Gå til indhold

Lægelig ledelsesreform (OK21)

Ved OK21 aftalte Overlægeforeningen og Danske Regioner en række, som skal styrke lægelige ledelse. Her kan du læse mere om tiltagene og følge implementeringen af den lægelige ledelsesreform, som også er en del af OK21.

Overenskomsten (OK21) understreger nu, at alle overlæger er ledere og giver mulighed for, at flere ledende overlæger kan påtage sig strategisk ansvar og dermed aflaste cheflægen og mindske ledelsesspændet.

Aftalen vedrørende lægelige chefer er opdateret og dækker nu cheflæger og ledende overlæger.

En række elementer skal styrke alle overlæger som ledere. Blandt andet er det gjort tydeligt, at alle overlæger har både ret og pligt til mindst ti dages efteruddannelse og en lederudviklingssamtale årligt.

Sagt og skrevet 

Efteruddannelse

Overenskomsten giver dig som overlæge ret til mindst 10 efteruddannelsesdage om året. Og du skal have en plan for din efteruddannelse, som skal aftales ved den årlige LUS (Lederudviklingssamtale).

Efteruddannelse er vigtig for, at du som overlæge altid kan sikre den bedst mulig patientbehandling, og for at du selv oplever at havet et fagligt interessant job, samt at du bevarer din værdi som speciallæge/overlæge for sundhedsvæsnet.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at sikre relevant efteruddannelse og kompetenceudvikling af dig og dine kollegaer. Men efteruddannelse er også dit eget ansvar, og du bør både efterspørge efteruddannelse ved LUS og i dagligdagen. Det er vigtigt, at du selv vedvarende efterspørger efteruddannelse og insisterer på vigtigheden ikke kun for dig selv, men også for organisationen.

Ifølge § 26 i Overenskomsten har alle overlæger har ret og pligt til efteruddannelse. De 10 årlige dage til efteruddannelse er rettet mod både de faglige og de ledelsesmæssige kompetencer.

Det er aftalt i overenskomsten, at du og din leder skal aftale en gensidigt forpligtende efteruddannelsesplan ved den årlige LUS-samtale. Planen kan have et flerårigt sigte, men den skal årligt evalueres og justeres, så det sikres, at aftalte aktiviteter, herunder antallet af dage, bliver fulgt.

Efteruddannelsen skal tilrettelægges under hensyn til både overlægens og afdelingens ønsker og behov.

Både dine ønsker og afdelingens behov for at sikre de nødvendige specialistkompetencer indenfor ekspertområde og subspecialer vil indgå ved valg af efteruddannelsesaktiviteter. Der kan være forskellige individuelle behov for den enkelte overlæge i forhold til opgaver og funktion sammenholdt med afdelingens behov.

Efteruddannelse skal derfor ske med perspektiv på både det team og den organisation, du arbejder i, såvel som på de mål som du i din egen karriere arbejder hen imod. Dette gælder den faglige efteruddannelse, men lige så meget de andre professionelle kompetencer som kommunikation, samarbejde og teamwork og det tværfaglige lederskab.

Mål og behov kan ændre sig over tid, hvis du får en anden plads i organisationen, eksempelvis som uddannelses- eller forskningsansvarlig. Din efteruddannelsesplan skal derfor løbende revideres med henblik på udvikling og dokumentation i forbindelse med både din og afdelingens udvikling.

Efteruddannelse kan og bør ske på mange niveauer: I det daglige arbejde og igennem fleksible og individualiserede kompetenceudviklingsaktiviteter (fx: litteraturlæsning, e-læring, kurser, kongresser, formaliserede uddannelsesforløb, fokuserede ophold lokalt, regionalt, nationalt og internationalt mm).

Når du deltager i efteruddannelse, som er pålagt eller godkendt af ledelsen, får du tjenestefrihed med løn.

Som udgangspunkt dækkes kursusafgift, transport mv. af arbejdsgiver, med mindre anden finansiering er aftalt konkret. Det kan være industrisponseret efteruddannelse, som ifølge en aftale mellem lægemiddelindustrien og hospitalsejerne altid skal tildeles efter aftale med din ledelse. Det er under alle omstændigheder tilrådeligt at have betalingsspørgsmålet afklaret inden deltagelse eller eventuelle udlæg for kursusafgift, rejse eller ophold. Det vil i den situation være de almindelige regler ved tjenesterejser, der er gældende.

Du kan med fordel tage udgangspunkt i Overlægeforeningens politikpapir om efteruddannelse, forberedelsesskemaet til efteruddannelsesplan og det MIND MAP, som Overlægeforeningen har udarbejdet i tillæg til det LUS-skema, som dit lokale hospital benytter. Du kan se Overlægeforeningens efteruddannelsespolitik, LUS-skema og inspirationsmateriale i boksen til højre.