Gå til indhold

PLO's digitaliseringsudvalg

Udvalget arbejder med udvikling og anvendelse af IT i almen praksis samt indhentning og anvendelse af patientdata fra almen praksis.

Kommissorium

Formål

Udvalget har til formål at varetage PLO’s interesser bredt på det it-og datapolitiske område, påvirke lovgivningsarbejdet, politiske udspil og nationale digitaliseringsprojekter.

Udvalget er et politisk udvalg, der skal anvise retning samt indstille og referere til bestyrelse og repræsentantskab på det it- og datapolitiske område.

Udvalget styrer efter PLO´s datapolitiske principper (link ikke længere aktivt).

Opgaver

Udvalget har til opgave at følge strategisk vigtige it-og dataprojekter i almen praksis besluttet af PLO’s repræsentantskab, i overenskomstaftaler og i aftaler med myndigheder. Udvalget bidrager til at It-løsninger, der indføres i almen praksis, i videst mulig omgang er fagligt velfunderede og til gavn for patienten uden uhensigtsmæssig belastning for praksisdriften.

Udvalget er det forum, der vejleder og kommer med anbefalinger til, hvordan data fra almen praksis skal anvendes.

Udvalgets arbejdsområder er fx at:

  • Sikre godt samarbejde med PLO’s eksterne samarbejdspartnere på it-og dataområdet
  • Sikre almen praksis overholdelse af forpligtigelser i loven og i overenskomster, der vedrører it- og dataområdet
  • Vurdere økonomiske og overenskomstmæssige konsekvenser af mulige it-tiltag
  • Forbedre klinikkernes anvendelse af it-og data som værktøj til at forbedre patientbehandlingen og drift
  • Sikre bedre dataunderstøttelse af kvalitetsarbejdet i almen praksis
  • Give patienten overblik over og kontrol med egne data
  • Understøtte klinikkernes arbejde med It-sikkerhed i almen praksis

Forankring

Udvalget refererer til PLO's bestyrelse og kvalificerer denne, hvor bestyrelsen drøfter eller træffer beslutning i sager, der emnemæssigt henhører under it- og dataudvalget.

Sammensætning

Udvalget består af tre medlemmer udpeget af PLO's bestyrelse og ét medlem repræsenteret af DSAM. DSAM deltager og bidrager på de områder i udvalgets portefølje, der er af almen medicinsk lægefaglig karakter.

Udvalget kan udpege ressourcepersoner til støtte for udvalgets arbejde. Udvalget kan nedsætte egne ad hoc arbejdsgrupper eller udpege personer, der har særlig viden inden for IT- og dataområdet, til at repræsentere udvalget i konkrete projekter under udvalgets portefølje. Dette kan være tillidsvalgte PLO´ere eller eksterne eksperter.

Udvalgets formand udpeges af og er medlem af PLO's bestyrelse.

Udvalget mødes efter behov seks til otte gange årligt. Heraf vil minimum to møder være med fysisk tilstedeværelse.

Siden oprettet 8. november 2022