Gå til indhold

Hvad kan du indgå aftale om som TR i en region?

Nogle aftaler kan kun indgås af Yngre Læger centralt. Andre aftaler bliver indgået lokalt, hvor FTR enten selv forhandler eller uddelegerer kompetencen til dig som TR. 

Som TR/FTR forhandler du med ledelsen på dine kollegers vegne og indgår aftaler, der har betydning for det daglige arbejde.

Der er forskellige niveauer for forhandling. Derfor er det er vigtigt, at du er klar over, hvilke aftaler du, som TR, har kompetence til at indgå, og hvilke aftaler FTR har kompetence til at indgå samt hvilke aftaler, der skal indgås af Yngre Læger centralt.

Forhandlinger og aftaler

Hvad kan aftales lokalt? 

Som TR eller FTR kan du indgå aftaler om alle forhold, der udfylder overenskomsten og holder sig inden for overenskomstens rammer - fx tilrettelæggelse af arbejde og vagtplanlægning, vagtstruktur, ferieplanlægning, udarbejdelse af vagtopgørelser.

Lokal løndannelse

Indenfor lokal løndannelse har Yngre Læger uddelegeret kompetencen til det regionale Yngre Lægeråd. De fleste steder er kompetencen delegeret videre til FTR på de enkelte hospitaler og/eller til TR på de enkelte afdelinger. Forhandlingsproceduren kan du se i overenskomstens § 10 her.

Som TR medvirker du til at sikre dine kolleger den rigtige løn bl.a. ved at videreformidle information om overenskomsten og andre (lokale) aftaler. Derudover kan du som tillidsrepræsentant (bidrage til at) forhandle løn for dig selv og dine kolleger.

Arbejdstilrettelæggelse

Vedr. arbejdstilrettelæggelse, så medvirker du som TR til at sikre en god arbejdstilrettelæggelse .

Tjenestevagt ved flere afdelinger

Aftaler vedr. tjenestevagt ved flere afdelinger skal drøftes mellem dig, som TR, og FTR.

Se mere under arbejdstidsreglerne i overenskomsten

Fælles mødetidspunkt

Afvigelse fra fælles mødetidspunkt i dagstid i overenskomstens § 19, stk. 1 kan fraviges efter lokal drøftelse med dig, som TR, og FTR.

Hviletid og fridøgn

Dispensation for hviletid og fridøgn kan kun aftales af FTR på regionsniveau.

Normperiode

Aftaler om normperiodens længde skal indgås med FTR på hospitalet. Effektivt arbejde i vagt uden for tjenestestedet skal enten aftales med FTR på hospitalet eller TR på afdelingen.

Afspadseringsperiode

Aftale om længere afspadseringsperiode end en måned samt aftale om en tidligere udbetaling af overarbejde, jf. overenskomstens § 26, stk. 4 skal aftales med FTR på hospitalet.  

Vakanceaftaler

Hvis vakanceaftalen overholder overenskomsten, men giver en bedre honorering af overarbejdet, har FTR i den enkelte region eller hospital, kompetencen til at indgå aftalen. Aftalen skal dog sendes til Yngre Læger centralt.

Arbejdsmiljø

Som TR medvirker du til at skabe et godt arbejdsmiljø - både de fysiske rammer (f.eks. vagtværelser, kantineforhold mv.) og det psykiske arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljø

Afskedigelses- og personsager

I afskedigelses- og personsager, er du, som TR, den enkelte yngre læges ”advokat” og bisidder, men du bør altid inddrage Yngre Læger i personsager.

Spørg din FTR eller Yngre Læger om hjælp

Listen ovenfor er ikke udtømmende, så hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål, kan du kontakte din FTR eller Yngre Læger.

Hvad skal aftales centralt? 

Visse aftaler skal indgås af Yngre Læger centralt. Det gælder:  

  • Fravigelse af overenskomsten generelt
  • Aftale om vagtvilkår for vagter med særlig lav belastning (§ 21, stk. 13) herunder Yngre Lægers deltagelse i beredskabsvagter
  • Ansættelse af læge (trin 2) i tidsbegrænset stilling (§ 4, stk. 4 b)
  • Ansættelse med andre tidsbegrænsninger end der følger af overenskomsten, f.eks. tidsbegrænset ansættelse af afdelingslæge
  • FEA-aftaler – aftaler om frivilligt ekstraarbejde
  • Ansættelse på deltid for læger i tidsbegrænsede stillinger, jf. overenskomstens § 27

Spørg Yngre Læger til råds

Som TR vil du en gang imellem blive udsat for spørgsmål eller opgaver - fx misbrugs- eller afskedssager - som du ikke selv kan eller skal håndtere.

Her er det vigtigt, at du kontakter Yngre Læger - både for din egen skyld og for de medlemmer, du gerne vil hjælpe.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers rådgivning har åben:

Mandag til torsdag kl. 9-16

Fredag kl. 9-15