Gå til indhold

Goodwillberegning

Inden PLO kan godkende praksishandlen, skal vi tjekke din goodwillberegning.

Det skyldes, at PLO’s repræsentantskab har vedtaget, at der i praksishandler ikke må aftales en goodwill, der overstiger, hvad der svarer til 136% af gennemsnittet af de 3 forudgående regnskabsårs bruttoindtægt reguleret i overensstemmelse med ændringer i overenskomstens reguleringsprocent ved en kontant betaling.

Derfor skal du indsende din beregning, så vi kan se, at størrelsen på goodwill ikke overstiger maxgrænsen.

De korrektionsfaktorer, bruttoindtægten må reguleres med, offentliggøres i en honorartabel, pr. 1.4. og 1.10. Procentsatserne kan også findes her.

I bruttoindtægten, der ligger til grund for goodwillberegningen, indgår alle praksis' indtægter ved undersøgelse og behandling af gruppe 1 og gruppe 2 sikrede, attestudstedelse, privathonorarer m.v.

Vagtindtjening kan maksimalt indgå med et beløb svarende til den gennemsnitlige vagtindtjening pr. læge i den pågældende region. Oplysning om den gennemsnitlige vagtindtjening findes her.

Hvis en praksis ikke har haft vagtarbejde, kan der ikke beregnes goodwill af en fiktiv vagtindtjening, som praksis kunne have haft.

Læger, der driver praksis på øer, der ikke er omfattet af regionens sædvanlige vagtordning, kan beregne goodwill af den faktisk oppebårne vagtindtægt, selv om denne overstiger gennemsnittet i regionen.

Vagtindtægter, der optjenes af en deltager i et kompagniskab, anses for optjent af kompagniskabet. Der tages således ikke hensyn til, hvilke kompagnoner der har optjent hvilke beløb (samme princip som for dagtidsindtægten). Ved goodwillberegning for et 2-mandskompagniskab kan der således i beregningsgrundlaget maksimalt indgå 2 gange den gennemsnitlige vagtindtægt i regionen, uanset hvilken af kompagnonerne der har optjent beløbene. Ved beregning af goodwill for den ene kompagnon, kan der indgå det halve.

Ved delepraksis kan der maksimalt indgå den gennemsnitlige vagtindtægt for det antal lægekapaciteter praksis råder over.

Ydelser fra Administrationsudvalget kan indgå i beregningsgrundlaget i det omfang, de må anses for at være en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis der har været vikar i praksis, vil der i bruttoindtægten indgå såvel ydelser fra Administrationsudvalget som de ydelser, der er optjent af vikaren. I sådanne tilfælde må beregningsgrundlaget reduceres skønsmæssigt.

I beregningsgrundlaget kan ikke indgå lønindtægt af nogen art. Det vil sige, at indtægt ved funktion som kommunallæge, praksiskonsulent, praksiskoordinator, efteruddannelsesvejleder og lignende skal holdes udenfor.

Hvis der er pålagt praksis højestegrænse i henhold til § 88 i overenskomst om almen praksis, skal den bruttoindtægt, der ligger til grund for goodwillberegningen reduceres i overensstemmelse hermed.

Bemærk, at kravene til dokumentation vedrørende værdi af inventar, instrumenter og andre effekter samt goodwill gælder for alle aktiver, også selv om der for et af aktiverne er aftalt en pris, der er mindre end værdien i handel og vandel.