Gå til indhold

Forretningsorden for Lægeetisk Nævn

Ændret senest på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde 19. juni 2020.

Forretningsorden for Lægeetisk Nævn  

§ 1.  Lægeetisk Nævns sammensætning
Lægeetisk Nævn består af seks medlemmer, der skal være medlemmer af Lægeforeningen og som vælges af Lægeforeningens repræsentantskab, der samtidigt vælger seks personlige suppleanter for disse. 

Mindst ét medlem skal være alment praktiserende læge, mindst ét medlem skal være over-læge, mindst ét medlem skal være praktiserende speciallæge med praksis som hovederhverv, mindst ét medlem skal være medlem af YL og mindst ét medlem skal være medlem af Foreningen af Pensionerede Læger.

Lægeetisk Nævn konstituerer sig og vælger formand og næstformand ved første møde, efter at nyvalg eller genvalg har fundet sted.

Stk. 2. Nævnet sekretariatsbetjenes af Lægeforeningens sekretariat.

§ 2. Nævnets kompetence 
Nævnet kan optage sager til behandling efter henvendelse fra medlemmer af Lægeforeningen, som indklager et andet medlem af Lægeforeningen for at handle i strid med Lægeforeningens etiske principper. Nævnet kan udtrykke kritik eller påtale af lægens adfærd. 

Sager efter stk. 1 behandles efter procedurerne beskrevet i §§ 3-4, 7-11 og § 13. 

Stk. 2. Nævnet er berettiget til at afvise en sag, der er forelagt til behandling, eksempelvis hvis sagen ligger uden for Nævnets kompetence. Sagens parter skal gøres bekendt med begrundelsen for afvisningen. 

Stk. 3. Nævnets formand er bemyndiget til at vurdere skriftlige henvendelser, og sammen med Nævnets sekretariat at afgøre, om en sag afvises. Afviste sager skal forelægges på næste nævnsmøde til orientering for Nævnets medlemmer. Nævnet kan beslutte at omgøre en beslutning om afvisning.

Stk. 4. Nævnet kan tage en sag op af egen drift overfor et eller flere medlemmer af Lægeforeningen med henblik på at vurdere, om medlemmet/medlemmerne har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper. Nævnet kan udtrykke kritik eller påtale af lægens adfærd.

Sager efter stk. 4 behandles efter procedurerne beskrevet i §§ 5-11 og § 13. 

Stk. 5. Nævnet kan udover stk. 1 og stk. 4 tage en sag op af egen drift med henblik på at fremkomme med en principiel udtalelse om et emne eller en handling i forhold til Lægeforeningens etiske principper. Nævnet kan komme med en principiel udtalelse, og udtalelsen må ikke indeholde kritik af konkrete medlemmer af Lægeforeningen.   

Sager efter stk. 5 behandles efter procedurerne beskrevet i § 12.

Stk. 6. Lægeforeningens bestyrelse kan anmode Lægeetisk Nævn om at tage en sag op af egen drift. 

Stk. 7. Nævnet fastsætter selv sin møderække. Dagsorden med bilag udsendes sædvanligvis to uger før et møde.

Stk. 8. Nævnet kan ikke behandle sager, som Lægeforeningens repræsentantskab har henlagt til afgørelse af særlige organer, f.eks. Lægeforeningens bestyrelse eller Voldgiftsretten, jf. Lægeforeningens vedtægter, pkt. 26.1.

§ 3. Orientering til indklagede og klagers fremsendelse af materiale
Senest samtidig med indbringelse af en sag for Nævnet, skal klageren gøre den indklagede skriftligt opmærksom på, at klagen er indbragt. Dokumentation for orienteringen skal fremgå af materialet, når sagen indbringes for Nævnet.

Stk. 2. Det påhviler den, der indbringer en klage for Nævnet, at vedlægge dokumentation for sagen i det omfang, det er muligt. Kopi af relevante avisartikler, TV/radio-udsendelser, annoncemateriale, breve eller anden korrespondance skal vedlægges.

Stk. 3. Fremsender klager materiale til dokumentation i sagen, hvori der indgår patientoplysninger skal patientoplysningerne anonymiseres inden fremsendelse. Anonymiseringen sker ved, at patientens efternavn, adresse og de sidste fire cifre i CPR-nummer slettes. 

§ 4. Udtalelser fra parterne 
Ved antagelse af en sag til behandling forelægger Nævnet sagen for den indklagede og beder om en redegørelse. Redegørelsen skal være indsendt til Nævnet inden to uger.

Stk. 2. Indklagedes redegørelse fremsendes herefter til klager, som får lejlighed til at kommentere denne (replik). Replik skal være indsendt til Nævnet inden to uger. Nævnet fremsender replikken til den indklagede, som inden for to uger har lejlighed til at fremsende sin kommentar (duplik) til Nævnet.

Stk. 3. Modtager Nævnet ikke de skriftlige indlæg inden for de givne tidsfrister, kan sagsbehandlingen fortsætte uden at afvente indsendelsen. Senere fremsendt materiale kan ikke forventes at indgå i sagsbehandlingen, medmindre forsinkelsen er undskyldelig, eller der foreligger særlige omstændigheder.

§ 5. Nævnet beslutter at tage en sag op af egen drift over for et medlem
Nævnet kan efter § 2, stk. 4 beslutte at tage en sag op af egen drift med henblik på at vurdere, om et eller flere medlem(mer) har overtrådt de kollegiale eller etiske regler. 

Stk. 2. Beslutningen om at tage en sag op af egen drift efter stk. 1, afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
§ 6. Orientering om at Nævnet vil rejse en sag mod et medlem og udtalelse fra parterne
Ved antagelse af en sag til behandling forelægger Nævnet sagen for de(n) indklagede og beder de(n) indklagede om en redegørelse. 

Samtidig med anmodningen om redegørelsen fremsender Nævnet det materiale, der har ligget til grund for Nævnets beslutning om, at tage sagen op af egen drift over for medlemmet/medlemmerne.  
Redegørelsen fra de(n) indklagede skal være indsendt til Nævnet inden to uger.

Stk. 2. Når Nævnet har modtaget den/de indklagedes redegørelser, vurderer Nævnet, om det giver anledning til en supplerende udtalelse fra de(n) indklagede. Indklagede har to uger til at fremkomme med en supplerende udtalelse.

Stk. 3. Modtager Nævnet ikke de skriftlige indlæg inden for de givne tidsfrister, kan sagsbe-handlingen fortsætte uden at afvente indsendelsen. Senere fremsendt materiale kan ikke forventes at indgå i sagsbehandlingen, medmindre forsinkelsen er undskyldelig, eller der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 4. Fremsender indklagede materiale til dokumentation i sagen, hvori der indgår patient-oplysninger skal patientoplysningerne anonymiseres inden fremsendelse. Anonymiseringen sker ved, at patientens efternavn, adresse og de sidste fire cifre i CPR-nummer slettes. 

§ 7. Nævnets votering
Når det samlede materiale er modtaget i sekretariatet, sender sekretariatet sagens akter til skriftlig votering til hvert medlem af Nævnet. 

Stk. 2. Hvert nævnsmedlem udfærdiger individuelt en skriftlig votering, som indsendes til sekretariatet indenfor en måned.  

Stk. 3. Sekretariatet udsender kopi af de indsendte voteringer til alle nævnsmedlemmer i forbindelse med mødeindkaldelse. På mødet inddrages alle sagsakter og votering i en mundtlig votering.

Stk. 4. Nævnet kan indhente supplerende oplysninger fra sagens parter. Sædvanligvis lægges parternes udtalelser til grund for Nævnets votering.

Stk. 5. Hvis afstemning viser sig nødvendig, herunder om en sag skal afvises fra behandling i Nævnet, afgøres sagen ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgø-rende. 

§ 8. Nævnets afgørelser
Nævnets afgørelser udformes af Nævnets formand og nævnets sekretariat på baggrund af det godkendte referat. Formanden underskriver afgørelserne.

Stk. 2. Af Nævnets afgørelse skal det fremgå, hvem der har deltaget i sagens skriftlige og mundtlige behandling.

Stk. 3. Af Nævnets afgørelse skal det fremgå, om den er truffet i enighed, eller om der er tale om en flertalsafgørelse. I tilfælde af dissens skal navnene på dissentierende nævnsmed-lemmer oplyses sammen med en begrundelse for deres stillingtagen. 

Stk. 4. Afgørelsen stiles til parterne i sagen. 

Stk. 5. Af Nævnets afgørelse skal det fremgå i hvilken udformning afgørelsen offentliggøres.
  
§ 9. Frister for behandling af sager 
Klager efter § 2 skal være indgivet eller taget op af egen drift inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. 

Nævnet kan dog se bort fra overskridelse af fristen, hvis særlige grunde taler derfor.

§ 10. Genoptagelse af sagen
Sagens parter kan søge en afgørelse genoptaget indenfor en frist på to uger fra modtagelse af afgørelsen. Genoptagelse kan bevilges, hvis en af sagens parter kan dokumentere nye momenter i sagen eller påvise fejl i sagsbehandlingen eller i grundlaget for afgørelsen. 

Anmodning om genoptagelse af en sag behandles af Nævnet ved mundtlig votering på førstkommende møde, idet ny dokumentation udsendes med mødeindkaldelsen.

§ 11. Anke af Nævnets afgørelse til Voldgiftsretten
Sagens parter kan inden for en frist på 4 uger fra modtagelse af Nævnets afgørelse anke sagen til Voldgiftsretten. 

§ 12. Nævnet beslutter at tage en sag op af egen drift med henblik på en principiel udtalelse
Nævnet kan efter § 2, stk. 5 tage en sag op af egen drift med henblik på at fremkomme med en principiel udtalelse om et emne eller en handling i forhold til Lægeforeningens etiske principper. 

Stk. 2. Beslutningen om at tage en sag op af egen drift efter stk. 1, afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 3. Nævnet indhenter typisk ikke yderligere materiale end det materiale, der er offentligt tilgængeligt. 

Stk. 4. Nævnets udtalelse skal indeholde præmisserne for Nævnets udtalelse, og må ikke indeholde kritik af konkrete medlemmer af Lægeforeningen.  

Stk. 5. Lægeetisk Nævn fastsætter proceduren for behandling af sager efter § 12.

Stk. 6. Nævnets udtalelser kan ikke indbringes for Voldgiftsretten. 

§ 13. Referat 
Efter hvert nævnsmøde udfærdiges et skriftligt referat, der sendes til godkendelse blandt Nævnets medlemmer.

Stk. 2. Det godkendte referat udsendes til Nævnets medlemmer og suppleanter samt til Læ-geforeningens bestyrelse. 

§ 14. Tavshedspligt
Nævnets medlemmer, suppleanter og sekretariatet har tavshedspligt om de forhold, de bliver bekendt med i forbindelse med behandlingen af sager indbragt for Nævnet.

Stk. 2.  Lægeforeningens Lægeetiske Nævn (tidligere Etisk Råd) blev nedsat i 1969.