Gå til indhold

Kend dine ferierettigheder

Overlæger har ret til 5 ugers ferie og 5 feriefridage.

5 ugers ferie og 5 feriefridage

Overlæger har, ligesom andre ansatte i regionerne 5 ugers ferie og 5 feriefridage. Overlæger er samtidig omfattet af Ferieaftalen for regionalt ansatte (pdf)  og Aftale om 6. ferieuge (pdf) mv. for ansatte i regionerne. Aftalerne indeholder og udbygger ferielovens rettigheder. Aftalerne kan ikke fraviges, med mindre det fremgår udtrykkeligt. Du kan læse mere om feriereglerne nedenfor og Den regionale ferievejledning (pdf)

Ferie skal optjenes

Overlæger har normalt ferie med løn. Ferien optjenes i ferieåret, der løber fra 1. september til 31. august i det efterfølgende år. Du optjener 15,42 timers ferie med løn pr. måned, svarende til 5 ugers ferie med løn pr. år.

Afholdelse af ferie

Den optjente ferie skal holdes i den tilhørende ferieafholdelsesperiode, som starter den 1. september (det vil sige samtidig med optjeningsperioden), og går til og med den 31. december i det efterfølgende år. Ferieafholdelsesperioden er således 16 måneder og dermed 4 måneder længere end optjeningsperioden.

Ferie holdes med 5 dage pr. uge + den følgende weekend. Dvs. 7 på hinanden følgende kalenderdage. En ferieuge starter derfor mandag morgen på sædvanligt mødetidspunkt. Du har dermed ikke krav på at holde fri i begge weekender i forbindelse med en ferieuge.

Du har altid ret til mindst 3 ugers sammenhængende hovedferie indenfor hovedferieperioden maj-september. Også selvom du ikke har optjent fuld ferieret. Du kan efter gensidig aftale vælge, at hovedferien lægges uden for hovedferieperioden, men 2 af hovedferieugerne skal altid holdes i sammenhæng. Din arbejdsgiver fastlægger feriens placering efter forudgående drøftelse med dig. Din arbejdsgiver skal så vidt muligt efterkomme dine ønsker, under hensyntagen til arbejdets udførelse. Hovedferie skal varsles af din arbejdsgiver med 3 måneder. Restferien skal varsles med minimum 1 måned. Som udgangspunkt holdes restferien i hele uger, men den kan, hvis driften kræver det, blive pålagt holdt på enkeltdage. 

Frem til den 1. september 2020 gjaldt det, at ferien skulle afholdes med den på ferietidspunktet gældende beskæftigelsesgrad (ugentlige timetal). Det gjaldt også, selvom man aktuelt var på nedsat tid, men var fuldtidsbeskæftiget i optjeningsåret. Med indførelsen af de nye ferieregler fra 1. september 2020 er dette ændret således, at lønnen under ferie skal beregnes ud fra lønnen på ferietidspunktet, men i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.   

Ferie kan i øvrigt ikke pålægges afholdt på det ugentlig fridøgn, søgnehelligdage, sædvanemæssigt fastsatte fridage eller erstatningsfridage herfor.

De 5 feriefridage (6. ferieuge)

Aftale om 6. ferieuge mv. regulerer retten til de fem feriefridage, også kaldet særlige feriedage. 

Særlige feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes fra 1. maj i året efter til 30. april det følgende år. For eksempel afholdes de særlige feriedage, der optjenes i 2020 i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022.

Særlige feriedage er forskellige fra almindelige feriedage, ved at de holdes efter aftale mellem ledelsen og medarbejderen, at de ikke skal holdes på ugebasis, men kan holdes på dagsbasis, og at den ansatte har ret til at få 6. ferieuge udbetalt.

Lønnen under ferien

Løn under ferie er den fast påregnelige løn. Bemærk, at evt. vagthonorarer også skal udbetales, jf. overenskomstens § 20, stk. 6.

Overlæger med løn under ferie har desuden krav på særlig feriegodtgørelse på 1,95 % af den ferieberettigede løn, som udbetales fordelt over 3 gange, henholdsvis den 31. maj (1 % af lønnen i perioden 1. september til 31. maj), den 31. august (1 % af lønnen i perioden 1. juni til 31. august) og senest den 1. maj (0,95 % af lønnen i det forudgående kalenderår).

Sker der ændringer mht. udbetalingstidspunktet for særlige feriegodtgørelse?

Tidligere fik man udbetalt den særlige feriegodtgørelse (1,95 pct.) én gang årligt med april -lønnen. Tillægget bestod dels af et ferietillæg på 1 % af lønnen, som følger af ferieloven og forhøjelse af dette på 0,95 % af lønnen, som følger af den regionale overenskomst.

Med den nye ferielov vil udbetalingerne blive opdelt i 3. De to af udbetalingerne dækker det ferietillæg, som man har ret til efter ferieloven (1 % af lønnen) og vil blive fordelt på følgende vis (første gang med maj- og august-lønnen i 2021):

Første del betales med maj-lønnen. Her får du udbetalt 1 % af lønnen i optjeningsperioden september – maj.

Anden del betales med august-lønnen Her får du udbetalt 1 % af lønnen i optjeningsperioden juni – august

For så vidt angår forhøjelsen på 0,95 % af lønnen vil denne blive udbetalt på samme måde som i dag, nemlig med aprillønnen, og den vil udgøre 0,95 % af lønnen i det forudgående kalenderår.

Samlet set får du udbetalt det samme, det kommer bare nu i 3 omgange i stedet for 1.

Hvad betyder det at holde ferie på forskud?

At holde ferie på forskud betyder, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder din ferie, før du har optjent den. Det underskud, du får på sin feriesaldo bringes ned i de følgende kommende måneder efterhånden som du optjener ny ferie (15,42 timers ferie pr. måned).

Du kan kun holde din ferie på forskud, hvis din arbejdsgiver er med på det.