Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur, bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger mv.

Positivt, at der indføres samme mulighed for brug af anden entydig identifikation på tværs af journaler og logs, men der er behov for grundig vejledning til dem, der får ansvar for at træffe afgørelse om udlevering af oplysninger om identiteten på personen bag sløringen.

13. februar 2024

Lægeforeningen mener, at det er positivt, at der med de foreslåede ændringer sikres samme mulighed for at anvende anden entydig identifikation i logs svarende til, hvad der har hjemmel til i journaler siden 2021. Lægeforeningen har tidligere peget på, at det ville udhule beskyttelsen af de ansatte i sundhedsvæsenet, hvis det var muligt at anvende anden entydig identifikation i journaler samtidig med, at oplysningerne om sundhedspersonens fulde navn var tilgængeligt i f.eks. FMK.  

Det er Lægeforeningens holdning, at det som udgangspunkt er vigtigt både for patienterne og for læger, at man identificerer sig over for de patienter, som man deltager i behandlingen af. Navnet betyder noget for det tillidsforhold, som man som læge skal etablere til en patient.

Desværre kan der i mødet med patienter eller pårørende opstå situationer eller være omstændigheder, som kan gøre det nødvendigt, at man i en periode benytter sig af muligheden for sløring af sundhedspersoners navn m.v.

Lægeforeningen mener derfor, at forslaget om, at anvendelsen af anden entydig identifikation gælder i 90 dage med mulighed for at videreføre sløringen, hvis det fortsat er aktuelt, som udgangspunkt er relevant.

Lægeforeningen er dog ikke bekendt med, at der skulle gælde en tilsvarende frist, når muligheden for at benyttes anden entydig identifikation implementeres fsva. journaler. Ligesom det er vigtigt, at der findes samme muligheder for brug af anden entydig identifikation i journaler og i logs, er det vigtigt, at løsningen håndteres på samme måde, så oplysninger, det er fundet relevant at sløre det ene sted, ikke udstilles det andet sted, fordi fristen er udløbet og sløringen dermed ophørt. Lægeforeningen vil opfordre til, at det sikres, at det ikke sker.

Lægeforeningen finder derfor også, at det er vigtigt, at de ansvarlige for håndtering af sløring vejledes om, at sløringen ophører efter 90 dage, medmindre det fortsat er aktuelt, således at der skabes opmærksomhed om, at fortsat sløring kræver en aktiv stillingtagen.

Vigtigt med grundig vejledning til de personer, der skal træffe afgørelse om udlevering af oplysninger
Lægeforeningen mener derudover, at der er behov for grundig vejledning til de personer, der får ansvaret for at skulle træffe afgørelse om udlevering af oplysninger om identiteten på sundhedspersonen, når en borger anmoder herom. Det er meget vigtigt, at de ansvarlige er ordentlig klædt på til opgaven. Efter Lægeforeningens opfattelse er det især vigtigt at få slået fast, hvilke afgørende hensyn til andre private interesser der vil kunne begrunde, at man afslår borgerens anmodning om at udlevere oplysninger om sundhedspersonen bag sløringen.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til de øvrige ændringer i bekendtgørelserne.


Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen