Gå til indhold

LF nyhedsbrev 20. juni 2024

Kære kollega
De store nyheder, der handler om sundhedsvæsenet, står nærmest i kø i disse dage. En af de helt store landede i sidste uge, da Sundhedsstrukturkommissionen offentliggjorde sine anbefalinger og forslag til modeller for nye måder at indrette sundhedsvæsenet på.

Kommissionens tommetykke rapporter indeholder seks tværgående anbefalinger og tre forslag til forvaltningsmodeller for, hvordan Danmark i fremtiden kan organisere et sundhedsvæsen, som står over for store udfordringer. Stadig flere borgere får brug for behandling og pleje, mens forventningerne til sundhedsvæsenet stiger.

Anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen er et positivt udgangspunkt for et styrket sundhedsvæsen. Ikke mindst fordi der lægges op til forbedringer af det nære sundhedsvæsen, blandt andet med en klar udbygning og udvikling af praktiserende lægers rolle og en større og bedre brug af speciallægepraksis. Det kvitterede jeg for i flere medier, da anbefalingerne blev offentliggjort i sidste uge. Samtidig står det også klart, at man ikke politisk kommer i mål med de store ambitioner om at løse lægemanglen uden at sikre, at alle de læger, der uddannes fra universiteterne, kan blive speciallæger.

Du kan læse mere i den fælles pressemeddelelse, Lægeforeningen, PLO, Yngre Læger og FAS udsendte om kommissionens anbefalinger og på Sundhedsstrukturkommissionens hjemmeside.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

 

Det er ikke vores opgave at slå mennesker ihjel

Det er ikke lægers opgave at yde aktiv dødshjælp. Det byder imod alt det, læger er uddannet til, og at gribe til aktiv dødshjælp som en løsning på menneskers smerte og lidelse, er at springe alle mellemregningerne over med risiko for at udløse en forråelse af menneskesynet. I stedet burde vi som samfund sætte ind for at sikre en tidligere palliativ indsats og en livsstøtte, der giver et værdigt liv og en tryg afslutning på det, når den tid kommer. Sådan lød det fra Lægeforeningens formand Camilla Rathcke på to Folkemøde-debatter om aktiv dødshjælp.

Læs hele artiklen i Ugeskrift for Læger

 

Tragisk knivoverfald på læge i psykiatrien

I weekenden indløb nyheden om et knivstikkeri på Psykiatrisk Center Amager, hvor en ung læge ifølge det oplyste blev stukket flere gange i halsen og i skulderen. Meget er endnu uklart, og det er nødvendigt at kaste lys på hændelsen, før man drager konklusioner. Men det står dog klart, at det er en tragisk situation, og fra Lægeforeningens side sender vi tanker til den pågældende læge og dennes familie.
Samtidig har jeg i flere medier slået fast, at psykiatrien er præget af mangel på personale – og at tilstrækkeligt med uddannet personale er med til at sikre den rette behandling i det nødvendige omfang – og i tide – og det er også medvirkende til at skærpe sikkerheden for personalet i psykiatrien. Det understreger endnu engang behovet for flere speciallæger i psykiatri og i børne og ungdomspsykiatri. Plus en lang række andre kolleger.

Læs mere i artiklen fra Ritzaus Bureau her: Læger ønsker mere personale for at skabe sikkerhed i psykiatrien

Hør interview fra mandag morgen i Danmarks Radios P1 Morgen

 

De nordiske lægeforeninger med fælles opfordring: Overhold internationale konventioner i Gaza

Lægeforeningen er gået sammen med de andre nordiske lægeforeninger om en fælles udtalelse. Vi opfordrer de nordiske regeringer til at stille krav om, at de internationale konventioner uden undtagelser overholdes i konflikten i Gaza.

Drab og lemlæstelsen af civile, herunder sundhedsarbejdere, skal ophøre øjeblikkeligt, og vi opfordrer til en øjeblikkelig våbenhvile og frigivelse af alle gidsler. Tilstrækkelig humanitær bistand skal leveres til Gaza straks, og at vi skal gøre alle bestræbelser for at genoprette et fungerende sundhedsvæsen. Læs mere i selve udtalelsen ”Statement from Nordic Medical Associations”, som i går blev sendt til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

 

Fristen for at anmelde en erhvervssygdom nedsættes fra 8 uger til 14 dage

Fra 1. juli 2024 nedsættes fristen for at anmelde en erhvervssygdom fra 8 uger til 14 dage. Hvis du som læge konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller på anden måde har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal du anmelde dette til Arbejdstilsynet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 14 dage. 
Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 14 dage efter, at du er blevet bekendt med erhvervssygdommen eller en skadelig påvirkning og den formodede sammenhæng med arbejdet.
Sådan anmelder du:

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lægeforeningen: dadl@dadl.dk (Att.: Attestudvalget) eller tlf. 35 44 81 07

Se Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/486

 

Du kan få bøde for manglende eller forsinket svar til AES og Ankestyrelsen

Fra 1. juli 2024 kan du blive pålagt en bøde for manglende besvarelse af henvendelser fra AES eller Ankestyrelsen, hvis du ikke svarer indenfor fristen på 14 dage. Dette vil fremgå af anmodningsbrevene fra AES.  De nye regler gælder kun helbredsoplysninger, du allerede er i besiddelse af, men ikke oplysninger, som du først skal indhente eller udarbejde. Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på
AES eller Ankestyrelsen skal have besked, hvis du ikke er besiddelse af de oplysninger, der efterspørges, eller hvis du har brug for fristudsættelse. 
Hvad skal du være opmærksom på

 • Overhold 14-dages fristen: Du skal inden for 14 dage besvare anmodninger fra AES eller Ankestyrelsen om fremsendelse af helbredsoplysninger.
 • Gælder kun oplysninger som du er i besiddelse af: Du skal kun fremsende oplysninger, som du er i besiddelse af. Gælder ikke oplysninger, der først skal indhentes eller udarbejdes, som f.eks. speciallægeerklæringer og funktionsattester.
 • Giv besked ved manglende oplysninger eller behov for udsættelse: Hvis du ikke har de ønskede oplysninger eller har brug for fristudsættelse pga. ferie eller sygdom, skal du meddele dette til AES eller Ankestyrelsen.
 • Konsekvenser ved manglende svar:
  o    Efter 14 dage sendes en rykker med ny frist og bødevarsel.
  o    Hvis du stadig ikke svarer, sendes sagen til politiet.

Kontakt ved spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Lægeforeningen: dadl@dadl.dk (Att.: Attestudvalget) eller tlf. 35 44 81 07.

Se Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love: Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen

Baggrund
I september 2022 indgik regeringen en bred politisk aftale om et forbedret arbejdsskadesystem.
Med aftalen blev der indført en række initiativer, som skulle forkorte sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesager. Bl.a. var der enighed om fristen for at anmelde en erhvervssygdom skulle nedsættes fra 8 uger til 14 dage, så fristerne for anmeldelse af erhvervssygdomme og arbejdsulykker blev ensrettet.
Derudover var der enighed om at indføre bødestraf ved manglende besvarelse af henvendelser fra AES eller Ankestyrelsen indenfor en lovfastsat frist på 14 dage. Det er elementerne i den politiske aftale, som nu udmøntes i de to ændringer i lovgivningen.

Lægeforeningen har gjort indsigelser 
Lægeforeningen har forsøgt at forhindre lovændringerne og har bl.a. problematiseret, at man i et ekstremt presset sundhedsvæsen, lægger et yderligere pres på læger ved at indføre kortere anmeldelsesfrister og bødestraf, hvis læger ikke sende oplysninger indenfor en kort frist. 
Men det har ikke været muligt at få ændret lovændringerne, da de udspringer af aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem, der blev indgået i september 2022 mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier.  Der har således ikke været politisk vilje til at fravige indholdet i den politiske aftale. 

 

Nye gebyrer på autorisationsområdet fra 1. juli

En politisk aftale, der nu er udmøntet ved lov og vedtaget i Folketinget med ikrafttrædelse per 1. juli medfører ændringer i gebyrerne på autorisationsområdet.  

For dig som læge indebærer det, at du stadig ikke betaler for at få autorisation, men gebyret for tilladelse til selvstændigt virke vil stige fra 1.206 kr. til 3.508 kr. Desuden vil gebyret for specialeanerkendelse stige fra 4.165 kr. til 5.195 kr. Gebyrerne vil fremover blive opkrævet allerede på ansøgningstidspunktet, i modsætning til tidligere, hvor gebyret blev opkrævet i forbindelse med meddelelse af tilladelsen.

De nye gebyrer har til hensigt at sikre dækning af Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter til behandling af sagerne, og justeringen af gebyrerne skal ses i sammenhæng med den samlede politisk aftale, der har til formål at sikre en bedre og smidigere rekruttering af særligt udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande, så kompetent og efterspurgt sundhedspersonale hurtigere kan bidrage til løsninger af opgaverne i sundhedsvæsenet. 

