Gå til indhold

Yngre Lægers vedtægter

Her kan du læse Yngre Lægers vedtægter, som er vedtaget af Yngre Lægers repræsentantskab den 2. november 1974 med seneste ændringer den 30. november 2022.

§ 1. Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Yngre Læger, og dens hjemsted er København. Dens formål er at varetage de yngre lægers faglige og økonomiske interesser, herunder at yde økonomisk støtte til medlemmer i tilfælde af konflikt. Til varetagelse heraf kan Foreningen påtage sig økonomiske forpligtelser, herunder optage lån og indgå garanti og kautionsforpligtelser. Gensidige nordiske konfliktstøtteordninger kan indgås efter særlig aftale med øvrige nordiske lægeorganisationer.

§ 2. Forhold til Lægeforeningen

Som forhandlingsberettiget forening indgår Yngre Læger i og repræsenteres i Lægeforeningen efter dennes vedtægter.

§ 3. Medlemskab og hæftelse

Som medlemmer af Yngre Læger optages læger, der er

 • ansat i underordnede stillinger,
 • amanuenser ansat i praksis
 • nyuddannede
 • andre uden forudgående tilknytning
 • midlertidigt arbejdsledige

Som ekstraordinære medlemmer af Yngre Læger optages læger, der har opretholdt medlemskab af Lægeforeningen, jf. Lægeforeningens vedtægter pkt. 3.1, der er

 • beskæftiget udenfor Danmark
 • ikke-erhvervsaktive

Ekstraordinære medlemmer betaler et af Yngre Lægers repræsentantskab fastsat nedsat kontingent.

Ekstraordinære medlemmer har ikke sædvanlige medlemsrettigheder.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan dog ikke finde sted under konflikt. Intet medlem kan ved udmeldelse eller udtræden af foreningen unddrage sig de forpligtelser, som på grund af konflikt eller konfliktsituation for foreningen er pålagt eller gennem lån eller på anden måde pådraget denne.

Stk. 4. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 4. Foreningens struktur

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, som handler på foreningens vegne udadtil.

Stk. 3. På institutioner, hvor der er ansat yngre læger, etableres af og blandt disse et Yngre Lægeråd ved institutionen, jf. § 5.

Stk. 4. I valgkredsene I-VI etableres et Yngre Lægeråd i regionen, jf. § 6.

§ 5. Yngre Lægeråd ved institutionen - sammensætning og funktion

Yngre Lægerådet ved institutionen varetager yngre lægers lokale interesser. Hvor spørgsmål har regional interesse eller betydning, skal spørgsmålet drøftes med forretningsudvalget for det regionale Yngre Lægeråd i den region, hvor institutionen ligger eller med bestyrelsen. Sager af principiel foreningsmæssig karakter (fx sager vedrørende løn og ansættelsesvilkår) skal forelægges bestyrelsen til afgørelse, ligesom bestyrelsen bestemmer fremgangsmåden ved forhandlinger om sådanne sager med andre end foreningens medlemmer. Bestyrelsen afgør i tvivlstilfælde, hvilke sager, der har principiel karakter. Yngre Lægerådet ved institutionen kan overlade førelsen af enhver sag til bestyrelsen.

Stk. 2. Valgte tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter er automatisk medlem af Yngre Lægeråd ved institutionen.

Stk. 3. Hvor det er formålstjenligt af hensyn til institutionens størrelse, herunder bl.a. på Færøerne og Grønland, kan flere institutioner med bestyrelsens godkendelse etablere et fælles Yngre Lægeråd for institutionerne.

Stk. 4. De nærmere regler for etablering og konstituering af og funktioner for Yngre Lægeråd ved institutionerne fastsættes i en vedtægt for Yngre Lægeråd ved institutionerne. Vedtægten skal i videst muligt omfang følge en af bestyrelsen godkendt standard. Afvigelser herfra skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 5. Inden for hver valgkreds kan dérboende arbejdsløse læger danne et Yngre Lægeråd, såfremt antallet af arbejdsløse på valgtidspunktet udgør 7 eller derover.

§ 6. Yngre Lægerådet i regionen - sammensætning og funktion

I hver valgkreds vælges et Yngre Lægeråd i regionen med undtagelse af valgkreds VII og VIII (Færøerne og Grønland).

Valgkredsene er:
I. Region Nordjylland
II. Region Midtjylland
III. Region Syddanmark
IV. Region Hovedstaden
V. Region Sjælland
VI Statens institutioner mv. i København
VII. Færøerne
VIII. Grønland

Yngre Lægerådet i regionen sammensættes med mindst et medlem fra hver institution samt et medlem fra de arbejdsløses Yngre Lægeråd i valgkredsen. Samtlige repræsentanter og suppleanter i repræsentantskabet, som arbejder (for arbejdsløse: bor) i kredsen, er fødte medlemmer af Yngre Lægerådet i regionen.

Stk. 2. Kollegiale tillidsposter, som er opnået i kraft af ansættelse i en valgkreds, fortabes ved overgang til en anden forhandlingsberettiget forening og/eller ved stillingsskift til anden valgkreds eller til stilling udenfor Danmark. Orlov fra fast stilling anses ikke for at være stillingsskift. De valgte repræsentanter og suppleanter i valggruppe B kan dog ved stillingsskift til anden valgkreds ansøge valgkredsens Yngre Lægeråd i regionen om tilladelse til at forblive i repræsentantskabet indtil næste repræsentantskabsvalg. Skriftlig ansøgning indsendes til valgkredsens Yngre Lægeråd i regionen senest 2 uger efter stillingsskift. De valgte repræsentanter og suppleanter i valggruppe A bevarer ved stillingsskift valg til repræsentantskabet, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 3. Yngre Lægerådet i regionen er koordinerende organ for valgkredsenes råd for Yngre Lægeråd ved institutionen og repræsenterer i lokale anliggender kredsens yngre læger over for andre personalegrupper organiseret på regionsbasis samt over for regionale myndigheder og organisationer, medmindre der mellem Yngre Lægerådet i regionen og andre lægegrupper er truffet anden aftale. Sager af principiel karakter behandles efter samme retningslinier som angivet i § 5, stk. 2.

Stk. 4. De nærmere regler for etablering og konstituering af og funktioner for Yngre Lægeråd ved regionerne fastsættes i en vedtægt for Yngre Lægeråd ved regionerne. Vedtægten skal i videst muligt omfang følge en af bestyrelsen godkendt standard. Afvigelser herfra skal godkendes af bestyrelsen.

§ 7. Repræsentantskabets sammensætning og funktion

Repræsentantskabet vælges i 2 valggrupper:
I valggruppe A vælges repræsentanter fra eksamenshold ved universiteterne, jf. stk. 2.
I valggruppe B vælges i de i § 6, stk. 1 anførte valgkredse kredsrepræsentanter, jf. stk. 3.

Stk. 2. Valggruppe A
Fra hvert af Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet vælges for og blandt hvert halvårlige eksamenshold i valggruppe A for 1 år 1 medlem af repræsentantskabet. For at være valgbar og stemmeberettiget i valggruppe A skal medlemmet have opnået autorisation som læge i perioden efter skæringsdagen for forrige valg til valggruppe A. Valget gennemføres for hvert universitet for sig. Ved udløbet af valgperioden på 1 år overgår medlemmet til frem til næste valg at være suppleant for de i valggruppe A valgte repræsentanter fortrinsvis valgt ved samme universitet og alternativt til indtræden ved lodtrækning blandt suppleanterne.

Udtræder en repræsentant valgt i valggruppe A i første halvår af valgperioden permanent af repræsentantskabet, indtræder for resten af første halvår en for denne periode valgt suppleant og for andet halvår en for denne periode valgt suppleant. Der foretages ikke suppleringsvalg og suppleanterne til valggruppe A suppleres ikke. Fra det tidspunkt valget har virkning, jf. stk. 4, indtræder den valgte samtidig i overensstemmelse med § 6, stk. 2. i Yngre Lægerådet i den region, hvor medlemmet arbejder. Skifter medlemmet i valgperioden arbejdsplads (for arbejdsløse: bopæl) til en anden region, bliver medlemmet med virkning fra skæringsdagen medlem af Yngre Lægerådet i den modtagende region.

Stk. 3. Valggruppe B
I ulige år vælges i efteråret i valggruppe B for 2 år 84 medlemmer af repræsentantskabet. 80 medlemmer vælges fra hver af de 5 valgkredse I-V med et antal repræsentanter fra hver valgkreds, der svarer til valgkredsens forholdsmæssige antal af medlemmer i Yngre Læger i de 5 valgkredse pr. 1. juli i valgåret. For repræsentanterne vælges et antal suppleanter svarende til 1/3 af repræsentanterne.
 
2 medlemmer vælges i valgkreds VI Statens institutioner mv. i København. Der vælges en suppleant.
1 medlem vælges i valgkreds VII Færøerne. Der vælges en suppleant.
1 medlem vælges i valgkreds VIII Grønland. Der vælges en suppleant.
 
Valgbar og stemmeberettiget er ethvert af valgkredsens erhvervsaktive medlemmer. Medlemmet opstilles i og kan afgive stemme til valget i den valgkreds, hvor medlemmet den dag fristen for opstilling til valget udløber har arbejde (for arbejdsløse: bor). Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Valget har virkning fra det tidspunkt, hvor optællingen er afsluttet, men dog tidligst fra 1. marts henholdsvis 1. oktober i valggruppe A og 1. oktober i valggruppe B. Samtidig bortfalder de hidtidige repræsentanter og suppleanters mandat.

Stk. 5. Opstilling sker ved senest den 10. februar/september på den af Yngre Læger anviste måde, at meddele bestyrelsen, at medlemmet ønsker at opstille.

Stk. 6. Stemmeafgivningen skal være afsluttet inden 8 dage efter valgets påbegyndelse. Valget, skal være afsluttet senest 3 uger før afholdelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 7. Ved valgene ifølge stk. 2 og 3 sker stemmeafgivningen ved, at den stemmeberettigede afgiver stemme på højst så mange navne, som der skal vælges repræsentanter i den pågældende kreds/fra hvert eksamenshold fordelt pr. universitet. De kandidater, der ikke opnår valg som repræsentanter i valggruppe B, er - i et antal svarende til det i stk. 3 forudsatte - valgte som suppleanter, og optages på suppleantlisten i den rækkefølge, deres stemmetal angiver. Ved stemmelighed foretages lodtrækning

Stk. 8. Såfremt en i valggruppe B valgt repræsentant permanent udtræder af repræsentantskabet eller såfremt en repræsentant har forfald ved et enkelt repræsentantskabsmøde, indtræder i rækkefølge efter suppleantlisten en suppleant på den ledige plads. Såfremt der ikke i valgkredsen er tilstrækkelige valgte suppleanter, udpeger Yngre Lægerådet i regionen yderligere suppleanter, der i bestemt rækkefølge supplerer suppleantlisten. Udpegningen skal godkendes af bestyrelsen og gælder for den resterende valgperiode.

Stk. 9. Ekstraordinært valg kan kun finde sted i valggruppe B og skal udskrives, når mindst halvdelen af repræsentantskabet, eller mindst halvdelen af Yngre Lægerådene i regionerne, eller mindst 10% af foreningens erhvervsaktive medlemmer opgjort per den 1. i den seneste forudgående måned skriftligt forlanger det. Underskriftsindsamlingen kan ikke påbegyndes, før opfordring er fremsat enten på et repræsentantskabsmøde eller offentliggjort i Ugeskrift for Læger. Det nødvendige antal daterede, identificerbare underskrifter skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger efter datoen for opfordringens fremsættelse henholdsvis offentliggørelse. Valget skal være afsluttet inden to måneder efter, at kravet er rejst. Det sker efter de i stk. 3 anførte regler, men er dog kun gyldigt for resten af den ordinære valgperiode.

Stk. 10. Opgørelse af valgresultaterne sker under tilsyn af foreningens juridiske konsulent.

§ 8. Repræsentantskabets møder

Repræsentantskabet afholder på indkaldelse fra bestyrelsen to ordinære møder årligt, normalt i 2. og 4. kvartal.

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal udsendes senest 6 uger før mødet og indeholde en foreløbig dagsorden. Hvis repræsentanter måtte ønske yderligere punkter på dagsordenen, skal disse dagsordenspunkter med tilhørende skriftlig motivation være foreningen i hænde senest 4 uger før mødet. Herefter udsendes senest 2 uger før mødet en endelig dagsorden for mødet.
 
Bestyrelsen kan indkalde ekstraordinære repræsentantskabsmøder, hvor det normale indkaldelsesvarsel efter omstændighederne kan afkortes, dog ikke til under 2 dage, og skal indkalde dertil inden 14 dage efter, at mindst 15 repræsentanter skriftligt har fremsat krav derom samt snarest efter ekstraordinært valg i henhold til § 7, stk. 9.

Stk. 2. Mødestedet vælges af bestyrelsen. Om sager, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan beslutning kun træffes, hvis ingen repræsentant gør indsigelse herimod. Et Yngre Lægeråd i regionen og/eller en tredjedel af en valgkreds' medlemmer kan altid kræve en sag optaget til behandling på nærmest følgende repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. På det ordinære møde i 4. kvartal skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1) Beretning fra forpersonen, herunder beretning fra udvalgene.
2) Budget for det kommende år, herunder størrelsen af kontingentet.
3) Valg af forperson og bestyrelse (kun de lige år).
4) Valg af lægelige revisorer og suppleanter (kun de ulige år).
5) Valg til Lægeforeningens repræsentantskab, hvilket finder sted i henhold til valgprocedure, der fastsættes af repræsentantskabet.
6) Eventuelt.

Stk. 4. På det ordinære møde i 2. kvartal skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1) Forberedelse af Lægemødet.
2) Årsregnskabet.
3) Eventuelt.

Stk. 5. Bestyrelsens forperson er tillige forperson for repræsentantskabet.

Stk. 6. I repræsentantskabets møder deltager foruden repræsentanterne alle medlemmer af bestyrelsen, repræsentant(erne) i Lægeforeningens bestyrelse, de lægelige revisorer samt andre, som bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde indbyder dertil. Forpersonerne for Yngre Lægerådene i regionerne samt suppleanter til repræsentantskabet kan efter ønske deltage i repræsentantskabets møder. Bestyrelsen indbyder normalt repræsentanter for de lægestuderendes organisationer til at deltage i repræsentantskabsmøderne.

Stk. 7. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Såfremt intet andet er fastsat, afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed til valg skal der foretages ét bundet omvalg. Ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Ved stemmelighed i andre sager tæller forpersonens stemme dobbelt. Stemmeafgivelsen sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt ved alle valg, hvor mere end én kandidat er opstillet, og i øvrigt når 2 repræsentanter kræver det. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede.

Stk. 8. Taleret på repræsentantskabsmøderne har repræsentanter og suppleanter, der forud for repræsentantskabsmødet er optaget på suppleantlisten, og alle medlemmer af bestyrelsen. Øvrige deltagere i repræsentantskabsmøderne, jf. stk. 6, kan af forpersonen, bestyrelsen eller repræsentantskabet tildeles taleret under punkter, hvor det skønnes relevant.

Stk. 9. En repræsentant (suppleanten i tilfælde af repræsentantens manglende fremmøde) har mødepligt til repræsentantskabsmøderne. Dersom en repræsentant (suppleant) er forhindret i at møde, skal den pågældende omgående underrette foreningens kontor derom. Dersom en repræsentant (suppleant) uden lovligt meddelt forfald er udeblevet fra møderne siden sidste valg, kan personen ikke genvælges.

Stk. 10. Repræsentantskabet kan henvise en sag til urafstemning blandt foreningens erhvervsaktive medlemmer. Dette kan kræves af 1/3 af repræsentanterne ved afslutningen af forhandlingen om den pågældende sag, inden den sættes under afstemning. For at en urafstemning skal have gyldighed, skal mere end 2/3 af de stemmeberettigede have afgivet deres stemme. Ved ugyldig urafstemning tilbagevises sagen til afgørelse i repræsentantskabet. Vedrørende adgangen til at begære urafstemning i forbindelse med overenskomstforhandlinger, henvises til § 12.

§ 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende ni medlemmer, der vælges af repræsentantskabet i nævnte rækkefølge:

 • Forpersonen, der også er født medlem af Lægeforeningens bestyrelse
 • Forpersonen for overenskomstområdet
 • To bestyrelsesmedlemmer, som indstilles som medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse
 • Fem andre bestyrelsesmedlemmer.

Valget sker på det ordinære repræsentantskabsmøde i 4. kvartal de lige år. Valget gælder normalt for to år. Genvalg kan finde sted under overholdelse af funktionstidsbegrænsningen i § 11. Ved genopstilling påhviler det dirigenten at angive for hvilken periode, den pågældende kan vælges.

Ethvert medlem af foreningen er opstillingsberettiget til valget til bestyrelsen. Såfremt et medlem af foreningen, der ikke er medlem af repræsentantskabet, ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, har medlemmet adgang til med taleret at deltage under det dagsordenpunkt, hvor valget gennemføres.
 
Valg af forperson og forperson for overenskomstområdet skal ske med over halvdelen af stemmerne blandt de tilstedeværende repræsentanter. Opnås sådan majoritet ikke ved to afstemninger, foretages valg mellem de to kandidater, der ved 2. afstemning har opnået flest stemmer. Bestyrelsen vælger selv en næstforperson og en forperson for uddannelsesområdet.

I forbindelse med eventuel vakance i Lægeforeningens bestyrelse konstituerer bestyrelsen et andet bestyrelsesmedlem, jf. reglerne i Lægeforeningens vedtægter pkt. 16.5.
 
Ved vakance i bestyrelsen foretages på førstkommende repræsentantskabsmøde suppleringsvalg for resten af valgperioden. Bestyrelsen skal stille sine mandater til rådighed på første repræsentantskabsmøde efter ekstraordinære valg i henhold til § 7, stk. 5.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stemmeret har kun bestyrelsens medlemmer, og ingen beslutning kan træffes, medmindre mindst fire medlemmer af bestyrelsen stemmer derfor.

Stk. 3. Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening.

§ 10. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendig for det politiske og organisatoriske arbejde, herunder udnævne forpersoner mv. til at forestå dette arbejde. På overenskomstområdet skal forpersonen vælges af repræsentantskabet.

Medlemmer af udvalg udpeges for en periode af to år. Genudpegning kan finde sted efter reglerne i § 11.

§ 11. Funktionstidsbegrænsninger for medlemmer af bestyrelsen, udvalg mv.

Til alle poster, hvortil der sker særskilt valg/udpegning/indstilling kan genvalg/genudpegning/genindstilling til en konkret post højst ske så mange gange, at den enkelte maksimalt opnår en samlet funktionsperiode på 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år. Valgperioden på 2 år kan nedsættes til 1 år, hvis den maksimale funktionsperiode på 8 år nås.

Funktionstidsbegrænsningen gælder ikke for menige medlemmer af Yngre Lægeråd ved institutionen, for Yngre Lægers repræsentantskab eller for Yngre Lægegrupper i Lægeforeningens repræsentantskab.

Stk. 2. Hvis en person er valgt til en post på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, beregnes funktionsperioden først fra førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. Den i stk. 1 angivne maksimale funktionstid for bestyrelsesmedlemmer forlænges med den periode, hvor man har været valgt som forperson, forperson for overenskomstområdet eller som medlem, herunder konstitueret medlem, af Lægeforeningens bestyrelse. Den samlede funktionstid kan dog aldrig overstige 16 år i sammenhæng.

Stk. 4. Yngre Lægemedlemmer i Lægeforeningens udvalg eller udvalg, hvortil Lægeforeningen udpeger, følger de af Lægeforeningen fastsatte regler om funktionstidsbegrænsninger.

Stk. 5. Yngre Lægers bestyrelse kan efter en konkret vurdering i ekstraordinære tilfælde dispensere fra funktionstidsbegrænsningen for en tidsbegrænset periode. For medlemskab af Yngre Lægers bestyrelse kan dog ikke dispenseres.

Stk. 6. Poster, hvortil et medlem er indstillet/udpeget af Yngre Læger, fortabes ved overgang til anden forhandlingsberettiget forening.

§ 12. Overenskomster

Overenskomst- og aftaleforhandlinger tilrettelægges af bestyrelsen og udvalget på overenskomstområdet. Bestyrelsens oplæg til overenskomstforhandlinger om løn og ansættelsesvilkår for underordnede sygehuslæger skal udsendes til Yngre Lægerådene i regionerne med henblik på lokal drøftelse. Forhandlere udpeges af bestyrelsen. Repræsentantskabet kan dog bemyndige bestyrelsen til at træffe aftale med andre organisationer om at indgå i et forhandlingsfællesskab. I disse tilfælde følger Yngre Læger de til enhver tid for fællesskabet aftalte forhandlingsregler.

Stk. 2. Resultatet af overenskomstforhandlingerne vedr. løn- og ansættelsesvilkår for underordnede sygehuslæger, praksisreservelæger, kliniske assistenter og afdelingslæger på sygehusafdelinger gøres tilgængeligt for samtlige erhvervsaktive medlemmer mhp. urafstemning. Dog kan repræsentantskabet med 3/4 af de afgivne stemmer beslutte, at resultatet ikke sendes til urafstemning.

Såfremt ovennævnte overenskomstforhandlinger afsluttes med 2 eller flere overenskomster, der indbyrdes er forskellige på væsentlige områder og/eller forhandlingerne inden for forskellige arbejdsgiverområder må forudses afsluttet med en tidsmæssig forskydning, der nødvendiggør stillingtagen på forskellige tidspunkter, indkaldes repræsentantskabet med henblik på at træffe beslutning om, hvorledes foreningens stillingtagen skal foregå. Repræsentantskabet skal i denne forbindelse påse, at intentionerne i 1. og 2. punktum tilgodeses jævnfør tillige stk. 5.

Stk. 3. Urafstemningen sker ved, at de stemmeberettigede medlemmer svarer ja eller nej telefonisk/elektronisk/skriftligt. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Opgørelsen af afstemningen sker under tilsyn af den juridiske konsulent.

Stk. 4. Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme, mister urafstemningen sin gyldighed. Stillingtagen til forhandlingsresultatet sker i denne situation enten ved bemyndigelse fra repræsentantskabet til bestyrelsen, ved telefonisk/elektronisk/skriftlig afstemning blandt repræsentanterne, eller ved nyt møde i repræsentantskabet, herunder et evt. møde indkaldt i henhold til § 8 stk. 1, 2. pkt. Beslutningen om på hvilken måde stillingtagen sker, træffes på det repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet får forelagt forhandlingsresultatet. Såfremt der ikke afholdes et sådant repræsentantskabsmøde, sker stillingtagen til forhandlingsresultatet ved et møde i repræsentantskabet.

Stk. 5. Andre overenskomster og aftaler, der omfatter højst fem pct. af foreningens medlemmer, kan afsluttes af bestyrelsen. Opgørelsen foretages pr. den 1. i den senest forudgående måned.

Såfremt en overenskomst eller aftale omfatter mere end fem pct. af foreningens medlemmer, anvendes reglerne i stk. 2, 3, 4. Ved urafstemning er kun de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten/aftalen stemmeberettiget.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan bemyndige bestyrelsen til at indgå aftale om en gensidig støtteordning om konfliktfinansiering med de øvrige forhandlingsberettigede foreninger i Lægeforeningen, herunder om ydelse af lån eller afgivelse af garantier/kautioner.

§ 13. Diæter

Der kan efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse ydes diæter og/eller rejsegodtgørelse til bestyrelsens og udvalgenes medlemmer, repræsentanter, suppleanter, forpersonerne for Yngre Lægeråd i regionerne samt eventuelle andre. Diæter og rejsegodtgørelse ydes i øvrigt efter de for Lægeforeningen til enhver tid gældende regler.

Endvidere kan bestyrelsen tillægge medlemmer, der i kortere perioder belastes af foreningsarbejde i ekstraordinært omfang, et rådighedsbeløb til imødegåelse af væsentligt tab af indtægt. Sådanne dispositioner skal forelægges på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 14. Økonomi

Det ordinære repræsentantskabsmøde i 4. kvartal vedtager et budget for det kommende regnskabsår (kalenderåret) og fastsætter herunder størrelsen af kontingentet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bevilge hel eller delvis fritagelse for kontingent eller give henstand med betalingen.

Stk. 3. Foreningens formue skal til enhver tid have en størrelse, der set i relation til medlemstallet muliggør konfliktstøtte over en længere periode, og som i påkommende tilfælde kan imødekomme det økonomiske beredskab, der måtte kræves i tilfælde af Yngre Lægers eventuelle deltagelse i et forhandlingsfællesskab med andre organisationer, sikkerhedsstillelse for egen låneoptagelse og lignende.

Beslutning om udskrivelse af særlige kontingenter til forøgelse af formuen kan til enhver tid træffes af repræsentantskabet.

Såfremt formuen på grund af afholdelse af udgifter, tilbagebetalingsforpligtelser eller lignende bliver mindre end krævet, skal formuen snarest bringes op på det nødvendige niveau.

Repræsentantskabet kan i den forbindelse udskrive ekstrakontingenter. Sådanne kontingenter pålignes tillige udmeldte yngre læger, såfremt de var medlemmer, da foreningen pådrog sig den forpligtelse, der har nødvendiggjort udskrivningen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for anbringelse og administration af foreningens midler.

Stk. 5. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og gennemgås kritisk af to revisorer, valgt af repræsentantskabet blandt foreningens medlemmer. Det reviderede regnskab med revisorernes bemærkninger skal udsendes til repræsentanterne og være tilgængeligt for foreningens medlemmer senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde i 2. kvartal.

§ 15. Kommunikation

Ethvert medlem af Yngre Læger skal til enhver tid holde Yngre Læger orienteret om en gyldig e-mail adresse, hvortil al kommunikation fra Yngre Læger kan sendes.

Stk. 2. Ethvert medlem af Yngre Læger skal til enhver tid holde Yngre Læger orienteret om, i hvilken region medlemmet arbejder, eller om medlemmet er arbejdsledig.

Stk. 3. Valg og afstemninger, der gennemføres i henhold til disse vedtægter, kan afvikles elektronisk. Kommunikation vedrørende valg foregår alene under anvendelse af den i stk. 1 omhandlede e-mailadresse og hvor relevant baseret på de i stk. 2 anførte oplysninger om arbejdssted. Såfremt medlemmet ikke har opdateret de i stk. 1 og stk. 2 nævnte oplysninger over for Yngre Læger, kan medlemmet ikke deltage i valg mv.

Stk. 4. Al kommunikation mellem Yngre Læger og medlemmerne kan ske elektronisk. Anvender Yngre Læger den senest af medlemmet i henhold til stk. 1 oplyste e-mailadresse, kræves ingen anden kommunikation fra Yngre Læger for at være bindende for medlemmet.

§ 16. Ansættelser

Repræsentantskabet ansætter og afskediger - normalt efter indstilling af bestyrelsen og gennem denne - foreningens juridiske konsulent. Repræsentantskabet afskediger foreningens direktør - normalt efter indstilling af bestyrelsen og gennem denne. Bestyrelsen ansætter foreningens direktør. Ansættelser, hvorved foreningen pådrager sig økonomiske forpligtelser ud over ansættelsestiden, der ikke følger umiddelbart af lovgivningen, kan kun ske med repræsentantskabets godkendelse.

§ 17. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan foretages af repræsentantskabet med 2/3. For så vidt angår formål, jf. § 1, og ophør, jf. § 18, dog 3/4 af de afgivne stemmer. Ændringen skal forinden have været offentliggjort i Lægeforeningens medier mindst 6 uger før afholdelse af repræsentantskabsmødet, således at medlemmerne har haft mulighed for at debattere vedtægtsændringsforslaget.

§ 18. Foreningens ophør

Beslutning om foreningens opløsning kan foretages af repræsentantskabet med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Der afholdes herefter urafstemning blandt foreningens erhvervsaktive medlemmer, der med samme stemmeflerhed skal bekræfte beslutningen, idet mindst 2/3 af de stemmeberettigede skal have afgivet deres stemme, for at urafstemningen skal have gyldighed.

Stk. 3. Efter urafstemningen afholdes nyvalg til repræsentantskabets valggruppe B.

Stk. 4. I tilfælde af ugyldig urafstemning kan det nyvalgte repræsentantskab med den i stk. 1 angivne stemmeflerhed bekræfte beslutningen om opløsning.

Stk. 5. Samtidig med beslutning efter stk. 1, stk. 2 og stk. 4 træffes med den i stk. 1 angivne stemmeflerhed bestemmelse om anvendelse af foreningens formue inden for rammerne af foreningens eller - med 3/4 af de afgivne stemmer - Lægeforeningens formål eller alment sundhedsmæssige interesser. På det i stk. 4 anførte møde kan beslutningen om anvendelse af foreningens formue bekræftes med simpel stemmeflerhed. Beslutning om anvendelse af foreningens formue skal tillige træffes af det efter stk. 3 nyvalgte repræsentantskab med simpel stemmeflerhed, såfremt der under urafstemningen i henhold til stk. 2 ikke er opnået fornødent flertal for anvendelse af foreningens formue.

Stk. 6. Uanset beslutning om foreningens ophør opretholdes foreningsorganernes sædvanlige funktioner, indtil endelig beslutning om opløsning og anvendelse af foreningens formue er truffet.

§ 19. Overgangsbestemmelser

Nærværende vedtægter træder i kraft straks ved vedtagelsen i repræsentantskabet. De nye vedtægter offentliggøres på Yngre Lægers hjemmeside og ved orientering til medlemmerne.

Stk. 2. For ændringerne i § 11, stk. 1 til stk. 3 gælder følgende overgangsbestemmelse:
Bestemmelserne om funktionstider på 8 år indenfor en periode på 12 år træder i kraft straks på repræsentantskabsmødet, hvor forslaget endeligt vedtages, og omfatter medlemmer, der vælges for første gang (nyvalg) på samme eller efterfølgende repræsentantskabsmøde(r).

Medlemmer, der er eller har været valgt eller udpeget under de hidtidige funktionstidsregler er også omfattet af ændringerne, idet bestemmelsen om funktionstid på 8 år for disse medlemmer dog først træder i kraft fra og med repræsentantskabsmødet i året for vedtagelse + 6 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 udgår, når den ikke længere er aktuel.


...

Ovenstående vedtægter er revideret på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 30. november 2022 i Kolding. 

Advokat Jacob Goldschmidt
Dirigent