Gå til indhold

Mulighed for at udskyde beskatning af Goodwill (ophørsversion)

Det er muligt helt eller delvis at udskyde beskatningen af goodwill, ved indskud på en pensionsordning. Samme regel gælder, hvis man får anden skattepligtig fortjeneste, når man sælger sin erhvervsvirksomhed.

Ordningen består i, at den skattepligtige fortjeneste, dog maksimalt kr. 2.625.800 kr. (2016 niveau), kan indskydes på en pensionsordning. I alt væsentligt er indskuddet dog kun muligt på en livrenteordning.

Der kan foretages et skattemæssigt fradrag for indskuddet, så beskatningen af fortjenesten ved salg af lægepraksissen udskydes og udjævnes. Formålet med reglerne er at udskyde avancebeskatningen, så den ikke falder umiddelbart, når virksomheden bliver solgt, men først på det tidspunkt, hvor pensionen udbetales. Herved er der også mulighed for udjævning af beskatningen.

Optagelse af en medinteressent i et interessentskab anses for en trinvis afståelse af virksomheden, og berettiger også til at den skattepligtige fortjeneste sættes ind på en pensionsordning, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, jf. nedenfor.

Reglerne gælder for personer, der i en periode på mindst 10 år har drevet selvstændig virksomhed, herunder i selskabsform som hovedaktionær. En læge, der driver praksis som anpartsselskab, og som ejer mindre end 25% af anpartskapitalen, er ikke hovedaktionær og falder således uden for de nye regler.

Det er yderligere et krav, at man er fyldt 55 år inden man går helt eller delvist ud af sin virksomhed. (Tidspunktet for underskrift på salget)

Der kan oprettes en pensionsordning med løbende udbetalinger (livrente) eller en ratepension - derimod kan der ikke oprettes en alderspension. Udbetaling fra en ratepensionsordning kan tidligst påbegyndes 5 år efter at ordningen er oprettet.

Den største gevinst ved de nye regler opnår man, hvis hele den skattepligtige fortjeneste (som dog maksimalt må være på. 2.625.800 kr.) indbetales på en pensionsordning i det år, hvor man sælger sin virksomhed eller senest den 1. juli i det følgende indkomstår.

Hvis en lægepraksis eksempelvis sælges i 2016 og den skattepligtige fortjeneste indbetales på en pensionsordning senest 30. juni 2017, kan hele det indbetalte beløb fradrages i indkomsten for 2016. Hvis indbetaling sker senere end 1. juli 2017 får man fradraget i 2017.

Der er mulighed for at fordele indbetalingerne over 10 år, regnet fra det år, hvor virksomheden sælges. Det medfører, at der gives fradrag i indbetalingsåret for de indbetalte beløb.

Denne mulighed kan f.eks. benyttes, hvis der er aftalt afdragsvis betaling af salgssummen. Man skal dog være opmærksom på, at beskatning af den skattepligtige fortjeneste sker fuldt ud i det år, man sælger sin praksis, mens man først kan få sine fradrag efterhånden som der bliver sat penge ind på pensionsordningen.

Den bedste situation opnås derfor, hvis beskatningen af fortjeneste ved salg/delsalg af klinikken falder sammen med tidspunktet for indbetaling på pensionsordningen.
I og med, at det i alt væsentligt kun er muligt at indbetale på en livrenteordning skal risikoen for, at en del eller hele depotet ved død mistes, naturligt afvejes. Det må derfor tilrådes, at der søges sagkyndig assistance hos pensionsrådgiver.

Artiklen er af generel karakter og kan ikke erstatte egentlig juridisk eller revisormæssig rådgivning. Vi anbefaler at søge advokat – eller revisorbistand ved behov for konkret rådgivning.

Siden oprettet 2. november 2022