Gå til indhold

PLO'rientering 06/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Stort gennembrud i kampen mod stråmandsklinikker

26. marts 2021

Nyt fra bestyrelse: Stort gennembrud i kampen mod stråmandsklinikker

Alle partier i Folketinget har fredag bakket op om et beslutningsforslag, der opfordrer regeringen til at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker – det vil sige lægepraksis, der opkøbes af en speciallæge i almen medicin, som efterfølgende overlader klinikdriften og det lægefaglige arbejde til et privat firma.

Beslutningsforslaget var stillet af Konservative Folkeparti.

Jeg tager Folketingets beslutning som udtryk for, at der er bred politisk opbakning – på tværs af fløje - til den eksisterende struktur for dansk almen praksis, hvor vi som praktiserende læger som altdominerende hovedregel selv ejer den klinik, hvor vi arbejder.

Folketinget ønsker ikke en udvikling, hvor private koncerner via en ”almen medicinsk mellemmand” overtager ledelse og drift af stadig flere klinikker med korttidsansatte vikarlæger og klinikpersonale. Det er meget positivt.

Jeg må dog understrege, at vejen til i praksis at få sat en stopper for disse stråmandskonstruktioner og koncerndrevne klinikker fortsat er lang og snørklet.

Det må nu forventes, at der igangsættes en proces, hvor regeringen, i dialog med partierne, skal finde en løsningsmodel for, hvordan stråmandsklinikker mest effektivt kan bekæmpes. PLO vil forsøge at bidrage til dette arbejde, herunder gerne sammen med Danske Regioner.

Regeringen har tilkendegivet, at den blandt andet vil arbejde for, at der ikke skal være mulighed for, at praktiserende læger kan eje ydernumre uden at have primært virke i én af de klinikker, som vedkommende ejer. Dette bakker PLO varmt op om, ligesom vi finder det afgørende, at ejerlægen er arbejdsgiver for ansatte læger.

Den mest effektive måde til at opnå dette vil være gennem en indskrænkning af praktiserende lægers adgang til at eje op til seks ydernumre. Men vi er åbne også over for at se på andre veje til at få dæmmet op for det uvæsen, som koncerndrevne stråmandsklinikker i bund og grund er.

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Aftale om tilbagebetaling for mail om negative prøvesvar (4484)

PLO og RLTN har aftalt, at processen herfra i forhold til de læger, der har brugt aftalen om mail ved negative prøvesvar forkert, er, at de fem regioner kontakter hver enkelt klinik, som regionen måtte mene, har anvendt ydelsen for meget med henblik på dialog om tilbagebetaling.

PLO opfordrer medlemmerne til at indgå aftale om tilbagebetaling, hvis man har anvendt aftalens ydelse forkert. Hvis man er i tvivl, om det er tilfældet, kan man søge rådgivning i PLO’s regionale sekretariater eller i PLO’s medlemsservice.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Negative prøvesvar forsvinder nu fra indbakken

De fleste klinikker skulle gerne allerede nu opleve, at langt de fleste negative COVID-19-prøvesvar, som lægen ikke selv har bestilt, er forsvundet fra indbakken. De lægges i stedet direkte ned på patientens laboratoriekort. De sidste klinikker kommer efter planen på i løbet af næste uge. PLO har udviklet løsningen i tæt samarbejde med lægesystemerne og deres fælles it-platform (PLSP). Arbejdet er finansieret af Sundhedsministeriet. 

Den nye løsning sorterer langt de fleste af de negative testsvar fra og autoarkiverer dem på patientens laboratoriekort.

De sidste klinikker forventes at opleve en mere overskuelig indbakke i løbet af næste uge.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Coronapas

Regeringen har i forbindelse med genåbningen af Danmark valgt at indføre et coronapas. Den praktiske håndtering af kravet om coronapas er under udarbejdelse. PLO presser på for at få en klar udmelding i forhold til håndtering af coronapas til borgere uden NemID.

PLO's anbefaling er, at egen læge ikke har nogen rolle i at udarbejde eller printe coronapas til borgere, som ikke har NemID.

Fra ultimo marts vil appen ”MinSundhed” fungere som et simpelt coronapas. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret.

Du kan læse mere her

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Suspendering med AstraZeneca forlænges frem til 18. april

Sundhedsmyndighederne har besluttet at forlænge suspenderingen af AstraZeneca-vaccinen med yderligere tre uger.

Vaccinen blev sat på pause for to uger siden, efter at der var rapporteret nogle enkelte tilfælde i Europa med blodpropper blandt vaccinerede.

Nu vil pausen altså være gældende til og med uge 15 - frem til 18. april 2021.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at læger fortsat ikke skal ændre borgernes vaccinetype.  

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Forslag om et ekstraordinært engangskontingent i 2021

Repræsentanterne skal på det kommende repræsentantskabsmøde den 10. april tage stilling til, om ordinære medlemmer af PLO skal opkræves et ekstraordinært engangskontingent i 2021 på ca. 1000 kroner. Beløbet skal dække en licensbetaling til it-løsningen ’Webpatient’ i 2021 samt udgifter til en ny fælles indsats i forbindelse med it-sikkerhed og GDPR.

Den manglende indgåelse af en ny overenskomst har betydet en finansieringsudfordring for it-løsningen ’Webpatient’, som i dag benyttes af mange klinikker, og for færdiggørelsen af den GDPR-indsats, som PLO igangsatte for et par år siden.

Vedtages forslaget, vil det betyde en engangsopkrævning for ordinære medlemmer af PLO på 961,81 kr.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, 
mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Honorarerne reguleres med 0,37 pct. pr. 1. april

Honorarerne i OK18 reguleres med 0,37 pct. pr. 1. april 2021. Det betyder, at honoraret for en konsultation stiger fra 146,25 kr. til 146,79 kr. Beløbene i honorartabellen gælder frem til 30. september 2021.

Bestyrelsen har, som tidligere beskrevet, besluttet kun at offentliggøre en elektronisk udgave af honorartabellen med gældende takster, som kan findes på PLO’s hjemmeside.

Her er det også muligt at hente en elektronisk udgave af honorartabellen uden honorarer – kaldet en ydelsesoversigt -  samt en oversigt over de lokale aftaler, der er gældende i den region, praksis hører til, samt en honorartabel med gruppe 2-takster. Alle oversigter kan findes på PLO's hjemmeside.

Hvis man ønsker en fysisk udgave af ydelsesoversigten uden honorarer, kan den rekvireres ved at rette henvendelse til os. Det kan ske til PLO’s medlemsservice på plo@dadl.dk. Denne version af ydelsesoversigten uden honorarer er den samme, som blev sendt ud ved reguleringen pr. 1. oktober 2019, og de midlertidige COVID-19 ydelser indgår derfor ikke i oversigten.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Klinikudvikling gennem teamarbejde

Du kan læse mere og få inspiration til at optimere din praksis på PLO’s hjemmeside. Her har vi netop lagt en ny video på, der handler om klinikudvikling gennem teamarbejde og uddelegering.

Den korte video kan ses her (link ikke længere aktivt)

Praktiserende læge Kim Sønderup, revisor Sten Peters og organisationskonsulent Mads Crandal fortæller om optimering af økonomi, uddelegering og ledelsesmæssige vinkler på praksisdrift.

For yderligere information kontakt
Henriette Kiersgaard
Tlf. 3544 8450, 
hki.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Fornyelse af overenskomst for læger i kommunerne ansat på et timetal mellem 3-14 timer

PLO og KL har fornyet overenskomsten for læger i kommunerne ansat på et timetal mellem 3-14 timer. Fornyelsen afspejler den generelle aftale på det kommunale akademikerområde.

Der er således givet en ramme på 5,02 % på grundlønnen fordelt over en 3-årig periode. Første regulering sker pr. 1. april 2021 med 1 %. Derudover er der aftalt en mindre lønstigning på 0,5% - alene for de kommunalt ansatte læger.

Den stigning træder i kraft pr. 1.4 2022. Du kan altid finde den aktuelle løn på PLO's hjemmeside (link ikke længere aktivt). Parterne har derudover aftalt, at der i den 3-årige overenskomstperiode skal ske en redaktionel og sproglig forenkling af overenskomsten.

Det er alene overenskomst for ansatte på et timetal mellem 3-14 timer, som forhandles af PLO.

Kommunalt ansatte læger mellem 15-37 timer forhandles af FAS.

Det er ganske få ansatte på 3-14 timer med speciale i almen medicin, som er ansat efter overenskomsten, og PLO har derfor i forbindelse med fornyelse af overoverenskomsten foreslået KL, at man erstatter deltidsoverenskomsten med en generel aftale for kommunale konsulenter – herunder de kommunale praksiskonsulenter.

PLO vil arbejde videre med dette.   

For yderligere information kontakt
Konsulent Lone Ulrich Rasmussen
Tlf.: 53 58 30 33, 
lur.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Pneumokokvaccination fortsætter indtil 30. april 2021, herefter udvides tilbuddet

Det gratis tilbud til ældre og borgere med visse kroniske sygdomme mod pneumokoksygdom med den 23 valente pneumokokvaccine (Pneumovax) fortsætter med de nuværende målgrupper indtil 30. april 2021. Pr. 1. maj forventes yderligere målgrupper tilføjet.

PLO og RLTN har aftalt en administrativ forlængelse af aftalen om gratis pneumokokvaccination indtil 30. april 2021.

Sundhedsministeriet har oplyst, at de agter at have en ny bekendtgørelse klar til ikrafttræden pr. 1. maj, hvor målgruppen forventes at blive udvidet, så tilbuddet kommer til at omfatte yderligere udsatte, herunder en række personer med kroniske lidelser og personer med en erhvervsmæssig risiko.

