Gå til indhold

Bedriftslæge

I forbindelse med indgåelse af bedriftslægeoverenskomsten mellem PLO og Dansk Arbejdsgiverforening i 1987 blev det muligt at blive ansat som bedriftslæge.

Formålet var at styrke den lægefaglige indsats vedrørende arbejdsmiljøet ude i de enkelte virksomheder. Samtidigt blev der udformet en ny bekendtgørelse for bedriftssundhedstjenester indeholdende nye opgaver, hvor den lægefaglige ekspertise kunne styrke arbejdsmiljøet.

Bedriftslæger i Danmark er ofte arbejdsmedicinere, eller almen medicinere med interesse for arbejdsmiljø, der er ansat i en virksomhed eller i et konsulentfirma. Arbejdet er virksomhedsnært og foregår oftest ude på virksomhederne eller i særligt indrettede klinikker. Arbejdsopgaverne er meget alsidige og varierende f.eks.:

Rådgivning om: ulykkesforebyggelse, ergonomi, toksikologi, indeklima, støj, arbejdsmiljølovgivning og arbejdsskadelovgivning

  • Forebyggelse og kontrol af særlige faktorer i virksomhedens arbejdsmiljø (eks.: enzymallergi, forsøgsdyrsallergi, mineraluldsfibre, ioniserende stråling)
  • Forebyggende helbredsundersøgelser af medarbejdere
  • Arbejdsfastholdelse og rehabilitering af sygdomsramte medarbejdere, herunder medarbejdere med stress
  • Samarbejde og sparring med faglige konsulenter inden for arbejdsmiljø (arbejdsmiljøsygeplejersker, bedriftsfysioterapeuter, ingeniører, m.v.)

En bedriftslæge (virksomhedslæge) bidrager således med en speciallægeekspertise og en bred viden om arbejdsforhold, som fokuserer på at højne virksomhedernes arbejdsmiljø, fastholde dygtige medarbejdere, fremme sundheden og dermed øge den enkelte virksomheds produktivitet.

Stillingen som bedriftslæge er ikke længere overenskomstdækket.

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår.

Dansk Arbejdsgiverforening har med virkning fra 1. marts 2013 opsagt overenskomsten gældende for bedriftslæger og meddelt, at overenskomsten ikke ønskes fornyet.

Det betyder, at der ikke længere er en overenskomstaftale, som sikrer, at lønningerne automatisk reguleres. PLO vil dog løbende opdatere lønningerne med den reguleringsprocent, der hidtil har været aftalt. Det betyder, at PLO vil anvende den regionalt aftalte lønregulering og opdatere lønningerne på de tidspunkter, hvor lønningerne på det regionale område bliver reguleret. Dermed følger lønudviklingen, som hidtil, de overenskomstansatte overlæger.

Men lønningerne vil altså fremadrettet alene være vejledende - ikke være overenskomstfastsatte - og vil derfor ikke være noget, du pr. automatik har krav på.

Hvad betyder det, at overenskomsten er opsagt?

Opsigelsen af overenskomsten har forskellig betydning afhængig af, om du allerede var ansat, før overenskomsten udløb, eller om du er blevet ansat 1. marts 2013 og herefter.

Lønforhandling:
Det er altid muligt at forsøge at forhandle en højere løn end den vejledende fastsatte, både ved ansættelsen og ved de løbende lønforhandlinger. Du har/ kan komme med særlige kompetencer, du kan fremhæve nogle resultater, du har opnået, eller du har måske fået ledelsesansvar. 

Allerede ansat:
Hvis du blev ansat før 1. marts 2013, er din arbejdsgiver forpligtet til at opretholde overenskomstens regler. Din arbejdsgiver må ikke sætte dig ned i løn, og er du fuldtidsbeskæftiget, har du ret til en ren arbejdsgiverbetalt pension svarende til 15 % af din løn. Endvidere indeholder overenskomsten særlige opsigelsesregler, aftaler om efteruddannelse m.v. Du kan læse overenskomsten for bedriftslæger her (pdf).

Nyansatte:
Hvis du er ansat 1. marts 2013 eller senere, er du ikke automatisk dækket af en overenskomst eller de vilkår, der er beskrevet i den ophørte overenskomst. Men du har mulighed for at aftale vilkår, der svarer til overenskomstens vilkår. Efter PLO’s opfattelse bør du ikke acceptere en løn, der ligger under den tidligere gældende overenskomsts løn og pensionsvilkår.

Før ansættelsen:
PLO vil løbende opdatere den vejledende løn, som vi mener en bedriftslæge, som minimum skal oppebære. Du bør derfor orientere dig om denne, før du går til jobsamtalen, således at du kan præsentere din kommende arbejdsgiver for dit lønkrav. Da der ikke er nogen overenskomst, der sikrer dig denne løn, kan arbejdsgiveren sige nej, og i sidste instans vil din løn være et forhandlingsspørgsmål mellem dig og din kommende arbejdsgiver.

Accepterer arbejdspladsen at følge PLO’s vejledende lønninger, bør det aftales, at disse som minimum reguleres løbende svarende til de til enhver tid af PLO opdaterede lønninger for bedriftslæger.

Ud over løn og pension bør du fokusere på hvilke aftaler, der er på pågældende arbejdsplads om følgende forhold:

Arbejdstid: Normalt er arbejdstiden 37 timer pr. uge. Ofte vil bedriftslægen følge de arbejdstidsaftaler, der generelt er på pågældende arbejdsplads. Men det er relevant at se på, om der er betalt frokost, således at frokostpausen indgår i arbejdstiden, eller om du selv betaler for den. Det er også relevant at se på, hvilke aftaler der gælder for overarbejde. Arbejdstid og løn hænger jo sammen. Så afhængig af lønnens størrelse og merarbejdets omfang kan det være relevant at indgå aftaler om, hvordan overarbejde honoreres.
Barsel, fravær: Medmindre du aftaler andet, har du ikke ret til fuld løn under barsel eller ved barns sygedage. Afhængig af din livssituation bør du sikre dig, at der er ret til fuld løn under graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov. Endvidere kan ret til betalt fravær på barns 1. og 2. sygedag være relevant.
Ferie: Ferieloven giver ret til 5 ugers ferie og 1 % i ferietillæg. Mange steder er der aftalt en 6. ferieuge og et højere ferietillæg på fx 1,5 %.
Efteruddannelse: Efter hidtil gældende overenskomst havde en bedriftslæge ret til 2-3 ugers betalt efteruddannelse. Det er vigtigt, at du sikrer dig ret til betalt efteruddannelse.
Opsigelse: Efter hidtil gældende overenskomst var der aftalt et forlænget opsigelsesvarsel fra både bedriftslægens og arbejdsgiverens side. Et længere opsigelsesvarsel giver en større sikkerhed i ansættelsen, men kan også være besværlig, hvis man ønsker at skifte arbejde.

Skal du forhandle ansættelseskontrakt, bør du kontakte din faglige organisation.