Lægeforeningen har efterspurgt forklaring på gebyrstigninger
I Lægeforeningen er vi opmærksomme på, at der er tale om en betydelig forhøjelse af gebyrerne. Vi har således efterspurgt en nærmere forklaring på, hvorfor gebyrerne er endt på de niveauer, de er. Det vi hidtil har fået af begrundelse er, at gebyrtaksterne har ikke været reguleret i en lang årrække og derfor ikke afspejler de faktiske omkostninger.

Styrelsen har samtidig tilkendegivet, at gebyrerne fremover vil blive genberegnet hvert år, så det hele tiden dækker de reelle omkostninger til at behandle sagerne. Gebyrerne kan derfor principielt både stige og falde ved den årlige regulering. Vi har fra Lægeforeningens side udbedt os beregninger for faktuel sagsbehandling, så vi kan følge med i gebyrernes sammenhæng med sagsbehandling. 
 
Du kan læse mere om den politiske aftale her
 
Du kan læse mere om de nye gebyrer her 


Det er ikke sjovt at få en klagesag midt i sommerferien

Hvis du får en klagesag i sommerferien, så husk, at Lægeforeningens jurister og Lægeansvarsudvalget også kan hjælpe hen over sommeren. Jo tidligere du henvender dig, jo bedre kan vi hjælpe. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os hurtigt og får den bistand, som mange af dine lægekolleger har været glade for.

Vil du selv læse mere om klagesagsforløbet, og hvordan du griber din udtalelse an, kan du blive klogere på Læger.dk

Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt os på 3544 8500.

 

Kender du Lægeforeningens mentor-platform?

Står du over for større udfordringer og komplekse forandringer i din karriere? Vores nye online platform gør det nemt, hvis du skal finde den helt rette mentor. Platformen indeholder desuden en masse materiale, der kan hjælpe med at styrke din faglige og personlige udvikling.

Uanset om du er i gang med dit første job, søger retning i din karriere eller speciale, står over for lederansvar, overvejer køb af egen praksis eller endda overvejer pension, er der en mentor her, der kan guide dig gennem disse skift.

Læs mere om mentorordningen 

 

Foreningstræf på Bornholm bød på engageret debat om samarbejde og nye strukturer

Dagen inden Folkemødet bød Lægeforeningen Hovedstaden og Lægeforeningen Bornholm velkommen til det årlige Foreningstræf, der i år fandt sted på Bornholms Hospital. Årets tema, ”Samarbejde og nye strukturer – konsekvenser for Bornholm”, tog udgangspunkt i Sundhedsstrukturkommissionens netop offentliggjorte anbefalinger og den indgåede partnerskabsaftale mellem Bispebjerg Hospital og Bornholms Hospital. 
Panelet bestod af:

 • Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
 • Wendy Sophie Schou, forperson for Yngre Læger
 • Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen
 • Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation
 • Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

De debatterede sundhedsvæsnets udfordringer i en bornholmsk kontekst med et engageret og spørgelystent publikum. Generelt var Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger blevet positivt modtaget af paneldeltagerne, men alle havde den tilføjelse, at djævlen ligger i detaljen. 
Derfor vil foreningerne indgå aktivt i den politiske proces i den kommende periode. Med udgangspunkt i partnerskabsaftalen drøftede panelet også, hvordan man konkret kan arbejde for at hjælpe områder med lægedækningsudfordringer.

 

Hold sommerferie med alle dine gode rabatter

Som medlem af Lægeforeningen får du masser af gode rabatter til din sommerferie. 
Book hotel i hele landet hos Comwell, Scandic og Radisson, tag på kurophold på Skodsborg Kurhotel og Hotel Vejlefjord eller en miniferie i LEGOLAND. Byder sommeren på gør-det-selv-projekter, får du maling, tapet og tilbehør billigt hos Beck & Jørgensen. Solcreme og hudpleje til solferien køber du med rabat hos goodskin.dk. Køb lækkerier til terrassen hos Løgismose, Kystfisken og Aarstiderne - og lav fotokalenderen med alle de gode minder hos Cewe. Rigtig god sommer! 
Se alle de gode rabataftaler her

 

Har du husket bogen til din ferie?

Hos Saxo finder du bøger til din sommer – uanset om du vil streame eller bladre dig til underholdning eller store fortællinger. Prøv syv dage gratis som nyt medlem, og få 100 timers streaming, adgang til masser af podcasts, fri fragt og rabat på fysiske og digitale bøger. Du får desuden altid 20 pct. på Saxo Premium med Lægeforeningen. Hvis du allerede har et medlemskab hos Saxo Premium, kan du også komme over på Lægeforeningens rabataftale. 
Læs mere og tilmeld dig her