Gå til indhold

Kortere ansættelser og regler for dispensation

Se ansættelsestiden for forskellige stillingstyper for yngre læger og læs om, hvornår og hvordan du søger dispensation fra sygehusoverenskomstens regler om tidsbegrænsning.

Som hovedregel skal du søge om dispensation, medmindre du er ansat i en uddannelsesstilling eller i et vikariat.

Du skal søge dispensation, hvis:

Du skal søge om dispensation, hvis du er ansat som klinisk assistent og har brug for at forlænge ansættelsen for at gøre din ph.d. færdig.

Vær opmærksom på, at du kun kan få dispensation én gang til en korterevarende forskningsansættelse på samme afdeling. Derfor er det vigtigt, at du fra starten ansøger om den ansættelsesperiode, du vurderer, der er behov for.

Skal du forske eller gøre et forskningsprojekt færdigt, kan du få dispensation til korterevarende ansættelser på minimum 3 måneder.

Det er en forudsætning, at du er ansat på samme afdeling og den korte ansættelse sker i tilslutning til en klassificeret ansættelse eller i forlængelse af en ansættelse som uklassificeret læge (trin 1) eller klinisk assistent.

Du vil også få dispensation, hvis du opsiger din uklassificerede stilling og fortsætter på samme afdeling fx for at lave ph.d. protokol. Eller hvis du får orlov fra en uddannelsesstilling for at lave ph.d. protokol eller anden forskning.

For uklassificerede læger (trin 2) er ansættelsestiden 5 år. Yngre Læger dispenserer normalt ikke til korterevarende, uklassificerede stillinger som læge (trin 2).

Stillingen som afdelingslæge er, som den eneste yngre lægestilling, tidsubegrænset - medmindre, at du bliver ansat som vikar for en afdelingslæge.

Hvis du som speciallæge ansættes med henblik på subspecialisering, skal du ansættes som afdelingslæge.

Får du i den forbindelse orlov fra din faste stilling som afdelingslæge, kan du ansættes tidsbegrænset.

Læs om afdelingslæge og subspecialisering

Du skal ikke søge dispensation, hvis:

Er du ansat i en klassificeret stilling, kan du have brug for at få stillingen forlænget/suppleret af flere forskellige grunde, fx pga. barsel, sygdom eller andre forhold.

Forlængelserne kræver ikke en dispensation fra Yngre Læger, da ansættelsestiden er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Hvis du har indgået aftale om ansættelse i en uddannelsesstilling (KBU, introduktionsstillingeller hoveduddannelsesforløb) med et konkret starttidspunkt, kan du - i perioden frem til du starter i uddannelsesstillingen - blive ansat i en korterevarende uklassificeret stilling uden at søge dispensation fra Yngre Læger. 

Bemærk: 

  • Det er en betingelse, at der ikke er et tidsmæssig slip mellem udløbet af den korterevarende uklassificerede stilling og starttidspunktet for uddannelsesstillingen.
  • Det er ikke et krav, at de to ansættelser er samme sted.
  • Arbejdsgiver skal orientere din TR forud for, at du starter i den korterevarende uklassificerede stilling. 

 

Skal du ansættes som vikar, skal du ikke søge om dispensation.

Det forudsætter dog, at der er tale om et reelt vikariat, dvs. at du som vikar erstatter en læge, der er fraværende på grund af barsel eller anden orlov.

Derudover kan der være situationer, hvor der opstår et hul mellem to hoveduddannelsesforløb, og hvor afdelingen ønsker at ansætte en læge i denne periode. Her betragtes den tidsbegrænsede ansættelse som et vikariat.

Det gælder dog alene hoveduddannelsesforløb og ikke andre uddannelsesstillinger som introstillinger, idet afdelingen her har mulighed for at fremrykke opslaget af introstillingen.

Hvis du får tilbudt en læge (trin 1) stilling, hvor du ved ansættelsens start bliver ansat for mere end et år - men maksimalt for tre år - skal du ikke søge dispensation.

Sådan søger du dispensation

Yngre Lægers bestyrelse kan dispensere fra overenskomstreglerne i § 4. Hvis der er særlige, konkrete omstændigheder, som ikke er omfattet af bestyrelsens dispensationspraksis, men begrunder en dispensation, kan du også søge om dispensation.

Ansøgningsskema til dispensation

For at søge dispensation, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Yngre Læger. Det tager ca. en uge at sagsbehandle dispensationen.

Ansøgningskema til dispensation

Husk at få underskrifter fra din afdelingsledelse og send derefter skemaet til Yngre Læger på yl@dadl.dk.

Stillingstyper og ansættelsestid: 

Stillingstype

Ansættelsestid i flg. Sygehusoverenskomsten

Klassificeret læge (trin 1) eller læge (trin 2) Ansættelsestiden svarer til uddannelsesreglerne
Uklassificeret læge (trin 1)  1 år med mulighed for forlængelse
Uklassificeret læge (trin 2)  5 år
Klinisk assistent Ansættelsestiden med henblik på ph.d. er 3 år. For øvrige er det 1 år med mulighed forlængelse i op til 4 år  
Afdelingslæge Stillingen er tidsubegrænset.