninger.

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.po@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Plakat om bivirkninger ved COVID-19-vaccination

Sundhedsstyrelsen har udgivet en borgerrettet plakat, som omhandler bivirkninger ved vaccination mod COVID-19. Her kan man se, hvad der er almindelige reaktioner, og hvad der er alvorlige bivirkninger ved vaccination mod COVID-19.

Plakaten kan hentes her

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kampagne: Sundhedsvæsenet holder åbent

Sundhedsstyrelsen har iværksat en borgerrettet kampagne med budskabet om, at sundhedsvæsenet holder åbent, og at det er vigtigt at opsøge læge, hvis man oplever tegn på sygdom.

Kampagnen kører via sociale medier og reklamespots i radio og tv og kan afstedkomme flere henvendelser til almen praksis.

Kernebudskaberne i kampagnen er:

  • At folk skal anvende den praktiserende læge som før COVID-19
  • Det skal være de relevante, der kontakter lægen, og fx ikke raske med spørgsmål om COVID-19, som kan besvares af blandt andet de forskellige coronahotlines
  • At opfordre folk til at se efter deres pårørende og evt. skubbe på for at få den pårørende til fx lægen eller anden behandler i sundhedsvæsenet

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nationalt tilbud om internetbehandling til COVID-19-relateret helbredsangst

I denne måned lanceres et nationalt tilbud om internetbehandling til COVID-19-relateret helbredsangst. Der er åbnet for henvisninger fra egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusafdeling.

Behandlingen består af et 12-ugers evidensbaseret selvhjælpsprogram med moduler bestående af tekst, videoer og øvelser, hvor patienten undervejs har kontakt med en psykolog via sin computer eller tablet. Programmet er baseret på kendte og velafprøvede psykologiske principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som er en nyere form for kognitiv adfærdsterapi.

Behandlingen har hjemme ved Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitets hospital, og den behandlende psykolog kan i tvivlstilfælde konsultere en læge ved afdelingen. 

Voksne (+18 år) med helbredsangst relateret til COVID-19 kan henvises til Funktionelle Lidelser via egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusafdeling. I løbet af foråret vil der blive mulighed for, at patienter kan henvise sig selv via afdelingens hjemmeside, www.funktionellelidelser.dk

Læs mere i henvisningsvejledningen på: Covid-19 relateret helbredsangst (funktionellelidelser.dk)

For yderligere information kontakt
Psykolog ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Ditte Hoffmann Frydendal
Tlf. 5173 9996, Ditte.Hoffmann.Jensen@auh.rm.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Manglende eller mangelfulde epikriser ved udskrivning

Almen praksis oplever nogle gange, at hospitalsafdelinger afslutter/udskriver patienter uden rettidig epikrise eller med mangelfulde/ikke retvisende epikriser. Derved opstår tvivl om, hvilke behandlinger patienten har modtaget, og hvordan behandlingen i almen praksis fremadrettet skal tilrettelægges. 

Epikrisen skal sendes hurtigst muligt og inden for rimelig tid og ikke senere, end at den anbefalede opfølgning kan iværksættes, medmindre der i planområdet er indgået andre aftaler.

PLO-Hovedstaden opfordrer til, at du tager kontakt til KAP-H (kap-h@regionh.dk), hver gang du oplever eksempler på dette, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis. Husk, at din henvendelse ikke må indeholde personhenførbare data.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet