Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar vedr. lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service og lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv.

Positivt at dobbeltdiagnosebehandlingstilbuddet forankres i regionerne

15. december 2023

Lægeforeningen bifalder den nye ansvarsfordeling, hvor et integreret behandlingsansvar forankres i behandlingspsykiatrien. Patienter med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik er nogle af samfundets mest sårbare og fortjener behandling af høj kvalitet. Et samlet og integreret behandlingstilbud – som forankres i én sektor og foregår på samme fysiske enhed – forventes at sikre en mere sammen-hængende og helhedsorienteret behandling. Det er dog afgørende, at de rette kompetencer er til stede i tilbuddet, herunder at der altid er psykiater tilknyttet behandlingen af borgere med dobbeltdiagnose.

Lægeforeningen har følgende generelle bemærkninger til tilbuddet for mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik.

Gruppen af særligt udsatte borgere med dobbeltdiagnose rummes ikke tilstrækkeligt i tilbuddet
Særligt udsatte borgere med svær grad af rusmiddelproblematik og svær psykisk lidelse rummes ikke tilstrækkeligt i det integrerede behandlingstilbud.

Lægeforeningen savner et fokus på opsporing af mennesker med dobbeltdiagnose, som i dag hverken modtager behandling i behandlingspsykiatrien eller kommunal misbrugsbehandling, og som derfor fortsat ikke kan forvente at modtage rette hjælp.

Vigtigt at følge implementeringen nøje
Med aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2024 blev det aftalt, at tilbuddet monitoreres løbende med henblik på at opnå erfaringer med målgruppe, indhold og behandlingseffekt.

Lægeforeningen er enig i behovet for at følge implementering og kvalitet i det nye

 integrerede behandlingstilbud tæt. På samme måde er det også vigtigt at monitorere den kommunale rusmiddelbehandling fvsa. behandlingseffekt, faglige kompetencer og praksis for visitation til det integrerede behandlingstilbud. Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt også denne del af behandlingen bør overgå til behandlingspsykiatrien.

Behov for en målrettet indsats til børn og unge under 18 år
Børn og unge med dobbeltdiagnose har ligesom den voksne målgruppe behov for målrettet og integreret behandling. Det integrerede behandlingstilbud, formuleret i den faglige visitationsretningslinje, rummer ikke børn og unge med dobbeltdiagnose. Det fremgår af retningslinjen, at børn og unge kun i særlige situationer efter konkret faglig vurdering kan få mulighed for at modtage det integrerede tilbud til voksne. Derudover nævnes det, at der forventes at blive iværksat et arbejde med at beskrive en målrettet indsats til børn og unge under 18 år med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik.

Lægeforeningen finder det helt afgørende at sikre, at børn og unge modtager rette indsats, så de ikke mister dyrebare ungdomsår. Lægeforeningen opfordrer derfor ministeriet til hurtigst muligt at iværksætte arbejdet med at beskrive en målrettet indsats til børn og unge under 18 år med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik.

Med venlig hilsen
Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen