Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Påbud om overdragelse af journal fra databehandler til STPS kan være nødvendig, men der er behov for præciseringer

6. maj 2024

Høringssvaret består af bemærkninger fra Lægeforeningen samt fra Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) og fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Overordnet er det positivt, at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) får adgang til at påbyde databehandleren for et behandlingssted at overdrage elektroniske patientjournaler til STPS. Der vurderes dog samtidig behov for at udvide anvendelsesområdet for og præcisere den foreslåede § 49 i journalføringsbekendtgørelsen. Der er samtidig behov for at præcisere bestemmelser i den gældende bekendtgørelses § 38, jf. nedenfor.

Påbud om overdragelse skal også kunne omfatte langtidssygemeldinger 
STPS har i høringsbrevet anført, at det fremgår af forarbejderne til § 25, stk. 6, i autorisationsloven, at der vil kunne fastsættes regler om udstedelse af påbud til databehandleren om at overdrage et behandlingssteds journaler til styrelsen, når der er tale om langtidssygemeldinger, eller hvor privatpraktiserende sundhedspersoners klinikker ophører,

Det kan konstateres, at den foreslåede § 49, der udmønter § 25, stk. 6, i autorisationsloven, henviser til de gældende bestemmelser i journalføringsbekendtgørelsens §§ 38-40 og § 42, stk. 1, der regulerer privatpraktiserende autoriserede sundhedspersons pligt til at overdrage patientjournaler til STPS i tilfælde af praksisophør, lukning, konkurs m.v. Der er således ikke åbnet mulighed for, at databehandleren kan påbydes af overdrage patientjournaler til styrelsen til fortsat opbevaring i tilfælde af langtidssygemelding.

FAPS opfordrer til, at det fastsættes i bekendtgørelsens § 49, at et påbud om overdragelse af patientjournaler også skal kunne omfatte den situation, hvor en praktiserende speciallæge er langtidssygemeldt, og der ikke er drift i klinikken. Der bør dog i tilfælde af en sådan overdragelse fortsat være adgang til journalen i praksis, så den kan tilgås der, når sygemeldingen ophører, der ansættes vikar, eller hvis praksis overdrages til fortsat drift. 

Desuden kan patienterne stå i en situation i tilfælde af en praktiserende speciallæges sygemelding, hvor de ikke kan få adgang til journalen, hvilket med fordel kunne løses ved at medtage det i bekendtgørelsen og skabe hjemmel til udlevering, herunder udlevering fra databehandleren.

Behov for generel præcisering af bestemmelser om ophør af klinik i tilfælde af autorisationsfratagelse
Det fremgår af den gældende bestemmelse i journalføringsbekendtgørelsen § 38, stk. 4, som ikke foreslås ændret, at midlertidig og permanent fratagelse af autorisation betragtes som ophør af klinik med den konsekvens, at patientjournalerne skal overdrages til STPS efter § 38, stk. 1, hvis behandlingsstedet ikke er overdraget til fortsat drift.

Hvis en praktiserende speciallæge med ydernummer får frataget sin autorisation midlertidigt eller permanent, er det dog ikke ensbetydende med, at praksis ophører, og fra autorisationsfratagelsen sker og til en eventuel overdragelse af praksis kan der gå noget tid. 

Det fremgår af speciallægeoverenskomsten § 15a og § 15b (se bilag), at praksis i tilfælde af autorisationsfratagelse kan drives videre med vikar, og at der gives mulighed for at overdrage praksis. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis patientjournalerne skal overdrages til STPS i en situation, hvor praksis drives med vikar og forsøges overdraget. 

FAPS finder derfor, at der er behov for at præcisere den gældende bestemmelse i bekendtgørelsens § 38, stk. 4, så det fremgår klart af bestemmelsen, at der ikke skal ske overdragelse af patientjournaler i tilfælde af midlertidig og permanent fratagelse af autorisation, når praksis fortsat er i drift, jf. beskrivelsen i speciallægeoverenskomsten.

Bødekrav til systemhuse bør være begrænset
PLO finder, at et eventuelt bødekrav rettet mod databehandlere i systemhuse bør afspejle det forhold, at databehandleres forpligtelse til at stille journaler til rådighed for styrelsen alene opstår, såfremt lægen forsømmer at efterleve reglerne i første omgang.

Tekniske udfordringer kan have betydning for, om overdragelse kan lade sig gøre
PLO har noteret sig, at der i høringsbrevet står anført om forarbejderne til autorisationslovens § 25, stk. 6, at styrelsen ” […] kan forpligte databehandleren for behandlingsstedets patientjournaler til at overdrage journalerne, hvis dette er teknisk muligt” (PLO’s understregning). Af udkastet til § 49, stk. 1, 2. pkt., fremgår det, at styrelsen ” […] kan påbyde databehandleren at foretage overdragelsen i et filformat, som styrelsen fastsætter, hvis det er teknisk muligt”.

