Gå til indhold

Aftale om kliniske lektorer ansat før 2012

Se aftalen her

Ansættelse
Aflønning
Arbejdsopgaver: Undervisning
Andre arbejdsopgaver
Ferie
Andre ansættelsesvilkår
Opsigelse
Opsigelse af aftalen

 

Ansættelse

§ 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger og 1. reservelæger ved de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Det er en forudsætning for ansættelse, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag.

Stk. 2. Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, der er nedsat i henhold til § 19 stk. 3 i Bekendtgørelse af 9. september 1993 om ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere ved de højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet. Genansættelse kan finde sted.

Stk. 3. Ansættelse sker for en periode på mindst 3 år og højst 5 år. I særlige tilfælde kan genansættelse ske for en kortere periode. Genansættelse kan finde sted.

Aflønning

§ 2. Kliniske lektorer indplaceres i sats A eller sats B. Inden for ansættelsesperioden kan der efter aftale mellem det sundhedsvidenskabelige fakultet og den kliniske lektor ske ændring af indplaceringen for en periode af mindst 1 år.

Stk. 2. En klinisk lektor i sats A aflønnes med et honorar på kr. 54.200 årligt (grundbeløb pr. 1. oktober 1984). En klinisk lektor i sats B aflønnes med et honorar på kr. 27.100 årligt (grundbeløb pr. 1. oktober 1984).

Stk. 3. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte honorarer procentreguleres efter den for statens tjenestemænd gældende lønjusteringsaftale.

Arbejdsopgaver

Undervisning

§ 3. En klinisk lektor i sats A er forpligtet til at varetage 60 konfrontationstimer årligt. En klinisk lektor i sats B er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt. Undervisningsforpligtelsen kan opfyldes som et gennemsnit over 2 år.

Stk. 2. Timetallet kan forhøjes op til henholdsvis 100 (sats A) og 50 (sats B) konfrontationstimer, hvis den kliniske lektor ikke tillægges andre arbejdsopgaver i et omfang som fastsat i § 4.

Stk. 3. Konfrontationstimer omfatter undervisning på større og mindre hold samt mundtlige eksaminationer, men ikke bedsideundervisning eller funktionen som tutor for et hold studerende.

Andre arbejdsopgaver

§ 4. Ud over undervisningsopgaverne kan det sundhedsvidenskabelige fakultet pålægge en klinisk lektor at udføre andre arbejdsopgaver i for sats A's vedkommende op til 200 timer årligt, og for sats B's vedkommende op til 100 timer. Det kan bl.a. dreje sig om følgende opgaver:
- vejledning af universitetsstuderende, der skriver selvstændige opgaver og bedømmelse af opgaver
- opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver
- planlægning og tilrettelæggelse af et eller flere fagområders undervisning
- deltagelse i faglige udvalg
- deltagelse i udviklingsopgaver i forhold til undervisning
- vejledning af PhD-studerende og bedømmelse af afhandlinger
- deltagelse i bedømmelsesudvalg ved disputatser og ansættelser ved fakultetet
- medlemskab af universitetets kollegiale organer og andre udvalg
Listen er ikke udtømmende.

Stk. 2. Fakultetet kan pålægge en klinisk lektor arbejdsopgaver af ovennævnte art i et større omfang end det i stk. 1. nævnte, hvis den kliniske lektor ikke tillægges undervisningsopgaver i et omfang som fastsat i § 3, stk. 1.

Ferie

§ 5. Kliniske lektorer afholder ferie med løn. Universitetet skal ved tilrettelæggelsen af en klinisk lektors undervisningsopgaver og andre arbejdsopgaver tage hensyn til ferie planlagt i hovedstillingen. Til kliniske lektorer ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 % af aflønningen anført i § 2.

Andre ansættelsesvilkår

§ 6. For så vidt angår sygdom, barsel og adoption samt tjenestefrihed gælder de regler, der er anført i §§ 15-17 i Overenskomst for Akademikere i Staten.

Opsigelse

§ 7. Den ansatte fratræder stillingen som klinisk lektor ved ansættelsesperiodens udløb uden yderligere varsel, medmindre genansættelse har fundet sted.

Stk. 2. I ansættelsesperioden kan opsigelse finde sted. Varslet er fra den ansattes side 1 måned til udgangen af en måned. Fra ansættelsesmyndighedens side er varslet 1 måned til udgangen af en måned inden for de første 6 måneders ansættelse og efter 6 måneders ansættelse 3 måneder til udgangen af en måned.

Stk. 3. De ansatte er omfattet af den aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om afskedigelsesprocedure, der er optaget i § 21 i Overenskomst for Akademikere i Staten.

Opsigelse af aftalen

§ 8. Denne aftale har virkning for de kliniske lektorer, der ansættes pr. 1. februar 1995 og fremefter. Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts.

Stk. 2. Fra 1. februar 1995 kan der ikke ansættes eller genansættes kliniske lektorer og eksterne kliniske lektorer efter aftale af 15. februar 1979 mellem Undervisningsministeriet og Foreningen af Yngre Læger samt Foreningen af Speciallæger vedrørende kliniske lektorer samt eksterne kliniske lektorer, der varetager undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium.