Gå til indhold

Hvis du ønsker at klage til Lægeetisk Nævn

Hvis du ønsker at klage til Lægeetisk Nævn

Hvis du påtænker at klage til Lægeetisk Nævn er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Et kollegialt ansvar er en integreret del af de etiske principper for lægers virke. Heraf følger, at læger har en forpligtelse til at fremme den gode lægekultur, herunder respektfuld interkollegial kommunikation. Du bør derfor altid forud for indbringelse af en klagesag for nævnet forsøge at afhjælpe problemet ved at gå i dialog med din kollega.

Hvis du efter dialogen med din kollega stadig ønsker at indsende en klage til Lægeetisk Nævn, er der nogle procedurer, der skal overholdes. Disse procedurer findes først og fremmest i nævnets forretningsorden.

Det følger af forretningsordenen, at du senest samtidig med indbringelse af en sag for nævnet, skal gøre den læge, som du ønsker at klage over, opmærksom på, at klagen er indbragt. Dokumentation for, at du har gjort det, skal sendes til nævnet samtidig med din klage.

I din henvendelse til nævnet skal du redegøre for, hvilket eller hvilke etiske principper du mener er overtrådt. Du skal begrunde, hvorfor du mener, at princippet er overtrådt, og vedlægge dokumentation for sagen i det omfang, det er relevant og muligt. Det kan være kopi af relevante avisartikler, TV/radio-udsendelser, annoncemateriale, breve eller anden korrespondance.

Indgår der patientoplysninger i materialet, skal disse anonymiseres, inden fremsendelse. Send din klage til: laegeetisk@dadl.dk 

Du får svar fra nævnets sekretariat, om din klage er optaget til behandling. Herefter forelægges din klage for den læge, som du har klaget over. Du får herefter lejlighed til at kommentere det svar, som lægen (den indklagede) herefter fremsender til sekretariatet.

Når det samlede materiale er modtaget i sekretariatet, sendes akterne til skriftlig votering hos nævnet. Nævnet tager herefter stilling til sagen ved mundtlig votering på førstkommende nævnsmøde. Herefter modtager du afgørelsen.

Lægeetisk nævn mødes fire gange årligt. Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 6-12 måneder.