Gå til indhold

Faglig bedømmelse overlæger

Regionerne har vedtaget fælles principper for den faglige bedømmelse ved ansættelse af overlæger. Med udgangspunkt i dem, fastlægges de nærmere retningslinjer i den enkelte region. Det skal sikre, at kompetencerne hos den ansatte overlæge modsvarer de opgaver og funktioner, som er knyttet til stillingen.


7 roller

For den konkrete overlægestilling udarbejdes en funktions- og opgavebeskrivelse, der danner grundlag for den faglige bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Funktionsbeskrivelsen og kravene til opgavevaretagelsen i den pågældende stilling struktureres omkring speciallægens 7 roller:

  1. Medicinsk ekspert
  2. Kommunikator
  3. Samarbejder
  4. Leder/administrator
  5. Sundhedsfremmer
  6. Akademiker
  7. Professionel

Den faglige bedømmelse

Før ansættelse i overlægestillinger gennemføres en faglig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer i forhold til indholdet i funktionsbeskrivelsen. 

Bedømmelsen laves af speciallæger i det pågældende speciale udpeget af ansættelsesmyndigheden. Der deltager altid en ekstern bedømmer fra en anden afdeling end den ansættende. 

Ved ansættelse af overlæge med et specifikt lægefagligt ledelsesansvar (herunder specialeansvarlig overlæge samt ledende overlæge), såfremt der til stillingen er knyttet specialeansvar – deltager en ekstern bedømmer fra et sygehus i en anden region end den ansættende.

De eksterne bedømmere udpeges fra en liste udarbejdet af det pågældende specialeselskab eller fra liste udarbejdet af regionens eller anden regions specialeråd.

Som minimum laves en skriftlig bedømmelse af den ansøger, som indstilles til ansættelse. Ansættelsesmyndigheden kan beslutte, at der skal laves skriftlige bedømmelser af flere ansøgere med henblik på vejledning om videre kompetenceudvikling (kilde: Danske Regioner).

Retningslinjer i regionerne

Regionerne fastsætter med udgangspunkt i de nævnte principper de nærmere retningslinjer for tilrettelæggelsen af den faglige bedømmelse i den enkelte region: