Gå til indhold

Efteruddannelsesudvalg

Udvalget formulerer overordnede politikker for efteruddannelse af praktiserende læger samt foreslår relevante efteruddannelsesaktiviteter for såvel de praktiserende læger som praksispersonale.

Kommissorium for Efteruddannelsesudvalget

Formål

Efteruddannelsesudvalget (EUU) har, på vegne af bestyrelserne i PLO og DSAM, til formål at formulere overordnede politikker vedrørende efteruddannelse af praktiserende læger samt at indstille, at relevante efteruddannelsesaktiviteter iværksættes for såvel de praktiserende læger som praksispersonale.

EUU er et fagligt og fagpolitisk udvalg, der refererer til PLO’s og DSAM’s bestyrelser inden for ovennævnte områder.

Efteruddannelsesudvalgets opgaver

EUU’s generelle opgave er at varetage den overordnede strategi og videreudvikling af efteruddannelsesaktiviteter. EUU er et møderum for lægepolitikere fra DSAM/FYAM og PLO, hvor vi frit kan drøfte vores efteruddannelse.

Opgaverne består i

 • at formulere faglige visioner, mål og resultater for praktiserende læger og praksispersonalets efteruddannelse
 • at formulere overordnede krav til efteruddannelsesaktiviteter, der udbydes gennem PLO Efteruddannelse
 • at drøfte konsekvenser af samfundspolitiske beslutninger og forhold, der kan have betydning for efteruddannelse
 • at bidrage til debat om efteruddannelse inden for almen praksis
 • at medvirke til, at efteruddannelsesaktiviteterne vedrørende de praktiserende læger er dækkende i forhold til målbeskrivelsen for almen medicin
 • at sørge for, at efteruddannelsesaktiviteterne understøtter fagets pejlemærker
 • at koordinere PLO's og DSAM's indsats på efteruddannelsesområdet med interne og eksterne interessenter
 • at formulere faglige krav og ønsker til sammenhæng og progression imellem de forskellige efteruddannelsesaktiviteter, der tilbydes de praktiserende læger og praksispersonalet
 • at formulere og indstille curriculum for systematisk efteruddannelse til Styregruppen for Efteruddannelse under Fonden for Almen Praksis
 • at evaluere efteruddannelsesaktiviteter, der er gennemført i regi af PLO Efteruddannelse
 • at planlægge og evaluere Lægedage
 • at drøfte klagesager og anker fra medlemmer og kursusudbydere over afslag på refusion, før de behandles i Styregruppen for Efteruddannelse.

Forankring

Udvalget refererer til PLO’s og DSAM´s bestyrelser.

PLO udpeger udvalgtes formand, og DSAM udpeger udvalgets næstformand, og de udgør i fællesskab et formandskab.

Sammensætning og arbejdsform

Efteruddannelsesudvalget består af 7 medlemmer fra PLO, DSAM og FYAM.

PLO's bestyrelse udpeger tre medlemmer, herunder formanden, hvoraf mindst én skal skal være medlem af PLO’s bestyrelse.

DSAM’s bestyrelse udpeger tre medlemmer, herunder næstformanden, hvoraf mindst én skal være medlem af DSAM’s bestyrelse.

FYAM-udvalget udpeger et medlem til Efteruddannelsesudvalget.

Beslutninger tages så vidt muligt ved konsensus. Uenigheder afgøres af udvalgets formandskab, der kan vælge at forelægge sagen for deres respektive bestyrelser.

Administration, sekretariat og møder

PLO-Efteruddannelse stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget. DSAM bidrager også med en sekretariatsperson for at skabe forbindelse til relevant kursusmateriale, eksempelvis DSAM-vejledninger, kvalitetsområdet, professionsetikken og lignende.

Udvalget afholder 4-5 møder årligt for at varetage de anførte opgaver.

Der kan afholdes formøder mellem sekretariaterne og udvalgets formandskab forud for hvert møde.

Der udsendes dagsorden med tilhørende bilag senest én uge inden hvert møde i EUU. Referat udsendes til godkendelse senest én uge efter afholdelse af møder i udvalget.

Mireille Lacroix

Formand

Cees Stavenuiter

Medlem

Søren Ulrik Hast Prins

Medlem

Helle Skelmose Ibsen

Medlem

Sara Kaae Frandsen

Medlem

Anders Dupont

Medlem

Lise Høyer

Medlem