Gå til indhold

Høring over forslag til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile

Den 14. juni 2021

Lægeforeningen foreslår ordningen tilpasset og afprøvet i mindre skala

Lægeforeningen kan fuldt ud støtte intentionerne, der sigter mod at lette hverdagen for pårørende og sundhedspersonale, samtidig med at patientens interesser kan varetages på betryggende vis.

Lægeforeningen hæfter sig ved, at ordningen er frivillig for såvel pårørende som sundhedspersoner, og at sundhedspersonalet derfor fortsat vil kunne indhente stedfortrædende informeret samtykke efter sundhedslovens almindelige regler herom.

Tvivlsomt, om ordningen vil medføre de forventede lettelser

Efter Lægeforeningens opfattelse er det tvivlsomt, om ordningen i praksis vil lette hverdagen for de involverede parter. Der er efter Lægeforeningens opfattelse tale om en unødig tung og administrativ procedure, fx når hvert enkelt behandlingssted skal indhente et generelt informeret samtykke.

Mange varigt inhabile patienter er henvist til hjemmesygepleje af deres praktiserende læge. Henvisningen omfatter hjælp til en lang række problemstillinger, herunder medicinhåndtering, sårpleje m.v., hvor praktiserende læge delegerer opgaver vedrørende patientens sundhedsmæssige tilstand. Dermed følger også en forpligtelse for plejepersonalet til at observere forhold, som der bør ageres på, evt. ved kontakt til praktiserende læge.

Lægeforeningen finder derfor, at ordningen i stedet bør opbygges efter en model, hvor fx hjemmesygeplejen tilbyder pårørende til varigt inhabile patienter mulighed for at give et generelt informeret samtykke til mindre behandlinger.

Lægeforeningen lægger i den forbindelse vægt på, at hovedparten af de behandlinger, som foreslås omfattet af den kommende ordning, bliver udført enten selvstændigt af hjemmesygeplejen, eller efter delegation fra praktiserende læge. Samtidig er det typisk hjemmesygeplejen, som står for at arrangere behandling hos fx fysioterapi, fodterapi, tandpleje m.v.  med en henvisning fra den praktiserende læge.

Tidsmæssig begrænsning er for kort

Den tidsmæssige begrænsning på 9 måneder er efter Lægeforeningens mening meget kort henset til målgruppen og de behandlinger, ordningen omfatter. Da der kan aftales en kortere gyldighedsperiode, og da et generelt informeret samtykke kan trækkes tilbage eller ændres indholdsmæssigt til enhver tid, ser Lægeforeningen ikke noget betænkeligt ved at give mulighed for at aftale en længere gyldighedsperiode.

Behov for digital understøttelse

Sundhedsvæsenet er i høj grad digitaliseret, og pårørendes skriftlige samtykke kan derfor komme til at udgøre en praktisk udfordring.  Lægeforeningen mener derfor, at der med fordel kan indføres en digital løsning til indhentelse af det generelle informerede samtykke. Et skriftligt samtykke på papir er tungt og upraktisk i den digitale verden. En digital løsning vil kunne understøtte behovet for overblik over samtykkets omfang, gyldighedsperioden og fornyelse.

Ordningen bør afprøves i lille skala inden den gøres landsdækkende

Det er grundlæggende vanskeligt at gennemskue, hvordan ordningen vil komme til at fungere i praksis og forudse, hvilke konkrete problemstillinger ordningen vil give anledning til.

Lægeforeningen mener derfor, at ordningen med fordel kan afprøves i mindre skala, og hvor de pårørende og sundhedspersonalet i fællesskab får mulighed for at teste ordningen i den virkelighed, hvor de varigt inhabile plejes og behandles, inden ordningen udrulles på landsplan.

Tekstnære bemærkninger:

Til § 5, stk. 4
Følgende formulering foreslås, da udtrykket ”fortolkes indskrænkende” er meget juridisk:

”I tilfælde af tvivl om, hvorvidt samtykket omfatter en bestemt behandling, skal der indhentes et konkret samtykke til behandlingen.”

Til § 10
Det foreslås at erstatte ”” med ”af personalet fra”, da § 9, stk. 1, åbner mulighed for at behandlingen kan udføres udenfor selve behandlingsstedet.

Til bilag 1:
Der foreslås følgende tilføjelser:

Til liste a:

  • Basal objektiv lægelig undersøgelse, herunder hjertestetoskopi, lungestetoskopi, abdominal palpation o.l.
  • Måling af respirationsfrekvens og saturation
  • Behandling af simple infektioner som svamp og urinvejsinfektion

Til liste b:

  • Regulering af medicin til behandling af kendt sukkersyge, kendt smertetilstand, kendt hjerteinsufficiens og kendt hypertension

Derudover foreslås det, at pkt. 4 ændres til

  • Undersøgelse af infektion med øvre luftvejsvira ved hals- eller næsepodning

Lægeforeningen finder det i øvrigt nødvendigt, at listerne kvalificeres i dialog med KL og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Endelig bør reglerne uddybes og præciseres i en vejledning, hvor også kan inddrages og relateres til andre regelsæt af betydning for varigt inhabile, bl.a. somatisk tvang.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen