Gå til indhold

PLO'rientering - særnummer 22. juni 2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Ny overenskomstaftale indgået

22. juni 2021

Nyt fra bestyrelsen: Ny overenskomstaftale indgået

Kære kollega

PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er nået til enighed om en ny overenskomst (OK22), der gælder fra 1. januar 2022, hvis aftalen bliver godkendt af repræsentantskabet og af medlemmerne. Aftalen er faldet på plads efter halvandet års forhandlinger – dog afbrudt og forsinket på grund af coronakrisen. Fokuspunkterne er trivsel og faglig udvikling.

En enig bestyrelse har godkendt aftalen. Repræsentantskabet indkaldes til et ekstraordinært møde straks efter sommerferien. Hvis repræsentantskabet her godkender aftalen, vil den blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne. 

Det er bestyrelsens vurdering, at aftalen giver et godt afsæt til den videre udvikling af almen praksis som en central del af det nære sundhedsvæsen. Aftalen indebærer ikke lige så mange ændringer som den seneste overenskomst (OK18), men dog nogle ændringer, der vil få betydning for det daglige arbejde i klinikken.

Vi er for få praktiserende læger, og mange føler sig pressede af arbejdsmængden. Derfor medfører aftalen ikke nye, store opgaver, der øger arbejdsbelastningen, men derimod tiltag, der kan fremme fastholdelse af ældre læger og rekruttering af nye, bl.a. med mere liberale regler for delepraksis i lægedækningstruede områder og generel ret til indgåelse af generationsskifteaftaler.

Sideløbende med aftalen om en ny overenskomst er PLO-Sjælland og Region Sjælland nået til enighed om, at regionen med virkning fra 1. oktober 2022 hjemtager forpligtelsen til at dække lægevagten (se særskilt artikel om dette). Det er forventningen, at dette også vil øge rekrutteringen til almen praksis i Region Sjælland.   

OK22 lægger samtidig op til en regionalt aftalt modernisering af lægevagten. 

Vi gør brug af de erfaringer, vi har høstet under corona-pandemien, og indfører en generel adgang til videokonsultation i almen praksis samt i visse situationer mulighed for aftalt telefonkonsultation med egen læge.

Aftalen indeholder desuden en række tiltag, der retter sig mod den stigende ulighed i sundhed, og vi styrker med OK22 vores samarbejde med kommunerne.

Overenskomsten indebærer samlet set, at den økonomiske ramme løftes med 349,1 mio. kroner i alt. Udover dette rammeløft er vi sikret en løbende pris- og lønregulering, som indebærer, at vores honorarer løftes i samme takt, som det sker for blandt andet de offentligt ansatte. 

Det er vurderingen, at pris- og lønreguleringen i løbet af de tre år vil løbe op i 435 mio. kroner. Det vil sige, at den samlede økonomiske ramme stiger fra 8,8 mia. kr. til 9,6 mia. kr. efter år 3.

Nedenfor kan du læse en gennemgang af hovedtrækkene i den nye aftale. Den samlede aftaletekst kan du læse her

Du kan læse den fælles pressemeddelelse fra PLO og Danske Regioner om aftalen her

PLO vil om ca. en uge udsende en mere uddybende redegørelse om forhandlingsaftalen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand Jørgen Skadborg

Til toppen af nyhedsbrevet


Aftale om OK22 – hovedtrækkene i aftalen

Her kan du læse hovedelementerne i aftalen, inddelt i fokuspunkterne: trivsel, faglig udvikling og økonomi.

Her kan du læse hovedtrækkene i den nye aftale. Aftalen indeholder langt flere elementer end beskrevet. Den samlede aftaletekst kan læses her

Trivsel

Det var vigtigt, at den nye overenskomst ikke skulle medføre mange nye opgaver i en tid med mangel på praktiserende læger. Parterne har i stedet fokuseret på nye og fleksible måder at arbejde på, som kan aflaste driften i klinikkerne og øge lægernes trivsel. 

Der er med den nye aftale fastsat bedre rammer for samarbejdet med den kommunale hjemmepleje, heriblandt øget honorering for kontakt med kommunale akutfunktioner og anerkendelse af det tiltagende arbejde med kommunale korrespondancer.

Det er aftalt, at personalet kan varetage årskontroller (0120) ved ukomplicerede patienter med ukompliceret hypertension, osteoporose eller stofskiftelidelse.

Lægevagten
I lægevagten indføres ensartet honorar for telefonkonsultationer med og uden efterfølgende konsultation/besøg. Omlægning til ensartet honorar er økonomineutralt og ændrer dermed ikke den gennemsnitlige honorering for telefonkonsultationer i lægevagten.

Da der er forholdsmæssigt flere telefonkonsultationer, som afsluttes uden efterfølgende konsultation i tidsrummet 24:00-08:00, indføres et højere gennemsnitligt honorar for telefonkonsultationer om natten i form af en ny C-vagt. 

Honorarerne for telefonkonsultationer i lægevagten vil fremover være: 

  • A-vagt: 72,13 kr.
  • B-vagt: 94,18 kr.
  • C-vagt: 100,89 kr. 

Parterne er desuden enige om, at der i den kommende overenskomstperiodes første år bør gennemføres regionale forhandlinger om modernisering af de regionale lægevagtsordninger og forsøg med ændrede honorarmodeller. 

Fastholdelse og rekruttering
Der er i OK22 et betydeligt fokus på fastholdelse og rekruttering. De ældre kollegaer får flere muligheder at vælge imellem, hvis de gerne vil neddrosle deres arbejdsindsats i praksis frem mod pensionering. 

Det bliver fx muligt for læger - fra de er 62,5 år - at indgå generationsskifteaftaler, dvs. at optage en ansat speciallæge/kompagnon i sit ydernummer, så begge arbejder og passer én kapacitet. Det er et tiltag, der skal sikre aflastning for såvel den ældre som den yngre læge.

For ældre læger i lægedækningstruede områder indføres der med OK22 en ret til at forlænge delepraksis i yderligere seks år og ret til 30 dage årligt at indgå aftale med en kollega om supervision af klinikpersonale/varetage akut lægehjælp, så lægen kan holde fri.

Der bliver øget fokus på ledelse og organisationsudvikling, bl.a. med udvidet konsulenttilbud.

Særligt er der fokus på at sikre kursustilbud til nynedsatte læger inden for lederuddannelse, tilrettelæggelse af effektiv praksisdrift og konfliktforebyggelse.

Videokonsultation og aftalt telefonkonsultation
Videokonsultation blev indført som midlertidig løsning i forbindelse med corona-epidemien. Det har vist sig at være en god og fleksibel ny kontaktform for læger og særligt patienter. Videokonsultation bliver med den nye overenskomst et permanent tilbud i både dag- og vagttid.

I overenskomstens første og andet år er det muligt at tilbyde videokonsultation til et højere honorar. I overenskomstens tredje år skal video være et tilbud hos alle praktiserende læger, og honoraret vil her svare til 0101. Det er dog altid op til en konkret vurdering hos den enkelte læge, om video ved en given konsultation er relevant, og patienten skal være indforstået med dette. 

Som et alternativ til videokonsultation eller en fysisk konsultation i klinikken bliver det muligt at tilbyde en aftalt telefonkonsultation til patienter, som ikke kan bruge video.

Brugen af aftalte telefonkonsultationer er begrænset og forventes benyttet i væsentligt mindre omfang end videokonsultationer. Samtidig er der fastlagt en automatisk højestegrænse på brugen af den aftalte telefonkonsultation på 25 %, hvis man overskrider den gennemsnitlige udgift pr. patient inden for regionen med 25 %. 

Desuden kan denne del af aftalen opsiges med tre måneders varsel af begge parter. 

It og data
Aftalen sikrer en betydelig it-investering, der skal gøre det lettere for den praktiserende læge at udøve effektiv populationsomsorg ved fremsøgning af specifikke patienter eller grupper i lægesystemet. 

Der skal implementeres et patientcockpit, der kan give overblik og beslutningsstøtte til den konkrete patientbehandling, og en dataplatform til populationsfremsøgninger af udvalgte patientgrupper. 

De nye it-værktøjer skal skabe grundlag for løbende kvalitetsudvikling herunder et bedre dataoverblik i klinikken og kvalitetsrapporter til klyngerne. 

Der er i den nye overenskomst aftalt et nyt partsforum mellem PLO og RLTN om ”Data og Digitalisering” for at have et forum, hvor nye it-initiativer løbende kan drøftes og udvikles. 

Faglig udvikling

Den nye overenskomst indeholder nye faglige ydelser, der giver mulighed for, at den praktiserende læge kan fokusere sin indsats på borgerne med det største behov. 

Aftalen indeholder en styrket indsat over for sårbare børn, der ikke er mødt op til børneundersøgelser. Egen læge kan efter en konkret vurdering tilbyde en konsulterende samtale til børn/familier med særlige behov for eksempel til de familier, der udebliver fra børneundersøgelsesprogrammet. 

Parterne er enige om, at der skal være mulighed for en direkte, elektronisk kommunikation mellem de praktiserende læger og sundhedsplejen. Samtidig igangsættes en undersøgelse af, hvordan almen praksis kan kommunikere elektronisk med kommunernes PPR. 

De praktiserende læger kan med den nye overenskomst tilbyde sundhedstjek til beboere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne på botilbud. Den nye ydelse indebærer en afdækning af patientens helbredssituation, en helbredsundersøgelse, status på behandling og ajourføring af medicin samt udarbejdelse af en plan for den sundhedsfaglige indsats.  

Samtidig er der aftalt en opsøgende indsats og fokuseret somatisk undersøgelse til personer, der er diagnosticeret med svær kronisk psykisk sygdom, og hvor lægen samlet vurderer, at der fx vil være risiko for uopdaget somatisk sygdom.

Der er desuden aftalt et udviklingsprojekt om fokuseret og tværfaglig indsats for patienter med multisygdom.

De praktiserende læger, der indgår i projektet, opsporer patienterne i målgruppen, yder en grundig og afdækkende konsultation og har en efterfølgende en multidisciplinær konference ved faglig indikation med relevante specialister. 

Samarbejdet i det nære sundhedsvæsen
OK22 indeholder en aftale om styrket samarbejde mellem almen praksis og de kommunale akutfunktioner, inklusive et honorar til lægerne for kommunikation. Det er PLO og RLTN’s ønske at skabe bedre sammenhæng og nærhed for patienten, understøtte den praktiserende læges tovholderfunktion og samtidig aflaste sygehusene. Aftalen gælder for både dag- og vagttid. 

Det er en vigtig del af aftalen, at den læge, der har henvist borgeren til akutfunktionen, også har det lægefaglige behandlingsansvar. Hvis hospitalsbehandling fortsætter efter udskrivelse, har hospitalet behandlingsansvaret, indtil behandlingen er overstået, og borgeren overgår til almindelig sygepleje. 

De praktiserende læger får mulighed for at tage et honorar to gange dagligt pr. patient ved kontakt med de kommunale akutfunktioner, og ydelsen kan afregnes for patienter i kronikerprogrammet. 

Samtidig bliver den midlertidige ordning om fasttilknyttet læge på plejehjem en permanent del af overenskomsten. Det er parternes målsætning, at ordningen skal rulles ud i hele landet og nå en dækningsgrad på op mod 80 procent af landets plejehjem. 

Der er desuden afsat 20 millioner kroner i ekstra basishonorar for et øget antal korrespondancer fra den kommunale hjemmepleje.

Ultralyd
Der etableres et treårigt stort forskningsprojekt om klinisk ultralyd som støtteværktøj i almen praksis med henblik på at forbedre diagnostik, rettidig visitation og øget kvalitet i beslutninger om behandlingen.

Andre delaftaler

  • Parterne skal i overenskomstperioden evaluere tilbuddet om samtaleterapi, herunder lokalaftalen i Region Syddanmark om krisesamtaler, med henblik på at vurdere, hvilke opgaver almen praksis skal gennemføre inden for feltet ”mental sundhed”.
  • Den styrkede opfølgningsindsats med farvemarkerede epikriser udbredes til også at omfatte patienter, der afsluttes fra ambulante forløb på sygehus og fra praktiserende speciallæger.
  • I overenskomstperioden skal parterne beskrive en ny køns- og aldersstandardiseret model for fastlæggelse af højestegrænser.

Økonomi

Med overenskomstfornyelsen tilføres almen praksis et samlet rammeløft eksklusive pris- og lønregulering på 349,1 mio. kr. Pengene udmøntes med 167,5 mio. kr. i det første år, 254,6 mio. kr. i det andet år og 345,1 mio. kr. i det tredje år. Herefter tilføres yderligere 4 mio. kr., således at det permanente rammeløft når op på 349,1 mio. kr. Den aftalte pris- og lønregulering forventes at udmønte yderligere 435 mio. kr. over en treårig periode. 

I år 3 øges basishonoraret samlet set med 71,7 mio. kr. inklusiv 4,4 mio. kr. til øget honorar i tutorlægeordningen i lægedækningstruede områder. Hvis der efter første år aftales ny ydelse for kommunal korrespondance, kan omkring 20 mio. kr. flyttes fra basis til denne nye ydelse.

Der er samtidig afsat 177,2 mio. kr. til øget aktivitet i almen praksis. Det forventes, at videokonsultationer og aftalt telefonkonsultation vil kunne medvirke til en mere overkommelig meraktivitet som følge af den demografiske udvikling. 

Hvad sker der nu?
En enstemmig bestyrelse har godkendt overenskomstaftalen, og repræsentantskabet skal stemme om den på et ekstraordinært møde efter sommerferien. Hvis repræsentantskabet godkender aftalen, vil den herefter blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne. 

PLO vil snarest muligt udsende en redegørelse om forhandlingsaftalen til alle medlemmer. 

Til toppen af nyhedsbrevet


Region Sjælland overtager lægevagten i Sjælland

PLO-Sjælland og Region Sjælland har indgået aftale om, at regionen pr. 1. oktober 2022 driver lægevagten i Sjælland.

Fra oktober 2022 overtager Region Sjælland den samlede ledelse af lægevagten i Sjælland og overtager dermed ansvaret for bemandingen af lægevagten. De praktiserende læger, der ønsker det, kan fortsat indgå i lægevagten, men vagtforpligtelsen bortfalder.

Der er indgået en aftale, som omfatter en overgangsordning for lægevagten frem til den 1. oktober 2022.

Det er PLO-Sjællands vurdering, at fritagelsen for vagtforpligtelsen vil lette rekrutteringen af praktiserende læger til regionen, specielt set i lyset af, at man i Region Hovedstaden har været vagtfritaget siden indførelsen af 1813. 

Læs den fælles pressemeddelelse om lægevagtsaftalen fra Region Sjælland og PLO-Sjælland her

Alle aftaler om lægevagten i de tre regioner vest for Storebælt er fortsat gældende, og vagtforpligtelsen i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland fortsætter uændret, men modernisering i disse regioner er et tema i OK22.

Til toppen af nyhedsbrevet