Gå til indhold

PLO'rientering 21/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Lægeforeningen og PLO vinder sag i Pressenævnet mod Danmarks Radio

Lægeforeningen og PLO vinder sag i Pressenævnet mod Danmarks Radio

Lægeforeningen og PLO har fået medhold i Pressenævnet, der kritiserer Danmarks Radio for misvisende redigering af et vagtlægeopkald, der sætter en vagtlæge i et dårligt lys.

Pressenævnet har slået fast, at Danmarks Radio i en af tre dokumentarudsendelser fra efteråret 2021 om kødædende bakterier redigerede i en optagelse fra lægevagten, det får opkaldet til at fremstå forvansket i udsendelsen”. Afgørelsen er truffet på baggrund af en klage fra Lægeforeningen og PLO.

DR har i denne uge viderebragt kritikken fra Pressenævnet i bedste sendetid, ligesom kritikken er at finde på DR’s hjemmeside de steder, hvor den pågældende udsendelse kan ses.

DR's udsendelser handlede om en meget alvorlig sygdom og nogle tragiske patientforløb, som det helt oplagt var relevant at sætte fokus på. Men det skal naturligvis ske på presseetisk forsvarlig vis.

I udsendelsen hører man en vagtlæge sige, at en patient først kan få en tid på skadestuen adskillige timer senere. Men i den del af opkaldet, DR havde klippet ud, tilføjer vagtlægen, at patienten kan tage på skadestuen før, hvis smerterne bliver værre. 

Det er meget tilfredsstillende, at Pressenævnet slår fast, at DR dermed har overskredet rammerne for redigering, idet man giver seerne et misvisende og negativt indtryk af vagtlægens håndtering. 

Det hører med til sagen, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, efter udsendelsen blev bragt, har afgjort, at ikke en eneste af de vagtlæger og sygehuslæger, der var involveret i den pågældende sag, har handlet kritisabelt. En afgørelse, som DR mig bekendt ikke har fundet anledning til at omtale på nogen af sine platforme.

Lægeforeningen og PLO havde også klaget over, at optagelserne fra lægevagten blev bragt, uden at vagtlægernes stemmer var sløret. På dette punkt fik vi dog ikke medhold, hvilket bekræfter en tidligere afgørelse i en sag fra 2014. Det er meget beklageligt, men i PLO vil vi fortsat presse på for, at medierne i hver enkelt sag nøje overvejer at sløre lægernes stemmer, så de ikke kan genkendes. Man kan jo sagtens dokumentere et forløb, uden at lægens stemme kan genkendes.

Se Pressenævnets afgørelse i sin helhed her.

Se DR's viderebringelse af kritikken fra Pressenævnet her. Oplæsningen af kendelsen starter 2,48 minutter inde i klippet.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for PLO Jørgen Skadborg
Mail: jsk.plobestplo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Valg til PLO's repræsentantskab

Der er valg til PLO’s repræsentantskab. Valget foregår fra 28. november til 12. december 2022.

PLO's repræsentantskab udgøres af de fem PLO-R, der hver især udgør en regional bestyrelse, samt en repræsentant fra Færøerne. PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser i hver enkelt region og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler.

Repræsentantskabet har i alt 47 medlemmer. PLO afholder ordinære repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår. Repræsentanterne får direkte indflydelse på PLO's politiske arbejde.

Du kan se en oversigt over samtlige opstillede kandidater og se, præcis hvordan valget foregår i din region, her:

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Repræsentantskabsmøde i PLO

PLO holder ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 26. november i København.

Du kan se dagsordenen for mødet og læse formandens skriftlige beretning – inklusive bidrag fra de fem regionale formænd og formanden for PLO-Færøerne – her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Administrationsudvalget har udvidet fristen for indsendelse af ansøgning om refusion for fravær

Hvis praktiserende læger bliver syge eller skal på barsel, er det Administrationsudvalget, der træder til med økonomisk kompensation. Dette gælder også, hvis en ansat læge eller en vikar bliver syg.

Det er vigtigt at kende reglerne i Administrationsudvalg, da der er frister, du skal overholde for at kunne få refusion. 

Administrationsudvalget har valgt at udvide fristen for registrering af fravær og indsendelse af ansøgning med en måned, således at du nu skal indsende ansøgning om fravær inden den 5. i anden kalendermåned efter måneden for fravær. Fristen var tidligere inden den 5. i måneden for fravær for den foregående kalendermåned.

Praktiserende læger og ansatte er berettiget til refusion fra og med sjette sygedag inden for en periode på 12 på hinanden følgende måneder. Derfor er det vigtigt at huske at indberette enkelte sygedage inden for fristen, selv om det ikke udløser refusion i første omgang. Det bliver nu lidt nemmere med den udvidet frist.

Du kan læse mere om reglerne i Administrationsudvalget her.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Administrationsudvalget
Telefon: 3544 8390, adm.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Bliv tutorlæge for en medicinstuderende

Har du lyst til at introducere en medicinstuderende til almen praksis? Meld dig her som tutorlæge – det er sjovt, og der er brug for dig!

For mange af de studerende er tutorlægen det første rigtige møde med den praktiserende læges hverdag, og det er en oplagt mulighed for dig for at vise din spændende hverdag og måske endda rekruttere til specialet.

Hvad laver en tutorlæge?
Som tutorlæge skal du sørge for, at den studerende introduceres til livet og patienterne i almen praksis. Den studerende kommer otte dage i praksis fordelt over fire uger. 

Hvad laver de studerende?
De studerende skal have egne konsultationer med patienter, som de efterfølgende og/eller undervejs konfererer med dig. De skal optage video af nogle konsultationer, som skal bruges i undervisningen og til eksamen. 

Lyst vigtigere end erfaring
Hvis du har lyst til at lære fra dig og fortælle om dit fag, så meld dig som tutorlæge. Du skal være praktiserende læge, men det er ikke afgørende, hvor lang erfaring du har, og der kræves ikke særlige kurser. Særligt for læger, der endnu ikke er tutorlæger, vil det derfor være en oplagt mulighed for at prøve rollen som tutor og udvikle sig som vejleder. 

Hjælp til selvhjælp
De studerende vurderer dagene i praksis som meget lærerige og sætter stor pris på tutorlægens rolle og bidrag til deres uddannelse. For dig er det en mulighed for at vise almen praksis som karrierevej og være med til at rekruttere til specialet. Det kalder vi hjælp til selvhjælp. 

Tilmelding og spørgsmål 
Hvis du ønsker at tilmelde dig eller har yderligere spørgsmål, så skriv til kursusleder Torsten Risør (telefon: 9360 9931, torsten.risor@sund.ku.dk). 

Frist for tilmelding er: 12. december 2022 for forløb, der starter januar 2023. 

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Introduktionsmateriale til uddannelseslæger

En god og struktureret introduktion er i fælles interesse for dig og dine uddannelseslæger. Ved at sikre uddannelseslæger en grundig og struktureret introduktion til livet og arbejdsgange i praksis øges både arbejdsglæde og hastighed i opgaveløsning, så uddannelseslægen hurtigere trygt kan arbejde effektivt og selvstændigt. 

DSAM har derfor i samarbejde med FYAM og Yngre Læger udarbejdet introduktionsmateriale, der kan tjene som inspiration for at gøre introduktionen til praksis let og god. Materialet kan med fordel tilrettes den enkelte praksis. 

Du finder det på DSAMs hjemmeside.

Introduktionen er ofte uddannelseslægens første møde med praksis, og hvis den opleves positiv og fyldestgørende, påvirkes den samlede oplevelse af uddannelsesforløbet. På sigt vil det bane vejen for øget trivsel og ansvarspåtagelse - og måske endda øget rekruttering til almen praksis.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Ulrikke Bryde Nielsen
Telefon: 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk 


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


GDPR-krav til alle klinikker om at udarbejde risikovurderinger - PLO har lavet forarbejdet

Det er et krav i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR), at klinikken skal udarbejde og løbende vedligeholde en risikovurdering for klinikkens behandling af personoplysninger. For at gøre det nemmere for alle medlemmer at efterleve kravene har PLO udarbejdet et udkast til risikovurdering til alle medlemmer. 

PLO har sammen med eksterne GDPR-eksperter fra advokathuset Kromann Reumert lavet en skabelon der skal gøre arbejdet så nemt som muligt for medlemmerne. Derfor er skabelonen udfyldt på forhånd, men det er forslag, som skal tilpasses den enkelte klinik, da alt indhold ikke nødvendigvis passer til jeres klinik. 

Det er vigtigt, at I læser den tilhørende vejledning, før I gennemgår udkastet til risikovurderingen, og det er en god idé at have vejledningen ved siden af, når risikovurderingerne tilpasses.

I kan finde risikovurdering og vejledningen på PLO’s hjemmeside bag login her.

Som en del af PLO’s tilbud til medlemmerne vil det være muligt at tilmelde sig et webinar med GDPR-eksperter fra Kromann & Reumert, som vil gennemgå GDPR-kravene og den nye risikovurdering. 

Webinarene er virtuelle og afholdes:

Om risikovurderingen
For at overholde reglerne i GDPR er det nødvendigt, at I kan dokumentere, at der er foretaget en vurdering af de risici, som de registrerede (dvs. jeres medarbejdere og patienter) udsættes for som led i, at deres personoplysninger behandles i netop jeres lægeklinik. 

Den samlede risikoscore graderes i skabelonen som lav, mellem eller høj. Det forventes ikke, at man kan eliminere alle risici, men en høj risiko bør ikke accepteres og bør medføre foranstaltninger, der kan nedbringe risikoen - fx at slette dokumenter på skrivebord, skifte kodeord etc.

Risikovurderingerne skal ikke offentliggøres, men skal derimod tjene som et internt værktøj og dokumentation i din lægeklinik. Risikovurderingerne skal også udleveres til Datatilsynet, hvis de i forbindelse med fx et tilsyn anmoder om at se dem. 

OK22 og medlemmernes GDPR-arbejde
PLO forhandlede med OK22 et løft af klinikkernes basishonorar til at færdiggøre klinikrettede GDPR-aktiviteter. Der er i overenskomstperioden 2022-2024 afsat årligt 3,3 mio. kr. (april 2021-niveau) på basishonoraret, hvilket svarer til ca. 943 kr. årligt pr. kapacitet.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Nicholas Christoffersen
Telefon: 3544 8464, nch.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Husk at søge tilskud for din efteruddannelse

Vi går snart ind i årets sidste måned, og det betyder, at du skal huske at få søgt tilskud for den efteruddannelse, du har gennemført i 2021 og 2022, samt dit personales efteruddannelse.

Af hensyn til årsopgørelse er vi nødt til at lukke ned for fondssystemet i januar og februar. Det er derfor en god idé at få søgt om tilskud inden jul, og senest d. 31. december 2022.

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Telefon.: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Brug din KAP-H-konsulent og få opgaverne løst på rette sted
Mange almen praksis bruger meget tid på at løse opgaver, der burde have været løst andetsteds.

Det kan for eksempel være, at hospitalet i en epikrise beder almen praksis om at henvise til en anden afdeling i et udredningsforløb eller tage specifikke blodprøver uden at have sørget for, at der ligger en rekvisition på webreqhotellet, manglende eller mangelfulde epikriser ved udskrivning, manglende eller fejlbehæftede ajourføringer af FMK ved udskrivning etc. 

PLO-H opfordrer til, at du kontakter KAP-H, hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som disse, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis. Skriv til kap-h@regionh.dk

Bistand til forløbsplaner
I OK22 er det beskrevet, at hver kapacitet skal have oprettet fem forløbsplaner og som minimum oprette fem pr. år de efterfølgende år. 

Se nærmere på FAQ'en om forløbsplaner.

I Region Hovedstaden er der et tilbud om undervisning i, hvorledes forløbsplaner oprettes og anvendes i din praksis af Region Hovedstadens datakonsulenter.

Datakonsulenterne i Region Hovedstaden tilbyder denne undervisning for læger og personale i klinikken. 

Datakonsulenter kan kontaktes på: datakonsulenterne@regionh.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Sjælland

Giv PLO-Sjælland et klart mandat ved valget
De praktiserende læger i Region Sjælland har 6 ud af 47 stemmer i PLO’s repræsentantskab. Det er de 6 personer, der skal stemme om fx den næste aftale med regionerne i 2025. Det er de 6 personer, der repræsenterer de praktiserende læger i Sjælland – over for Region Sjælland , over for det øvrige PLO og over for offentligheden. De 6 personer vælger også formand og næstformand i PLO-Sjælland samt det regionale medlem i PLO-C’s bestyrelse.

Derudover har PLO-Sjælland mulighed for 6 såkaldt arbejdede suppleanter, der på mange måder er ligestillet arbejdsmæssigt med de 6 repræsentanter. Men de kan ikke stemme i PLO’s repræsentantskab eller i PLO Sjællands bestyrelse. De er vigtige ”hjælperyttere”, men i sidste ende ligger ansvaret for PLO-Sjællands beslutninger hos de 6 repræsentanter.

Jeg er taknemmelig for, at vi har 9 kandidater og derfor med sikkerhed kan mønstre 6 repræsentanter og 3 ud af 6 mulige arbejdende suppleanter. Men rollerne skal fordeles. Og det er medlemmernes opgave.
Så kære medlemmer: Giv PLO-Sjælland et klart mandat til det videre arbejde.

Læs valgoplæggene her (ligger bag login). Brug de få minutter på at stemme, når den elektroniske stemmeseddel dukker op i mailboksen.

Der er mulighed for at stemme i perioden mandag d. 28. november – mandag d. 12.december kl. 12. PLO Sjællands nye bestyrelse konstituerer sit formandskab den 15.december.

Camilla Høegh-Guldberg
Formand PLO Sjælland

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering