Gå til indhold

Honorarer til medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse

Her kan du få overblik over honorarer til medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse samt økonomiske faciliteter og regler i øvrigt.

Bestyrelsens honorar fra 1. april 2024 er sammensat således:

  Honorar pr. måned Geografisk tillæg pr. måned Enkeltdagskompensation Variabelt honorar
Forperson + LFB medlem u. 45 km fra Hovedbanegården

21.706

18.731

1.874 Ja Ja
Bestyrelsesmedlem + LFB medlem u. 45 km fra Hovedbanegården 18.731 1.874 Ja Nej
Bestyrelsesmedlem + LFB medlem vest fra Storebælt 18.731 4.666 Ja Nej
Bestyrelsesmedlem 10.853 Nej Ja Ja

De økonomiske faciliteter samt regler i øvrigt

 1. Fast månedligt honorar
 2. Geografisk tillæg 
 3. Enkeltdagskompensation
 4. Variabelt honorar
 5. Undervisning på TR-kurser
 6. Periodefrikøb
 7. Åbenhed om honorarer m.v.
 8. Rejseudgifter og kørsel
 9. Telefonudgifter m.v. 
 10. Kontorrekvisitter
 11. Andre honorarer
 12. Tidsfrister for afregning

Ad 1. Fast månedligt honorar

Ydes til alle ni bestyrelsesmedlemmer.

  Fra YL Fra LF
Forperson + LFB medlem 21.706 18.731
Bestyrelsesmedlem + LFB medlem   18.731
Bestyrelsesmedlem 10.853  

Honoraret dækker:

 • Bestyrelsesmøder* og forberedelser til disse
 • Møder i faste YL-udvalg* og i andre udvalg og arbejdsgrupper, hvor medlemskabet er en følge af bestyrelsesarbejdet samt forberedelse til disse
 • Møder i Lægeforeningens bestyrelse og udvalg samt forberedelse til disse
 • Løbende sagsgang
 • Møder* regioner

*Møder efter dagsarbejdstid med start ca. kl. 17 eller senere.

Udover de ovenfor nævnte punkter dækker forpersonshonoraret:

 • Eftermiddags- og aftensmøder med diverse samarbejdsparter og forhandlingsmodparter
 • Løbende forpersonsarbejde herunder daglig kontakt til sekretariatet

Barselshonorering

I barselsperioden med fuld løn ydes et fast supplerende barselshonorar - beregnes som et gennemsnit af det sidste års enkeltdagskompensation og variabelt honorar, da det ikke udbetales i barselsperioden. Hvor det ikke er muligt (f.eks. hvis medlemmet ikke har siddet i bestyrelsen i et år), beregnes det supplerende barselshonorar på en måde, så det afspejler, hvad medlemmet kunne have forventet at modtage. 

En modtager af barselsdagpenge kan ikke modtage dækning af rejseudgifter, da det er knyttet til udførelsen af (lønnet) fagpolitisk arbejde.

Ad 2. Geografisk tillæg

Der ydes et geografisk tillæg til medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse.

  Fra LF
Under 45 km fra Hovedbanegården

1.874

Over 45 km fra Hovedbanegården 2.530
Vest for Storebælt 4.666

Ad 2. Enkeltdagskompensation

Enkeltdagskompensation = 7,4 timer x pågældendes timeløn.

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i LFB:

 • Lægemødet (repræsentantskabsmøder dækkes via AKUT-midler som øvrige repræsentantskabsmedlemmer)
 • Internat- og heldagsmøder i bestyrelsen, med de regionale Yngre Lægerådsforpersoner og i faste Yngre Læge-udvalg
 • Internationale møder i CPME/NRYL
 • Repræsentantskabsmøder i PLO/FAS/andre samarbejdsorganisationer
 • Forhandlinger/mæglingsmøder etc., der ikke kan varetages uden for dagsarbejdstid (primært forpersonen for Overenskomstudvalget)

Der kan efter aftale med forpersonen ydes enkeltdagskompensation til deltagelse i:

 • Eksterne konferencer og seminarer af relevans for bestyrelsesposten
 • Interne konferencer og heldagsmøder/seminarer (Yngre Læger og Lægeforeningen)
 • Såfremt et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne i et kvartal har særlig mange møder/er særligt belastet af politisk arbejde, kan der gives særlig enkeltdagskompensation for dette. Omfanget afgøres af bestyrelsen efter indstilling fra den (de) pågældende og forpersonen

Til bestyrelsesmedlemmer, som også sidder i LFB:

 • Internat- og heldagsmøder i Yngre Lægers bestyrelse, med de regionale Yngre Lægerådsforpersoner
 • Internationale møder i CPME/NRYL på vegne af YL
 • Ved deltagelse i heldags YL-møder/kurser besluttet af bestyrelsen/forpersonen

Forpersonen:

 • Det samme som bestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i LFB
 • Andre forpersonsaktiviteter f.eks. i relation til AC og KTO

Enkeltdagskompensation mm. vedr. 2024 udbetalt 31.03.2024:

Navn Antal dage Kroner Variabelt honorar kr.  Periode
Helga Schultz 33 95.687 - Beløbene her dækker perioden okt. + nov. 2023
Jannik Hougaard Wheler 6,5 13.556 -  
Kasper Staghøj Sinding 9 22.995 450  
Kristine Søgaard Dahl 1 3.797 1.500  
Sara Radl Hensel 10 24.708 800  
Søren Niemi Helsø 0 0 -  
Wendy Schou 24 67.453 200 Beløbene her dækker perioden marts - aug. 2023
Christina Neergaard Pedersen 3 10.947 -  
Sanne Marie Thysen 6 15.957 -  
I alt 92,5 255.100 2.950  

*Frikøb:
Helga Schultz 3 mdr.:  234.418 kr.
Søren Niemi Helsø 3 mdr.: 171.752 kr. 
Wendy Schou 3 mdr.: 208.993 kr. 

*Frikøbsbeløbet består af løn inkl. tillæg og overarbejde, ATP, feriepenge og pension. 

Ad 4. Variabelt honorar

Ydes til de seks bestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i LFB, og til forpersonen i forbindelse med YL-arbejde. Det variable honorar afspejler det antal timer, der bruges på rejser og møder omfattet af det faste månedlige honorar. Hvis Yngre Læger eller arbejdsgiveren udbetaler enkeltdagskompensation for et møde, får man ikke samtidigt udbetalt variabelt honorar. 

Det er konkret besluttet, at deltagelse i kandidatmodtagelsesfester er en fest og ikke et møde, dvs. at der ikke ydes honorar. 

Honoraret er 100 kr. per time. 

Ad 5. Undervisning på TR-kurser

Ved undervisning på TR-kurser ydes honorar efter Lægeforeningens regler for undervisere.

Ad 6. Periodefrikøb

Periodefrikøb kan ydes til de seks bestyrelsesmedlemmer, der ikke sidder i LFB, og til forpersonen i forbindelse med YL-arbejde. 

Under periodefrikøb kan der ikke ydes enkeltdagskompensation.

Periodefrikøbet godtgøres med et beløb svarende til gennemsnittet af de sidste 3 måneders løn (inkl. eget- og arbejdsgiverspensionsbidrag samt feriepenge).

Periodefrikøb kan forekomme som fuldtidsfrikøb eller deltidsfrikøb.

Periodefrikøb godkendes af bestyrelsen og forelægges repræsentantskabet ved førstkommende lejlighed. 

Overenskomstforhandlinger

Periodefrikøb forekommer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, hvor forhandlingsdelegationen (forperson, forperson for Overenskomstudvalget samt evt. yderligere et bestyrelsesmedlem) typisk har været fuldtidsfrikøbt i 3-6 måneder hver. 

En på forhånd aftalt frikøbsperiode er normalt en nødvendighed af hensyn til pågældendes arbejdsplads, som sjældent/aldrig vil kunne leve med en "komme/gå-ordning" afhængig af udviklingen i forhandlingssituationen og behovet for fleksibilitet i planlægning af forhandlingsmøder m.v. 

Andre situationer

Et helt generelt princip er, at bestyrelsesarbejdet skal kunne passes af enhver læge med et fuldtidslægejob. Bestyrelsen må ved arbejdsdeling og prioritering af opgaver sørge for, at dette er muligt. 

Der kan imidlertid opstå situationer, hvor muligheden for en ekstraordinær politisk indflydelse på væsentlige områder opstår. En sådan situation kan medføre behov for periodefrikøb også uden for overenskomstsituationen. Behovet vil typisk opstå for forpersonen, idet der i forvejen er knyttet andre og flere opgaver til forpersonsposten, og det ofte vil være opgaver, der er relateret til forpersonsfunktionen, som langt fra alle kan uddelegeres. 

En beslutning om frikøb i en sådan situation vurderes nøje i bestyrelsen. 

I vurderingen kan indgå, om pågældendes uddannelsessituation umuliggør en rimelig fleksibel løsning af fraværsproblematikken. 

Ad 7. Åbenhed om honorar m.v.

Oplysninger om honorarbeløb og enkeltdagskompensation for de enkelte bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på hjemmesiden. 

Ad 8. Rejseudgifter og kørsel

Til møder i YL-regi dækkes efter følgende regler:

 • Udgifter til befordring med fly, 1. kl. tog, busser og taxa samt nødvendig fortæring og hotelophold godtgøres efter regning. 
 • Flybilletter kan bestilles direkte hos VR Travel (tlf.nr. 76 42 99 99 - kontonr. 3404), så bliver regningen sendt direkte til Yngre Læger.
 • Ved benyttelse af egen vogn til kørsel betaler Yngre Læger de, for statsansatte, gældende højeste km-penge.

Ad 9. Telefonudgifter m.v.

For forpersonen og bestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i LFB, ydes refusion for udgifter til telefon og bredbånd. Ved præsentation af telefonregning ydes refusion af hele beløbet. For de to LFB-medlemmer ydes tilsvarende fra LF.

Ad 10. Kontorrekvisitter

Computer og telefon stilles til rådighed for forpersonen og bestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i LFB. 

Kontorrekvisitter kan udleveres af sekretariatet.

For de to LFB-medlemmer ydes tilsvarende fra LF.

Ad 11. Andre honorarer

Yngre Lægers forperson får årligt 6.000 kr. for at sidde i repræsentantskabet for Lån og Spar Banken. 

Ad 12. Tidsfrister for afregning

Afregning skal ske senest to måneder efter udløbet af et kvartal. Er der ikke afregnet inden denne frist, kan der ikke ske udbetaling. 14 dage inden fristens udløb vil man få en påmindelse.