Se aftalen her (link ikke længere aktivt)
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


COVID-19: Henvisningsveje - patienter i gruppe 5 og 6 (udvalgte pårørende til gruppe 5)

Retningslinjerne blev revideret den 19. marts. Gruppe 5-patienter over 65 kan ikke længere visiteres. Patienter under 65, hvor patientens prognose vil blive forringet væsentligt, hvis vaccination afventer de 1-3 måneder, som vaccineplanen ellers tilsiger, kan visiteres.

Det er PLO's vurdering, at denne adgang til at visitere patienter under 65 i gruppe 5 skal opfattes som meget stærkt begrænset. Kriterierne er indsnævret betydeligt, og kun enkelte patienter i hver praksis forventes at være i målgruppen. Henviser man patienter, der ikke lever op til kriterierne, må lægen og patienten imødese afvisning fra regionen, hvad der ikke kan være i nogens interesse.

Gruppe 6: Her gælder det efter reviderede retningslinjer 19. marts, at det skal vurderes, at vaccination af den/de pårørende ikke kan afvente den generelle aldersmæssige vaccinationsplan (1-3 måneder) mod COVID-19. Herudover gælder de vanlige kriterier: 

 • Den/de pårørende er en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for personen i særligt øget risiko.
 • Den/de pårørende er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særligt øget risiko for smitte ud over fx blot det, at man deler bolig. Fx trachealsugning og lign.
 • Den/de pårørende er nær kontakt med en person i særligt øget risiko, som ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, fx forældre til børn med svært nedsat immunforsvar i forbindelse med organtransplantation.

Honoreringen for henvisningen vil afhænge af kontaktformen med de pårørende.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO-E-kurser forventes at starte op i løbet af april

Vi følger situationen i forhold til genåbning tæt. Efter at have aflyst eller flyttet de planlagte kurser i de første måneder af 2021, håber vi at kunne afvikle kurser i løbet af april.

Det bliver dog ikke lige efter påske. Her er vi nødt til at flytte eller aflyse kurserne.

Vi håber på at få tilladelse til at holde kurser efter den 16. april, men vi vil løbende opdatere hjemmesiden, når vi ved mere.

Hvis du ikke hører andet, forventer vi, at du kommer til de kurser, du er tilmeldt. Hvis dit kursus skulle blive aflyst, flyttet eller konverteret til virtuelt møde, får du en mail til den mailadresse, du har oplyst ved tilmeldingen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kurser.plo@dadl

For yderligere information kontakt
Efteruddannelseschef James Høpner

jah.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Husk regler om henvisning til navngiven læge ved evt. lukning i forbindelse med de tre påskehverdage

Praksis skal sikre, at praksis er tilgængelig for telefonisk henvendelse på de tre hverdage før påske, nærmere bestemt den 29., 30, og 31. marts. 

Hvis I holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer. Den navngivne læge skal sikre ekstra god telefonisk tilgængelighed på dage, hvor man også passer kollegers patienter.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Opdaterede lægedækningstruede områder

Lægedækningsudvalget i Region Syddanmark har den 17. marts 2021 besluttet, at nedenstående områder er udpeget som lægedækningstruede (LTO) i henhold til overenskomsten. Udpegningen gælder i 6 måneder fra mødedato, dvs. til og med den 17. september 2021:

 • Løgumkloster (ligger i Tønder Kommune)
 • Billund by (ligger i Billund kommune)
 • Vejen by (ligger i Vejen kommune)
 • Fanø Kommune
 • Varde kommune
 • Aabenraa kommune

Nyt siden sidst er: Faaborg er ikke længere betragtet som lægedækningstruet, mens Løgumkloster nu er erklæret lægedækningstruet.

Det er Lægedækningsudvalget under Praksisplanudvalget (hvor PLO-Syddanmark er repræsenteret, men ikke har beslutningskompetence), der udpeger LTO. 

Er man udpeget som lægedækningstruet område, giver det bl.a. følgende særlige muligheder:

 • Ret til etablering af delpraksis i op til 6 årDenne ret gælder både eksisterende og nyetablerede praksis.
  Delepraksiskapaciteten kan besættes med delekompagnon eller ansat læge og Samarbejdsudvalget (SU) skal ikke ansøges. Hvis man efter seks år ønsker at fortsætte delepraksis, skal SU ansøges på linje med, når læger uden for LTO søger delepraksistilladelse. I disse tilfælde er der tale om en personlig ordning, der gives på baggrund af egne eller nærtståendes helbredsforhold eller som følge af andre lægelige hverv, § 22, stk. 2. 
 • Antallet af ansatte læger må normalt maksimalt udgøre 50 pct. af kapaciteterne i en praksis. Læger i LTO er undtaget fra denne begrænsning og må således besætte alle ledige kapaciteter med ansatte læger, § 20, stk. 1. 

Ansættelse af læger i en ledig kapacitet/delekapacitet skal meddeles PLO/regionen som ved en almindelig praksisovertagelse. SU skal således ikke længere godkende.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet