Gå til indhold

Praksisformer i almen praksis

Almen praksis er organiseret på forskellige måder. Her har vi samlet de mest centrale praksisformer.

Der er mange overvejelser ved valg af praksisform. Brug siden som inspiration, og tag ellers fat i dine sparringspartnere og rådgivere, eksempelvis advokater og revisorer med erfaring inden for almen praksis.

Overordnet set findes der to praksisformer: enkeltmandspraksis og kompagniskabspraksis.

Herunder er der mulighed for at drive din praksisform ud fra forskellige praksistyper: samarbejdspraksis, delepraksis eller licenspraksis. Du kan selv vælge at drive din praksisform som en samarbejdspraksis, og såfremt du opfylder visse betingelser, har du mulighed for at indgå i en delepraksis. Efter aftale med regionen kan du vælge at etablere en licenspraksis. Alle praksisformer er mulige ift. praksistyperne.

Jf. OK22 §10 kan almen praksis drives i selskabsform. Valget af selskabsform skal drøftes med en revisor.

Praksisformer
Praksistyper

Praksisformer

En enkeltmandspraksis, også kaldet solopraksis, er en praksis, der drives af én læge eller ét alment lægeselskab uden fællesskab med andre læger om patienter og økonomi. Det er altså ét ydernummer med én lægekapacitet, som ejes af én læge. 

Hvis du vil vide mere om de forskellige former for solopraksis, kan du kontakte din sparringspartner (revisor eller advokat, der er bekendt med lægebranchen).

En kompagniskabspraksis er en praksis, der drives af to eller flere læger og/eller almene lægeselskaber, der har fælles patientkreds, økonomi, lokaler og personale. Dvs. ét ydernummer, der omfatter flere lægekapaciteter, og som ejes af en eller flere læger i fællesskab. 

Ejerskabet til et interessentskab (dvs. en virksomhed – her en kompagniskabspraksis – der har mindst to ejere) kan både være personligt eller via et selskab. Driver du praksis i et interessentskab, laver du en interessentskabskontrakt, der regulerer samarbejdet. 

Læs mere om etablering af kompagniskab i almen praksis her.

Praksistyper

  • Samarbejdspraksis drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis.
  • De enkelte deltagere har hver deres patienter.
  • Udgifter til lokaler og fællesfunktioner som laboratorier mv. deles af deltagerne. Deltagerne deles helt eller delvist om personale. 
  • Indtægter fra patientbehandling deles ikke, men hver deltager driver sin egen selvstændige forretning og bidrager til fællesudgifterne.
  • Fællesfunktioner mv. og udgifter hertil kan ske i selskabsform. Lægerne aftaler i en samarbejdspraksiskontrakt, hvordan samarbejdet skal fungere. 

Læs mere om etablering af samarbejdspraksis i almen praksis her.

En delepraksis er en praksistype, hvor der er mulighed for at arbejde flere læger, end der er af oprindelige lægekapaciteter. Det betyder populært sagt, at man bliver en ekstra læge til at udføre klinikkens arbejde, hvorved en eller flere læger kan have nedsat arbejdsmængde. 

Det er eksempelvis en delepraksis med fire læger til tre lægekapaciteter, fordi en praktiserende læge har behov for nedsat arbejdsmængde. At indgå i en delepraksis er en oplagt mulighed for nyuddannede almenmedicinere, som ønsker at påbegynde arbejdet i almen praksis med lidt færre patienter end normtallet samt at have mulighed for sparring. 

Både enkeltmandspraksisser og kompagniskabspraksisser har mulighed for at opnå deletilladelse og etablere en delepraksis.

 

Det er muligt at få en delepraksistilladelse gennem: 

1) Tilladelsesordning om delepraksis, hvor man søger Samarbejdsudvalgets tilladelse (OK §13, stk. 2).

Tilladelse til delepraksis kan søges, hvor den praktiserende læge på grund af kronisk sygdom eller alvorlig sygdom i nær familie har brug for aflastning. Delepraksistilladelse kan endvidere gives, såfremt den praktiserende læge stiller sin arbejdskraft til rådighed for andre faglige funktioner såsom undervisning, konsulentarbejde eller fagpolitisk arbejde i minimum 10 timer pr. uge. 

Samarbejdsudvalget vil næsten altid øge antallet af tilmeldte patienter i en delepraksis, ofte svarende til halvdelen af normtallet. Hermed vil det samlede antal patienter i klinikken være øget, men der vil være færre patienter pr. læge end før delepraksisordningen. 

Delepraksistilladelsen er en personlig ordning. Dvs. at tilladelsen er knyttet til en persons vilkår, og at den bortfalder, hvis disse vilkår ikke længere er opfyldt. Dette er eksempelvis hvis den praktiserende læge med delepraksistilladelse grundet sygdom bliver rask eller skifter klinik. Deletilladelsen varer 2 år efter, at de personlige forhold ikke længere er til stede jf. OK §13, stk. 4. 

Læs mere om tilladelse til etablering af delepraksis her

 

2) Meddelelsesordning om delepraksis, der ikke kræver kontakt til Samarbejdsudvalget (OK §13, stk. 5).

Hvis klinikken ligger i et lægedækningstruet område (LTO), har man ret til at etablere delepraksis i en periode på op til 6 år, hvorefter lægen har mulighed for at søge om en ekstra lægekapacitet. Her opnår klinikken delepraksistilladelse ved at meddele PLO: 1) datoen for påbegyndelse af delepraksis 2) dokumentation for, at en ansat læge eller medejer er klar til at besætte delepraksiskapaciteten. 

Ved delepraksis som meddelelsesordning får man ikke tildelt flere patienter, end man oprindeligt havde, som det er tilfældet ved tilladelsesordningen. Delepraksis er ikke knyttet til personlige forhold, men etableres i stedet i kraft af, at praksis befinder sig i et lægedækningstruet område (LTO) jf. §13, stk. 5. Det er muligt at etablere delepraksis i op til 6 år, og såfremt området derefter stadig er lægedækningstruet, har den etablerede delepraksis ret til at få tilført en ekstra lægekapacitet. Dette skal meddeles til regionerne 6 måneder inden delepraksisperioden udløber. 

Læs mere om særlige forhold for lægedækningstruede områder her

 

 

En licensklinik drives efter aftale med regionen ved, at regionen kan stille lokaler, udstyr, klinikpersonale og administration til rådighed for den alment praktiserende læge. Lægen betaler til gengæld et beløb til regionen for omkostningerne til husleje, drift og aflønning af personale mv.

Aftalen garanterer, at lægen kan overtage driften af klinikken på almindelige vilkår, dvs. lægen kan købe klinikken af regionen, hvis lægen har lyst til det. Der er ingen tidsbegrænsning for, hvor længe lægen kan drive en licensklinik udover eventuel aftale med regionen. 

En licensklinik er eksempelvis en oplagt mulighed for to eller flere speciallæger i almen medicin, der overvejer at starte en kompagniskabsklinik sammen. De kan, gennem etableringen af en licensklinik, prøve livet som kompagnoner af, inden de sammen investerer i en fælles klinik, lige såvel som man kan vælge en licensklinik for at fokusere på lægerollen og have færre administrative opgaver. Interesserede speciallæger i almen medicin kan kontakte de regionale PLO-kontorer.

Gradvis overtagelse af praksis: Mulighed for generationsskifteaftale

Et alternativ til delepraksis kan være at indgå i en generationsskifteaftale (OK22 § 23). Her kan en ældre alment praktiserende læge ansætte en speciallæge uden at have en ekstra ledig kapacitet. Dette er med henblik på en gradvis overtagelse af klinikken, hvor de to læger i en årrække har mulighed for at deles om patienterne, indtil den yngre læge er klar til helt at overtage praksis. En generationsskifteaftale er oplagt for en yngre læge, som gradvist vil prøve praksislivet af før overtagelse. For en ældre læge giver generationsskifteaftalen mulighed for aflastning og øget fleksibilitet inden pension.

 
Læs mere om mulighederne og betingelserne for en generationsskifteaftale her

Praksiskøbskursus

Hvis du vil vide mere om de forskellige praksisformer og dykke nærmere ned i økonomi, jura og ledelsesaspekter af praksiskøb, kan du tage et kursus gennem PLO-Efteruddannelse. Hvis du er uddannelseslæge i fase 3, kan du få dækket en del af kursusudgiften. 

PLO-Efteruddannelse udbyder to kurser om praksiskøb: ”Praksiskøb – få styr på økonomien og jura inden køb af praksis” og ”Praksiskøb – fra uddannelseslæge til leder”. Find dem i kursusoversigten

 

Siden opdateret marts 2023.