Gå til indhold

Under din ph.d.

På denne side kan du se, hvad du skal være opmærksom på under dit ph.d.-forløb.

Ph.d.-ansættelse og indskrivning på ph.d.-skole

Vejen til en ph.d.-grad går igennem en indskrivning ved en ph.d.-skole og herudover en tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse) samt et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.-afhandling.

Alle ph.d.-studerende, der gennemgår en ph.d.-uddannelse skal være tilknyttet/indskrevet ved en ph.d.-skole. Det gælder uanset, om du ansættes i en region eller ved et universitet/SSI. Ph.d.-skolen udgør den organisatoriske ramme for uddannelsen med administration, kurser, vejledning mv.

Ph.d.-uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point svarende til 3 års heltidsstudier.

Hvis du er ansat som klinisk assistent i en region, er der ikke i overenskomsten et krav om indskrivning ved ph.d.-skolen. Du bør dog blive indskrevet ved ph.d.-skolen fra starten af din 3-årige ansættelse som klinisk assistent. 

Hvis du er ansat som ph.d.-stipendiat ved et universitet, er indskrivningen som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen en forudsætning for ansættelsen, og du skal således være indskrevet under hele ansættelsesperioden. Du skal være opmærksom på, at din indskrivning ved ph.d.-skolen ophører ved indleveringen af din ph.d.-afhandling. Det indebærer, at din ansættelse som statslig ph.d.-stipendiat derved ophører uden særlig varsel. 

Som læge vil du under ph.d.-uddannelsen være ansat i en regional ansættelse som klinisk assistent eller i en statslig ansættelse som ph.d.-stipendiat ved et universitet eller SSI.

Ansættelsen skal omfatte hele ph.d.-forløbet (3 år), og må ikke være opdelt mellem flere forskellige arbejdsgivere. 

Din ansættelseskontrakt indeholder bl.a. en henvisning til den overenskomst, som du er omfattet af, din arbejdsgiver, ansættelsessted, ansættelsesperiode og lønsammensætning samt evt. særlige vilkår, der måtte være aftalt for ansættelsesforholdet. 

Løn og ansættelsesvilkår under ph.d.-ansættelse

Der er forskel på løn og ansættelsesvilkår under din ph.d.-ansættelse afhængigt af, om du bliver ansat i en region eller ved et universitet/SSI (staten).

Ansættelse i region

Du ansættes som klinisk assistent for en 3-årig periode og er omfattet af overenskomsten mellem Yngre Læger og Danske regioner (Sygehusoverenskomsten):

Overenskomst - Danske regioner og Yngre Læger

Du aflønnes som læge (trin 1) med indplacering på grundlønstrin afhængigt af din anciennitet som læge. 

Anciennitet beregnes efter det antal år efter bestået eksamen, hvor du har været beskæftiget med lægeligt arbejde. Både lægeligt arbejde i regionerne og andre steder (fx staten) tæller med i ancienniteten.

Løn for yngre læger

Grundløn er pensionsgivende med 17,25%.

Udover grundlønnen ydes der centralt fastsatte tillæg afhængigt af, hvor langt i uddannelsen til speciallæge, du er.

Løn for yngre læger

Er du nyuddannet læge - og dermed hverken har fået tilladelse til selvstændigt virke eller har 2 år anciennitet som læge - får du ikke disse tillæg

Der kan være forhåndsaftalte tillæg på den afdeling/det sygehus, hvor du er ansat. Der kan også forhandles individuelle tillæg for dig i forbindelse med og under din ansættelse. Kontakt Yngre Lægers tillidsrepræsentant på afdelingen.

Tillæg er pensionsgivende med 17,25%.

Ansættelse ved et universitet/SSI

Du ansættes som ph.d.-stipendiat for en 3-årig periode og er omfattet af Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5.

Se bilag 5: Protokollat om ph.d.-stipendiater

Du indplaceres på basislønskalaen efter din anciennitet som læge.

Anciennitet beregnes efter det antal år, som du, efter endt uddannelse, har været beskæftiget med lægeligt arbejde.

Løn for yngre læger

Udover basislønnen ydes der et ph.d.-tillæg på årligt 14.900 kr. (grundbeløb pr. 31-03-2012) svarende til 16.947,42 kr. pr. år/1.412,19 kr. pr. måned (niveau 01-10-2022).

Der kan være forhåndsaftalte tillæg på universitetet/SSI, hvor du er ansat. Der kan også forhandles individuelle tillæg for dig i forbindelse med og under din ansættelse. Kontakt Yngre Lægers tillidsrepræsentant på instituttet. 

Basislønnen er pensionsgivende med 17,1%. 

Ph.d.-tillægget er ikke pensionsgivende.

Lokalt aftalt kvalifikationstillæg er pensionsgivende med 17,1%.

Indskrivning som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen er en forudsætning for ansættelsen, og du skal således være indskrevet under hele ansættelsesperioden. 

Du skal være opmærksom på, at din indskrivning ved ph.d.-skolen ophører ved indleveringen af din ph.d.-afhandling. Det indebærer, at din ansættelse som ph.d.-stipendiat derved ophører uden særligt varsel. 

Arbejdstid og arbejdsopgaver

Som klinisk assistent er du omfattet af de almindelige arbejdstidsregler i overenskomsten, og du varetager "primært forskningsopgaver under vejledning af en overlæge på afdelingen, en tilknyttet klinisk professor eller en anden udpeget kvalificeret person". 

Udover at gennemføre dit ph.d.-projekt er du, som klinisk assistent, derfor forpligtet til - som øvrige regionsansatte yngre læger - at udføre det lægearbejde, der er henlagt afdelingen, hvor du er ansat efter bestemmelse af afdelingens ledelse.

Det indebærer, at du også kan sættes til at udføre klinisk arbejde ved siden af dit ph.d.-forløb, men det skal ske under hensyntagen til udførelsen af dit ph.d.-projekt.

Hvis du på forhånd har indgået en konkret aftale med afdelingsledelsen om arbejdsopgavernes omfang under dit ph.d.-forløb, skal ledelsen naturligvis overholde denne.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger, hvis du oplever, at det ikke sker. 

Yngre Læger anbefaler, at du i forbindelse med forhandlingen om dine ansættelsesvilkår, og gerne inden du accepterer ansættelsen, skriftligt aftaler med afdelingsledelsen, hvor meget evt. klinisk arbejde maksimalt må udgøre af din arbejdstid. 

Du skal samtidig have udpeget en hovedvejleder, som har ansvaret for din samlede ph.d.-uddannelse. Både hovedvejleder og evt. yderligere vejledere udpeges af universitetet/ph.d.-skolen.

Din arbejdsforpligtelse/arbejdsopgaver består primært i at yde den studieindsats og gennemføre det ph.d.-forløb, der er fastlagt for dig i ph.d.-planen i forbindelse med indskrivningen ved ph.d.-skolen, herunder også at foretage studieplanens forudsatte rejser. 

Herudover har du pligt til at udføre arbejdsopgaver for universitet i et omfang, der svarer til i alt 840 timer over de 3 års ansættelse.

Disse arbejdsopgaver kan bestå i formidling, forskning (bidrage til anden forskning end din egen), undervisning, biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver (bortset fra opgaver af administrativ karakter), der kan aflaste det øvrige videnskabelige personale. 

Du vil samtidig skulle have udpeget en hovedvejleder, som har ansvaret for din samlede ph.d.-uddannelse. Både hovedvejleder og evt. yderligere vejledere udpeges af universitetet/ph.d.-skolen. 

Barsel, sygdom og ferie

Der er forskel på barsel, sygdom og ferie under din ph.d.-ansættelse afhængigt af, om du bliver ansat i en region eller ved et universitet/SSI (staten).

Ansættelse i en region

Som klinisk assistent er du omfattet af barselsreglerne i regionerne.

Hvis du er på barsel under din ansættelse som klinisk assistent, har du ret til at få forlænget din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse. 

Hvis din ansættelse udløber under barselsperioden, har du også - under nærmere betingelser - ret til løn under barsel som fratrådt, selvom din ansættelse er ophørt. 

Du har også i denne situation ret til at få forlænget din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse.

Forlængelse af din ansættelse vil ske, når din barselsperiode er afsluttet. 

Du skal i begge situationer selv huske at ansøge om forlængelse af din ansættelse.

OBS: Vær opmærksom på også at få forlænget indskrivningen ved ph.d.-skolen. 

Læs om barsel

Læs om økonomi og barsel for fratrådte læger

Du har som klinisk assistent ret til løn under sygdom. 

Du vil normalt kunne få forlænget din ansættelse, hvis du har været fraværende pga. sygdom, men det er ikke en ret, du har. Sørg derfor for at få aftalt dette med din arbejdsgiver.

OBS: Vær opmærksom på også at få forlænget indskrivningen ved ph.d.-skolen.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger, hvis du ikke kan få forlænget din ansættelse pga. sygefravær.

Du har også - under nærmere betingelser - ret til løn under sygdom, selvom din ansættelse som klinisk assistent er ophørt. 

Læs mere under økonomi under barsel/sygdom: 

Blanket for fratrådte læger

Som klinisk assistent er du omfattet af feriereglerne i regionerne.

Ferieregler for yngre læger i regionerne

Ansættelse ved et universitet/SSI

Som ph.d.-stipendiat er du omfattet af barselsreglerne i staten.

Økonomi og ret til fravær i forbindelse med graviditet og barsel

Hvis du er på barsel under din ansættelse som ph.d.-stipendiat, har du ret til at få forlænget din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse. 

Hvis din ansættelse udløber under barselsperioden, har du også ret til løn i den del af barselsperioden, der ligger efter udløbet af ansættelsen. Du forbliver således i ansættelsen under hele perioden for det barselsrelaterede fravær. Efter barselsperioden forlænges din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse.

Du skal i begge situationer selv huske at ansøge om forlængelse af din ansættelse.

Vær opmærksom på også at få forlænget indskrivningen ved ph.d.-skolen. 

Som ph.d.-stipendiat har du ret til løn under sygdom, mens du er ansat.

Du kan efter aftale få forlænget din ansættelse, hvis du har været fraværende pga. længerevarende sygdom. Sygdommen skal påviseligt have forsinket dit studie. 

Vær opmærksom på også at få forlænget indskrivningen ved ph.d.-skolen.

Du har ikke ret til løn under sygdom efter, at din ansættelse som ph.d.-stipendiat er ophørt.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger. hvis du ikke kan få forlænget din ansættelse pga. sygefravær. 

Som ph.d.-stipendiat er du omfattet af feriereglerne i staten.

Se feriereglerne i staten

Opsigelse

Der er forskel opsigelse under din ph.d.-ansættelse afhængigt af, om du bliver ansat i en region eller ved et universitet/SSI (staten).

Ansættelse i region

Din stilling som klinisk assistent er tidsbegrænset, og udløber derfor automatisk. 

Opsigelsen vil dog kunne ske før tid fra enten arbejdsgivers eller din side. 

Som klinisk assistent er du omfattet af funktionærlovens regler om opsigelse (hvorefter opsigelsesvarslet afhænger af din anciennitet), men dit ansættelsesforhold kan tidligst bringes til ophør til den 1. i en måned med 3 måneders varsel fra regionens side. 

Du er ikke omfattet af prøvetid med forkortet opsigelsesvarsel. 

Din arbejdsgiver skal sende opsigelsen til dig (pr. brev eller digitalt).

Kontakt Yngre Læger, hvis arbejdsgiver vil sige dig op.

Kontakt Yngre Læger

Hvis du vil opsige din stilling før ansættelsens normale udløb, skal du gøre det med en måneds varsel til ophør ved udgangen af en måned, hvis du er klinisk assistent.

Vær opmærksom på, at opsigelsen skal være din arbejdsgiver i hænde inden udgangen af en måned, for at varselsperioden kan starte den efterfølgende kalendermåned.

Hvis du fx siger op den 12. april, så tæller opsigelsesvarslet først fra 1. maj. Du skal derfor være i stillingen frem til udgangen af maj.

Ansættelse ved et universitet/SSI

Din stilling som ph.d.-stipendiat er tidsbegrænset, og udløber derfor automatisk ved ansættelsesperiodens ophør.

Hvis din indskrivning ved ph.d.-skolen ophører eller bliver bragt til ophør, ophører din ansættelse samtidig uden særligt varsel (dvs. på selve dagen, og ikke først ved månedens udgang) - medmindre andet er aftalt. 

Opsigelse kan dog også ske før tid fra enten arbejdsgivers eller din side.

Som ph.d.-stipendiat er du omfattet af funktionærlovens regler om opsigelse, og opsigelsesvarslet afhænger derfor af din anciennitet. Kontakt Yngre Læger, hvis du vil kende dit opsigelsesvarsel.

Opsigelse vil altid ske til udløbet af en måned. Arbejdsgiver skal sende opsigelsen til dig skriftligt og med en begrundelse for afskedigelsen. Opsigelsen kan normalt ikke begrundes med "bevillingsmangel", dvs. pga. mangelende økonomi. 

Hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, at du er ansat med prøvetid, kan din arbejdsgiver opsige dig med forkortet varsel, hvilket vil sige 14 dages varsel inden for de første 3 måneders ansættelse. Dog skal opsigelsesvarslet på de 14 dage være udløbet inden, at de 3 måneder er gået. 

Kontakt Yngre Læger, hvis din arbejdsgiver vil opsige dig. 

Kontakt Yngre Læger

Hvis du vil opsige din stilling før ansættelsens normale udløb, skal du gøre det med en måneds varsel til ophør ved udgangen af en måned, hvis du er ph.d.-stipendiat.

Vær opmærksom på, at opsigelsen skal være din arbejdsgiver i hænde inden udgangen af en måned, for at varselsperioden kan starte den efterfølgende kalendermåned.

Hvis du fx siger op den 12. april, så tæller opsigelsesvarslet først fra 1. maj. Du skal derfor være i stillingen frem til udgangen af maj.

Hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, at du er ansat med prøvetid, kan du i de første 3 måneder af din ansættelse sig op med dags varsel (medmindre der er aftalt et længere varsel i kontrakten).

Ophavsrettigheder

Har du spørgsmål eller en konkret sag vedrørende ophavsretslige og patentretlige spørgsmål?

Du kan som medlem af Yngre Læger få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret samt deltage på deres kurser og arrangementer.

Se mere på UBVA.dk

Sammen med de øvrige AC-organisationer er Yngre Læger med i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et udvalg under Akademikerne (AC).