Gå til indhold

Merarbejde - vejledning

Her kan du finde en vejledning til merarbejde

Merarbejdssagen skal varsles

Merarbejdet anerkendes - registrering af arbejdstid

Merarbejdet anerkendes ikke

Hvordan godtgøres merarbejde?


Merarbejde kan godtgøres, hvis det er midlertidigt og strækker sig over en periode på normalt mindst 4 uger.

Merarbejdet godtgøres så vidt muligt i form af afspadsering af samme varighed + 50 pct. Hvis afspadsering ikke er muligt, godtgøres merarbejdet med 1/1924 af årslønnen med tillæg af 1/3 af pensionsbidraget. For deltidsansatte overlæger (f.eks. på en seniorordning) skal der ikke tillægges 50 pct.

Hvis merarbejdet sker uden for normal arbejdstid, dvs. aften (kl. 18-21) og lørdage (kl. 8-16), skal der også ydes honorar for tjeneste.

Hvis du oplever, at du arbejder væsentligt mere end 37 timer pr. uge, eller forventer at skulle gøre dette i en periode, har du mulighed for indlede en merarbejdssag for at få dit merarbejde honoreret.

Merarbejdssagen skal varsles


Du skal varsle merarbejdssagen over for din ledelse, typisk den ledende overlæge. Det kan ske ved, at du – evt. sammen med kollegaer, som også har merarbejde – skriver en mail til ledelsen og begrunder, hvorfor det er nødvendigt for dig/jer at udføre merarbejde. Der kan f. eks. være tale om vakance i stillinger, længerevarende sygefravær i afdelingen, afvikling af ventelister eller forøget arbejdsmængde, der ikke har medført en tilsvarende øget normering.

Merarbejdet anerkendes - registering af arbejdstid

Når ledelsen har anerkendt merarbejdet, skal du (og dine kolleger) løbende registrere arbejdstiden dag for dag og effektive timer i forbindelse med vagt. De effektive timer under vagt skal dog ikke medtages, hvis der er indgået en aftale om, at disse timer udbetales i stedet for afspadsering:

  • Opgørelsen af merarbejdet skal afleveres til ledelsen ved merarbejdets ophør eller mindst hvert kvartal, hvis merarbejdet strækker sig over en længere periode
  • På baggrund af opgørelsen godkender regionen merarbejdets omfang, i praksis kan dette være den enkelte sygehusledelse eller centerledelse, der godkender merarbejdet.

Merarbejdet anerkendes ikke

Hvis ledelsen ikke vil anerkende, at merarbejde skal honoreres, bør du drøfte med din ledelse, hvordan arbejdstiden kan nedbringes, f.eks. ved arbejdsomlægninger, reduceret patientindtag eller andet.

Husk: Overenskomstens og arbejdsmiljølovens regler om arbejdstid skal overholdes, også at du maksimalt må arbejde gennemsnitligt 48 timer pr. uge.

Kontakt den lokale tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende merarbejde. Tillidsrepræsentanten har i øvrigt adgang til at indhente oplysninger om godkendt merarbejde på arbejdspladsen.