Det er uklart, om denne forskel på formuleringerne er tilsigtet. PLO forstår formuleringen i § 49 som delvist mere byrdefuld end formuleringen i autorisationsloven, da man med formuleringen i autorisationsloven eksplicit tager højde for, at det ikke nødvendigvis er teknisk muligt i alle tilfælde at overdrage journalerne. Formuleringen i § 49, stk. 1, 2. pkt., bør flugte med formuleringen i forarbejderne i autorisationsloven.

Afslutningsvis bemærkes det, at der bør gives mulighed for, at en journal kan overdrages i et andet format, hvis det filformat, som styrelsen har fastsat, at overdragelsen skal ske i, gør overdragelse særlig byrdefuldt, da overdragelsen i henhold til et påbud ifølge forslaget skal ske vederlagsfrit.

Med venlig hilsen
Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

Bilag:

Speciallægeoverenskomstens § 15a og § 15b har følgende ordlyd:

§ 15a. Midlertidig autorisationsfratagelse
I tilfælde af, at en speciallæge fratages sin autorisation midlertidigt af Styrelsen for Patientsikkerhed, skal følgende procedure følges: 
1) Fra tidspunktet for midlertidig autorisationsfratagelse gives speciallægen 1 år til at drive sin praksis videre ved vikar, før der sker eventuelle konsekvenser ift. fratagelse af ydernummeret. 
2) Regionen underretter overenskomstens parter om afgørelsen om den midlertidige autorisationsfratagelse, så snart regionen modtager underretning fra myndighederne. 
3) Speciallægen har ret til at ansætte en vikar i perioden, som har speciallægeanerkendelse inden for det pågældende speciale. 
4) Hvis speciallægen ansætter en vikar, er speciallægen forpligtet til at underrette regionen om navn og autorisationsnummer på denne, ligesom vikar også skal fremgå af sundhed.dk. 
5) Såfremt autorisationen fortsat er midlertidigt frataget ved udløbet af 1-årsperioden, partshører regionen speciallægen om påtænkt fratagelse af ydernummeret. 
6) Regionen træffer afgørelse om fratagelse af ydernummer efter udløbet af partshøringsfristen. Regionen påser i den forbindelse, at autorisationen fortsat er frataget. Der er tale om en helt objektiv prøvelse, og regionen tager ikke stilling til grundlaget for autorisationsfratagelsen. 
7) Fra tidspunktet for regionens afgørelse om fratagelse af ydernummer gives speciallægen 6 måneder til at forsøge at afhænde sin praksis. Afhændelsesfristen angives i afgørelsen om fratagelse af ydernummer. Efter de 6 måneder vil ydernummeret gå tilbage til regionen uden yderligere, hvis der ikke er indgået aftale om overdragelse 26 Indholdsfortegnelse af ydernummeret forinden, og hvis autorisationen ikke er tilbagegivet af Styrelsen for Patientsikkerhed forinden. 
8) Speciallægen har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at afhænde sin praksis indtil udløbet af afhændelsesfristen. 
9) Speciallægen har ret til at have vikar ansat indtil udløbet af afhændelsesfristen. 

§ 15b. Permanent autorisationsfratagelse
1) I tilfælde af, at en speciallæge fratages sin autorisation permanent ved dom, skal følgende procedure følges, medmindre ydernummeret allerede er frataget efter proceduren i § 15 a om midlertidig autorisationsfratagelse:
2) Regionen underretter overenskomstens parter om autorisationsfratagelsen ved dom, så snart regionen modtager underretning herom fra myndighederne. 
3) Fra tidspunktet for endelig dom, der fratager autorisationen, gives speciallægen 6 måneder af regionen til at forsøge at afhænde sin praksis. 
4) 6 måneder efter endelig dom vil ydernummeret gå tilbage til regionen uden yderligere, hvis der ikke er indgået aftale om overdragelse af ydernummeret til en anden speciallæge forinden. 
5) Hvor dommen er anket, men hvor anken ikke er tillagt opsættende virkning, regnes tidspunktet i pkt. 1-2 fra tidspunktet for domsafsigelsen i 1. instans. 
6) Speciallægen har ret til at ansætte en vikar, som har speciallægeanerkendelse inden for det pågældende speciale. Hvis speciallægen ansætter en vikar, er speciallægen forpligtet til at underrette regionen om navn og autorisationsnummer på denne, ligesom vikar også skal fremgå af sundhed.dk. 
7) Speciallægen har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at afhænde sin praksis indtil udløbet af afhændelsesfristen. 
8) Speciallægen har ret til at have vikar ansat indtil udløbet af afhændelsesfristen.