Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Retslægerådet

Der bør udpeges et helt nyt hold af medlemmer eller sagkyndige

4. januar 2024

Lægeforeningen mener ikke, at det vil styrke tilliden til Retslægerådets udtalelse tilstrækkeligt, hvis der alene udpeges én eller flere supplerende medlemmer/sagkyndige, som skal behandle sagen sammen med de oprindelige medlemmer/sagkyndige. 

Risikoen for, at de oprindelige medlemmer/sagkyndige har vanskeligt ved at ændre deres tidligere vurdering består fortsat. Derudover er der risiko for, at den eller de supplerende medlemmer /sagkyndige bliver påvirket af de oprindelige medlemmer/sagkyndiges vurdering. Denne risiko er fx nærliggende, når de oprindelige medlemmer/sagkyndige udgør et flertal i forhold til de supplerende medlemmer/sagkyndige, eller hvis der er anciennitetsmæssige forskelle mellem de supplerende og de oprindelige medlemmer/sagkyndige. Lægeforeningen foreslår, at der udpeges et helt nyt hold med-lemmer/sagkyndige til at afgive udtalelse.

Lægeforeningen er opmærksom på, at Justitsministeriet ønsker at undgå en situation, hvori retten skal tage stilling til to udtalelser fra forskellige hold af læger. Lægeforeningen bemærker dog, at denne problematik ikke er anderledes fra en situation, hvori retten skal tage stilling til bevisværdien af én udtalelse, når nye medlemmer/sagkyndige udtaler sig dissentierende fra dem, der oprindeligt har udtalt sig. At lade de oprindelige medlemmer/sagkyndige medvirke til den nye udtalelse fjerner således ikke risikoen for, at retten må tage stilling til modstridende sagkyndige udsagn.  

Kun medlemmer og sagkyndige med relevant speciale bør udpeges
I høringsbrevet anfører Justitsministeriet, at udpegning af supplerende medlemmer/sagkyndige forudsætter, at der kan findes medlemmer/sagkyndige med de fornødne kompetencer. Lægeforeningen er meget enig i dette og ønsker at fremhæve, at det er vigtigt, at medlemmer/sagkyndige er sagkyndige inden for det relevante speciale i forhold til sagen. 

Anvendelsesområdet for den foreslåede praksis bør udvides
Endelig mener Lægeforeningen, at den foreslåede ændring af praksis bør udvides, så den også omfatter civile sager. Lægeforeningen mener f.eks., at der bør ske udpegning af nye medlemmer/sagkyndige i Retslægerådet i sager om virksomhedsindskrænkning eller varig autorisationsfratagelse af sundheds-personer, når der er nye oplysninger i sagen. 

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen