Gå til indhold

Beskatning ved salg af delepraksis

Præciseringer fra SKAT på udvalgte skattemæssige spørgsmål.

PLO modtager af og til skattemæssige spørgsmål fra læger, der ønsker at etablere delepraksis som led i generationsskifte. Det vil sige, at en ældre læge optager en delekompagnon og samtidig ønsker at aftale, at delekompagnonen senere skal overtage resten af praksisdelen.

Skattemæssigt kan der være risiko for, at sælger beskattes af både første og anden del af afståelsessummen i det år, hvor aftalen indgås.

PLO har på den baggrund anmodet SKAT om et såkaldt bindende ligningssvar i en konkret sag, hvor parterne havde aftalt følgende:

”Ved læge A’s udtræden af samarbejdet pr. den 31. december 2012 på grund af alder eller ved opsigelse forinden dette tidspunkt, hvilket kan ske med 6 måneders varsel til den 1. i en måned, har læge B pligt til enten selv at købe læge A’s andel pr. udtrædelsesdagen (ophørsdagen), eller at anvise en køber til hvem, læge A påtager sig at sælge sin andel i henhold til nærværende tillæg.”

Goodwill for anden halvdel af praksis var aftalt at skulle udgøre en nærmere angivet procentsats af gennemsnittet af de i forhold til udtrædelsesdagen 3 forudgående regnskabsårs bruttoindtægt med tillæg af korrektionsfaktorer.

SKAT udtalte, at denne aftale ikke udløser skattemæssige konsekvenser for læge A og læge B i det år, hvor aftalen blev indgået. Dette blev begrundet med:

  • Der er usikkerhed om det faktiske overdragelsestidspunkt, da overdragelsestidspunktet er aftalt til ”senest den 31. december 2012”, og
  • Den endelige købesum kendes først på handelstidspunktet, da der indgår variable faktorer i beregningsmodellen.

SKAT vurderede, at ejendomsretten til læge A’s andel af lægepraksissen først overgår til køber (ny medejer eller læge B) på det tidspunkt, hvor der mellem parterne er indgået en endelig bindende aftale om køb, hvor købsdato og købesum er fastlagt.

PLO havde endvidere spurgt, om det vil udløse skattemæssige konsekvenser for læge B, hvis der ved læge A’s udtræden indgås købsaftale direkte mellem læge A og en af læge B anvist køber. SKAT udtalte, at da overdragelsen sker mellem læge A og tredjemand, er overdragelsen læge B skattemæssigt uvedkommende.

Det skal tilføjes, at salg til tredjemand – og altså videreførelse af delepraksis – forudsætter, at praksis søger og får samarbejdsudvalgets tilladelse til fortsat delepraksis.