Gå til indhold

Omkostningsdækning af journaler ved praksislukning

Aftale mellem RLTN og Praktiserende Lægers Organisation vedr. dækning af omkostninger ved overførelse af patientjournaler til sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen i forbindelse med praksislukning.

Alle beløb er angivet i 01-04-2014-niveau. Beløbene reguleres som anført i § 62 i overenskomst om almen praksis.

Baggrund:

I henhold til Sundhedsstyrelsens BEK nr. 3 af 2/1/2013 skal patientjournaler, der fortsat befinder sig i praksis på lukningstidspunktet, overdrages til embedslægeinstitutionen til fortsat opbevaring. Det gælder både papirjournaler og elektroniske patientjournaler.

Dokumenterede udgifter:

De praktiserende læger, som omfattes af ovenstående, får refunderet deres dokumenterede udgifter i forbindelse med overførelse af papirjournaler og elektroniske journaler til embedslægeinstitutionen. For papirjournalers vedkommende drejer det sig om udgifter til pakning, flyttefirma mv. For elektroniske journalers vedkommende drejer det sig om udgifter til IT- firma i forbindelse med konvertering og brænding på CD-rom, forsendelse mv.

Tidsforbruget i praksis:

For tidsforbruget i praksis i forbindelse med overdragelsen af journaler til embedslægeinstitutionen betales et engangsbeløb på kr. 6.912,36 pr. læge.

Tidsforbruget i praksis medgår bl.a. til:

  • aftaler og koordinering med embedslægen om den praktiske gennemførelse
  • tilrettelæggelse af processen i forhold til IT-firmaet
  • overvågning af at pakkearbejdet vedrørende papirjournaler udføres forsvarligt, herunder i respekt for at der er tale om fortrolige helbredsoplysninger
  • tilstedeværelse i praksis efter praksislukning med henblik på at sikre at overgivelsen af journaler gennemføres hurtigt og smidigt

Betaling:

Beløb i henhold til denne aftale betales af den region, hvor lægen har drevet sin praksis indtil lukningstidspunktet.

Ikrafttræden:

Denne aftale finder anvendelse på praksis, der lukker 1. januar 2007 eller senere.

Siden oprettet 2. november 2022